POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW WSKM W KONINIE / semestr letni 2015/2016


KAŻDY STUDENT MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O STYPENDIUM
Termin składania wniosków: 20.03.2016 r. 
Maksymalny dochód netto na członka w rodzinie uprawniający do stypendium socjalnego: 1.040,00 zł 

Zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wyplacania świadczeń pomocy materialnej dla studentow WSKM w Koninie studenci mogą wnioskować o przyznanie:
 

  1. Stypendium socjalnego,
  2. Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
    3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów (studia I stopnia – od 2. roku studiów / studia II stopnia – od 1 roku studiów),
    4. Zapomogę.

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy materialnej określa:

  • – Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.Nr 164, poz. 1365, z póź. zm.);
  • – Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wyplacania świadczeń pomocy materialnej dla studentow WSKM w Koninie


U art. 181 ust. 3:
 O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

U art. 181 ust. 4: O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów lub stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił określone kryteria.
§34 ust. 1 pkt. 3: Podstawą przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów za uzyskanie za rok studiów wysokiej średniej ocen dla studentów przenoszących się z innej uczelni, w tym też przyjetych na studia II stopnia, jest zaświadczenie o uzyskanej średniej z poprzedniej uczelni (zaświadczenie należy dołączyć do wniosku; druk zaświadczenia – patrz poniżej przejdź do wniosków / oświadczeń).

U art. 184 ust. 4: Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.

U art. 184 ust. 5: Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w art. 173, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

U art. 184 ust. 7: Student jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku (druk Karty oświadczeń– patrz poniżej przejdź do wniosków / oświadczeń).

Nim skierujesz zapytanie dotyczące pomocy materialnej do Przewodniczącego UKS zapoznaj się z tym materiałem.

W przypadku wątpliwość dot. prawidłowego uzupełnienia dokumentów należy kontaktować się z Przewodniczącym UKS – dr. Dariuszem Wesołowskim – dariusz.t. wesolowski@wp.pl