Praca Dyplomowa


Wniosek o udostępnienie materiałów do pisania pracy dyplomowej  pobierz

Wniosek o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej  pobierz

Zgodnie z par. 41 regulaminu studiów pracę dyplomową należy złożyć nie później niż:
– do dn. 31 stycznia – na studiach kończących się semestrem zimowym (tj. inżynierskie)
– do dn. 31 maja – na studiach kończących się semestrem letnim (tj. licencjackie, magisterskie)
Na wniosek studenta termin ten moze zostać przedłużony, maksymalnie o 3 miesiące. Wniosek taki musi wpłynąć przed terminem ostatecznym złożenia pracy. Niełożenie pracy dyplomowej lub w/w wniosku w powyższych terminach skutkuje skreśleniem z listy studentów.
 
Wydruk i Oprawa pracy dyplomowej – Zapoznaj się z ulotką informacyjną !!!  pobierz  
(opis wydruku i oprawy egz. pracy dyplomowej do archiwum …) 

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej   pobierz 
(UWAGA!!! należy wybrać właściwy wzór strony ze względu na rodzaj pracy dyplomowej, wzoru nie można modyfikować!!! proszę zaktualizować dane we wzorze łącznie z wydziałem, kierunkiem, specjalnością i datą !!!)

Oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej  pobierz  
(UWAGA!!! oprawione razem z pracą – patrz ulotka!!!! WAŻNE – data na oświadczeniu nie może być późniejsza niż data podpisu promotora !!!)
* oświadczenie w przypadku dwóch autorów pobierz

Opis płyty pobierz

System plagiatowy – oświadczenie A2 i B pobierz  (luzem)
Każdy student składający pracę dyplomową w dziekanacie zobowiązany jest złożyć wraz z nią (luzem) po jednym egzemplarzu oświadczenia A2 i B (Zarządzenia nr 4/2011 Rektora WSKM w Koninie w sprawie systemu antyplagiatowego).
Informacje dotyczące zasady funkcjonowania w Uczelni systemu Plagiat.pl zawarte są w Regulaminie antyplagiatowym.
Maksymalne wartości współczynników 1 oraz 2 dla prac dyplomowych ustalane są na drodze Zarządzenia Rektora WSKM w Koninie: studia inżynierskie,studia licencjackie, studia magisterskie.

Wniosek o odpis dyplomu w języku obcym  pobierz
Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 14.09.2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. 2011, nr 201, poz. 1188)  na wniosek absolwenta uczelnia wydaje odpis dyplomu w języku obcym. Na każdy odpis należy złożyć osobny wniosek. Wniosek taki można złożyć do miesiąca od daty złożenia egzaminu dyplomowego. 

Upoważnienie do odbioru dyplomu
Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 14.09.2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. 2011, nr 201, poz. 1188)  na wniosek absolwenta dyplom ukończenia studiów może zostać wydany osobie upoważnionej.
Upoważnienie takie należy wypełnić osobiście w dziekanacie. Do upoważnienia potrzebne są następujące dane osoby upoważnianej: seria i nr dowodu osobistego, adres zamieszkania (zgodny z dowodem osobistym).
Dyplom może być wydany również osobie trzeciej na podstawie upoważnienia potwierdzonego notarialnie.
 
Wniosek o wydanie duplikatu dyplomu i/lub suplementu do dyplomu  pobierz