Bezpieczeństwo narodowe

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA
1. Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe
2. Specjalności: wyboru specjalności kształcenia student dokonuje do końca 4. semestru studiów.

3. Poziom kształcenia: studia drugiego
4. Forma studiów: studia niestacjonarne
5. Tytuł zawodowy: magister
6. Czas trwania studiów:   2 lata / 4 semestry
Opis kierunku

 

Studia drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe są przeznaczone dla kandydatów, którzy chcą pozyskać zaawansowaną i specjalistyczną wiedzę w tej dziedzinie.
 
Celem ogólnym kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe jest przygotowanie absolwentów do pracy na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla związanych z bezpieczeństwem narodowym, bezpieczeństwem publicznym i obronnością, w administracji rządowej i samorządowej oraz służbach mundurowych: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna.

Absolwent będzie posiadać szeroką wiedzę i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego z uwzględnieniem ich organizowania i zarządzania nimi. Zdobytą wiedzę i pozyskane umiejętności będzie umiał wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Będzie w większym stopniu przygotowany do kierowania pracą zespołów ludzkich i organizowania operacji zarządzania kryzysowego. Będzie zatem przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych w strukturach zarządzania kryzysowego funkcjonujących w administracji publicznej czy organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego i narodowego, instytucjach naukowo-badawczych, oświatowych i akademickich zajmujących się problematyką bezpieczeństwa.
  
Program studiów nakierowany jest na:

> dążenie do uzyskania samodzielności i samoświadomości naszych studentów,

> pozyskanie najbardziej aktualnej wiedzy,

> kształtowanie umiejętności przywódczych, organizacyjnych, pracy w zespole, prowadzenia negocjacji, strategicznego myślenia i rozwiązywania problemów.
Wiedza i umiejętności są przekazywane i kształtowane są podczas wykładów i ćwiczeń przy wykorzystaniu metody case study, obejmującej omawianie i wypracowanie rozwiązań konkretnych przypadków z praktyki biznesowej.

Back to Top