Regulamin antyplagiatowy

REGULAMIN ANTYPLAGIATOWY

CZĘŚĆ OGÓLNA

 • 1

Regulamin określa tryb i zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej oraz sposób korzystania przez uczelnię lub jej jednostki (wydział, instytut, itp.) z systemu Plagiat.pl.

 • 2

Procedura antyplagiatowa ma zastosowanie w stosunku do wszystkich prac dyplomowych (licencjackich / inżynierskich) i magisterskich powstających w uczelni, a pozytywny wynik tej kontroli jest warunkiem dopuszczenia pracy do egzaminu dyplomowego (obrony).

 

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

 • 3

Tekst pracy dyplomowej bądź magisterskiej w wersji ostatecznej, dopuszczonej do egzaminu dyplomowego (obrony), musi zostać złożony w odpowiednim dziekanacie, w postaci wydruku komputerowego oraz pliku elektronicznego w formacie DOC i DOCX (Microsoft Word) i PDF dostarczonego na nośniku CD lub DVD, na co najmniej 21 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego (obrony).

 • 4

Tekst pracy w postaci wydruku komputerowego oraz w postaci pliku elektronicznego muszą być identyczne. Kontroli identyczności tekstów dokonuje pracownik dziekanatu, odbierający pracę od studenta. W przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy tekstami, praca nie zostanie dopuszczona do procedury antyplagiatowej.

 • 5

Operator Systemu (pracownik uczelni) wprowadza tekst pracy do analizy w Systemie Plagiat.pl. Tekst pracy musi zostać poddany sprawdzeniu w elektronicznym systemie antyplagiatowym Plagiat.pl w ciągu 72 godzin od momentu jej złożenia przez studenta.

 • 6

Dla każdej sprawdzanej pracy generowany jest Raport Podobieństwa w Systemie Plagiat.pl.

 • 7
 1. Operator Systemu dokonuje oględzin Raportu podobieństwa pod kątem występowania w pracy nieuprawnionych zapożyczeń,w szczególności ustala czy:
 2. współczynnik podobieństwa 1 nie przekracza wartości określonej w Zarządzeniu Rektora,
 3. współczynnik podobieństwa 2 nie przekracza wartości określonej w Zarządzeniu Rektora,
 4. ma miejsce obecność nieuprawnionych zapożyczeń („alert”).
 5. Na podstawie analizy Raportu Podobieństwa Operator Systemu w ciągu 48 godzin przygotowuje „protokół kontroli oryginalności pracy” (zał. nr 1).
 • 8

Jeżeli w wyniku oględzin Raportu podobieństwa, o których mowa w § 7., praca zostanie uznana za niebudzącą wątpliwości, Operator Systemu podpisuje „protokół kontroli oryginalności pracy” (stanowiący zał. nr 1), wprowadza pracę do Bazy Systemu, a praca zostaje dopuszczona do obrony.

 

 • 9

Jeżeli w wyniku oględzin Raportu Podobieństwa, według kryteriów wskazanych w § 7., Operator Systemu uzna pracę za wymagającą dodatkowej oceny z punktu widzenia występowania niedopuszczalnych zapożyczeń, generuje Rozszerzony Raport Podobieństwa, który wraz z kopią „protokołu kontroli oryginalności pracy” (zał. nr 1) przekazuje promotorowi pracy w celu jej merytorycznej oceny.

 • 10

Promotor, na podstawie Rozszerzonego Raportu Podobieństwa przygotowuje opinię (według wzoru stanowiącego zał. nr 2), w której ocenia czy praca, nie zawiera nieuprawnionych zapożyczeń (plagiat) lub czy zawarte w niej prawidłowo oznaczone zapożyczenia (cytaty) nie budzą wątpliwości co do samodzielności pracy dyplomowej / magisterskiej przygotowanej przez studenta.

W szczególności promotor powinien zwrócić uwagę czy:

 1. praca nie zawiera obszernych fragmentów tekstu (co najmniej 50. słów) zidentyfikowanych przez System jako „podobne”,
 2. nie występuje zbyt duża liczba potencjalnych zapożyczeń z jednego źródła,
 3. nie zachodzi szczególna zbieżność tematyki badanej pracy z potencjalnymi źródłami zapożyczeń,
 4. cechy redakcyjne badanej pracy nie wskazują na obecność „mechanicznych” zapożyczeń.
 5. Opinia promotora winna być wydana w terminie 2. tygodni od daty złożenia pracy przez studenta.
 • 11

Jeżeli opinia promotora, o której mowa w § 10., wskazuje, że praca, pomimo przesłanek wskazanych 
w § 7., nie zawiera niedopuszczalnych zapożyczeń, Operator Systemu dołącza do niej Rozszerzony Raport Podobieństwa i wprowadza do Bazy Systemu. Pracę taką uważa się za zakwalifikowaną do obrony.

 • 12

Jeżeli z oceny, o której mowa w § 10. wynika, że praca nie zawiera przesłanek popełnienia plagiatu przez jej autora, lecz nadmierna liczba cytatów wskazuje na niski stopień samodzielności – praca nie jest dopuszczana do obrony i dodawana do Bazy Systemu. Student po konsultacji z promotorem dokonuje poprawy pracy, która następnie ponownie przechodzi całą procedurę antyplagiatową.

 • 13

Jeżeli w wyniku oceny, o której mowa w § 10. wynika, że praca jest plagiatem, nie zostaje ona dopuszczona do obrony ani dodawana do Bazy Systemu, a wobec jej autora, w terminie 14. dni od przekazania informacji, Rektor wszczyna postępowanie dyscyplinarne w trybie ustalonym w art. 214 ust. 4 ustawy z dnia 25. lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz przepisy szczegółowe[1].

 • 15

Wszystkie prace, dopuszczone do egzaminu dyplomowego (obrony), są dodawane obligatoryjnie przez Operatorów Systemu do Bazy Danych Systemu Plagiat.pl w terminie 48. godzin od zakończenia procedury antyplagiatowej.

 • 16

Wszystkie kwestie, dotyczące trybu postępowania dyscyplinarnego, nieujęte w Regulaminie określa Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów (Dz. U. Nr 236, poz. 1707).

 • 17

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 29.04.20011 r.