Dokumenty wymagane

Studia Dokumenty wymagane na kierunki:
 

 • administracja (I),
 • energetyka (I),
 • ekonomia (I) (II),
 • pedagogika (I):
 1. podanie z ankietą osobową (I) pobierz / (II)  pobierz
 2. poświadczoną przez WSKM kopię świadectwa dojrzałości (oryginal do wglądu)
 3. poświadczoną przez WSKM kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej
 4. poświadczoną przez WSKM kopię dowodu osobistego (obie strony)
 5. 3 jednakowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm z widocznym lewym półprofilem – zgodne z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego.
 6. system plagiatowy / kontorla prac dyplomowych – oświadczenie A1 pobierz
 7. w przypadku osób niepełnosprawnych – kopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)


Poświadczona przez WSKM kopia
– kandydat składa kserokopię dokumentu, którą pracownik dziekanatu poświadcza na podstawie oryginału dostarczonego do wglądu.

 

Studia Dokumenty dodatkowe:
 

 • ekonomia (II)  – komplet dokumentów j.w. oraz:
 1. poświadczoną przez WSKM kopię dyplomu ukończenia studiów (wraz z suplementem – jeśli dotyczy)

Poświadczona przez WSKM kopia – kandydat składa kserokopię dokumentu, którą pracownik dziekanatu poświadcza na podstawie oryginału dostarczonego do wglądu.

 

 • energetyka (I) – komplet dokumentów j.w. oraz:
 1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wydziale energetyki wydane przez odpowiedni organ, na podstawie skierowania otrzymanego w dziekanacie Uczelni

pobierz

 

Back to Top