Bezpieczeństwo w administracji i biznesie

    Charakterystyka studiów
Nazwa studiów: Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie - administrator sieci
Forma studiów: studia podyplomowe
Czas trwania studiów: 240 godzin / w semestry
Ilość punktów ECTS: 30
Minimalna ilość uczestników: 15
Cena: 3.900,- zł (płatność jednorazowa) lub 2 raty po 2.050,- z
Informacje: 601 285 142
    Ogólne cele kształcenia
Głównym celem kształcenia jest doskonalenie wiedzy, umiejętności i kompetencji słuchaczy w zakresie działań związanych z bezpieczeństwem informacją w administracji i biznesie. Osiągnięcie powyższego, głównego celu kształcenia możliwe jest dzięki realizacji poniższych celów pośrednich:

Pogłębiania wiedzy słuchaczy w zakresie:
 • teoretycznych podstaw bezpieczeństwa, z uwzględnieniem jego aspektów społecznych, kulturowych i ekologicznych oraz związanych z bezpieczeństwem personalnym,
 • teoretycznych zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych,
 • prawnych, ekonomicznych i organizacyjno-administracyjnych uwarunkowań ochrony danych osobowych,
 • metod, technik i narzędzi stosowanych w instytucjach zajmujących się ochrony danych osobowych.
Doskonalenia umiejętności słuchaczy w zakresie:
 • identyfikowania i właściwej interpretacji procesów, zjawisk i faktów związanych bezpieczeństwem powszechnym ochroną danych osobowych,
 • praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu ochrony  danych osobowych  nabywanej  w trakcie studiów,
 • posługiwania się normami prawa międzynarodowego i krajowego do rozstrzygania dylematów związanych z ochroną danych osobowych,
 • analizy i oceny zagrożeń związanych z bezpieczeństwem powszechnym,
 • posługiwania się wybranymi metodami, technikami i narzędziami związanymi z praktycznymi aspektami ochrony danych osobowych,
 • wskazywania konkretnych rozwiązań organizacyjno-prawnych i ekonomicznych związanych z ochroną danych osobowych.
Rozwijania ich kompetencji społecznych w zakresie:
 • umiejętności permanentnej samoedukacji w zakresie objętym problematyką studiów,
 • współpracy w zespołach specjalistów i zespołach zadaniowych tworzonych na potrzeby systemu ochrony danych osobowych,
 • wskazywania priorytetów związanych z ochroną danych osobowych,
 • dostrzegania i identyfikacji problemów moralnych i dylematów etycznych związanychz ochroną danych osobowych;
 •  myślenia innowacyjnego pozwalającego na podejmowanie wyzwań zawodowych związanych z ochroną danych osobowych.
    Charakterystyka absolwentów
Absolwenta studiów charakteryzuje:
  • Znajomość  zagadnień   związanych   z bezpieczeństwem   powszechnym   i jego   zagrożeniami   w perspektywie personalnej i strukturalnej, z uwzględnieniem przestrzeni społecznej, kulturowej i ekologicznej;   a także   znajomość    systemu   ochrony    danych   osobowych,   jego   prawnych i organizacyjnych uwarunkowaniach, a także zadań realizowanych w zakresie bezpieczeństwa powszechnego przez różne instytucje i wykorzystywanych przez nie narzędzi teleinformatycznych opartych na systemach IT;
  • Umiejętność działania w instytucjach partycypujących w realizacji zadań związanych z ochrony danych osobowych zgodnie z normami prawa krajowego i międzynarodowego, sporządzania wymaganych dokumentów, analizy i oceny zagrożeń związanych z bezpieczeństwem powszechnym, organizowania i zarządzania wybranymi elementami struktur ochrony danych osobowych w sytuacjach kryzysowych, organizacji logistycznego wsparcia ochrony danych osobowych;
  • Rozwinięte kompetencje społeczne w zakresie dostrzegania i identyfikacji problemów moralnych i dylematów etycznych związanych z bezpieczeństwem powszechnym i działaniem w sytuacjach kryzysowych, wskazywania priorytetów w tym zakresie, współpracy  w zespołach zadaniowych    i myślenia innowacyjnego pozwalającego na konstruktywne i efektywne rozwiązywanie problemów.
Studia pozwalają na uzyskanie dodatkowych kompetencji i kwalifikacji niezbędnych przy działaniach związanych z ochroną danych osobowych, głównie w aspekcie wykorzystania technologii IT i teleinformatycznych systemów wspomagania ochrony danych osobowych.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów według aktualnego wzoru obowiązującego w ……………………………………………….

    Wymagania wstępne i zasady rekrutacji

Oferta skierowana jest do absolwentów studiów wyższych (studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie) po kierunkach z obszaru nauk społecznych (ewentualnie innych kierunków i obszarów kształcenia w sytuacji zatrudnienia w instytucjach bezpieczeństwa), w tym pracowników instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych. Studia realizowane są w systemie blended-learning   w formie   zjazdów    sobotnio-niedzielnych i samodzielnej pracy słuchaczów  z wykorzystaniem platformy e-learningowej. Obejmują zajęcia w formie wykładów, konwersatoriów, różnych form ćwiczeń (zajęć w warunkach laboratoryjnych, zajęć audytoryjnych, warsztatów) oraz zajęć samodzielnych na platformie e-learningowej.
Zgodnie z postulatem, dotyczącym uwzględniania potrzeb rynku pracy, przygotowanie oferty zostało poprzedzone analizą zapotrzebowania rynku pracy na specjalistów w zakresie ochrony  danych osobowych i ochrony informacji niejawnych z uwzględnieniem aspektu technologicznego. Badania rynku pracy obejmowały zapytanie o opinię potencjalnych pracodawców: instytucji administracji rządowej i samorządowe oraz innych instytucji partycypujących w ochronie danych informacji i informacji niejawnej oraz badania ankietowe stanowiące podstawę oceny stopnia zainteresowania studiami absolwentów kierunku „bezpieczeństwo narodowe”.
 
Przyjęcie kandydatów na studia realizowane jest na podstawie zasad rekrutacji słuchaczy studiów  podyplomowych. Kandydata  obowiązuje  dostarczenie   kompletu  dokumentów  (podanie o przyjęcie na studia, 2 zdjęcia, odpis dyplomu lub kserokopię dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia, kwestionariusz osobowy). Przyjęcia następuje według kolejności zgłoszeń.
W przypadku wystąpienia takiej konieczności kierownik studiów może doprecyzować zasady rekrutacji i określić dodatkowe kryteria związane z naborem kandydatów.

    Plan studiów podyplomowych