Ekonomia.

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA
   
1. Kierunek studiów: Ekonomia
2. Specjalności:

Zgodnie z § 12, pkt. 8 regulaminu studiów WSKM w Koninie wyboru specjalności
kształcenia student dokonuje do końca 4. semestru studiów.

3. Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
4. Forma studiów: studia niestacjonarne
5. Tytuł zawodowy: magister
6. Czas trwania studiów:   2 lata / 4 semestry
   
 
Opis specjalizacji:
 1. Podstawa prawna
 2. Plan studiów i program nauczania (siatka)

Ekonomia administracji (sektora publicznego)

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia, profil ogólnoakademicki, specjalność ekonomia administracji (sektora publicznego), realizując zakładane efekty kształcenia, poznają znaczenie sektora publicznego i będą nie tylko rozumieć jego stronę obciążeniową, finansowaną z podatków lub obowiązkowych składek, ale ponadto będą dostrzegać i rozumieć istotę dostarczanych przez ten sektor dóbr publicznych i zaspokajanie potrzeb społecznych.

Wszyscy absolwenci tej specjalności, wiedząc, że ekonomia sektora publicznego stanowi niezbędny element nowoczesnego społeczeństwa, będą potrafili doceniać problemy wynikające z faktu, że sektor ten funkcjonuje w otoczeniu gospodarki rynkowej i musi respektować wynikające z tego ograniczenia.

Ukończenie studiów magisterskich na kierunku ekonomia profil ogólno-akademicki, specjalność ekonomia administracji (sektora publicznego) zaowocuje:

 • posiadaniem niezbędnej wiedzy w pracy dla wysokospecjalistycznych służb publicznych i polityków wszystkich szczebli,
 • zdobyciem umiejętności potrzebnych w aktywnej pracy zawodowej,
 • przygotowaniem do efektywnego budowania ścieżki kariery.

Ekonomia społeczna

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia, profil ogólnoakademicki, specjalność ekonomia społeczna, poprzez osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, będą potrafili realizować, w ramach istniejącej społecznej gospodarki rynkowej, projekty dotyczące przedsiębiorstw społecznych.

Absolwenci tej specjalności poprzez rozpoznanie, zdefiniowanych przez European Research Network, ekonomicznych i społecznych kryteriów którymi powinny charakteryzować się inicjatywy wpisujące się w ekonomię społeczną, stanowić będą grupę specjalistów, stanowiących zaplecze intelektualne i praktyczne dla podmiotów pragnących podejmować na rynku działania wyraźnie zorientowane na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia, w tym spółdzielni socjalnych itp.

Magister ekonomii społecznej charakteryzować się będzie:

 • cennymi umiejętnościami społecznymi i zdolnością do rozwijania ich,
 • szeroką wiedzą teoretyczną oraz praktyczną,
 • samodzielnością i kompetencyjnośią.

Ekonomia transportu

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia, profil ogólnoakademicki, specjalność ekonomia transportu, po osiągnięciu zakładanych efektów kształcenia w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych (postaw), będą specjalistami z zakresu ekologicznego oraz sprawnego, czyli skutecznego i oszczędnego zarazem, pokonywania przestrzeni przez osoby i towary.

Absolwenci tej specjalności stanowić będą realne wsparcie dla przedsiębiorców działających w sektorze transportu i logistyki. Ich merytoryczne przygotowanie z dziedziny nauk ekonomicznych, w tym m.in. z obszaru analizy ekonomicznej, prognozowania i metodologii nauk ekonomicznych, będzie mogło służyć wsparciem w rozwiązywaniu wielu codziennych problemów widocznych w transporcie zarówno w skali makroekonomicznej, jak i w skali mikroekonomicznej.

Magister ekonomii transportu to osoba:

 • posiadająca szeroki wachlarz nowoczesnych umiejętności i praktycznej wiedzy,
 • znająca aktualne trendy i standardy logistyki,
 • zdolna do samodzielnego dalszego rozwoju.

Ekonomia handlu i usług

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia, profil ogólnoakademicki, specjalność ekonomia handlu i usług poprzez osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, legitymować będą się znawstwem istoty usługi. Równie wysoki poziom wiedzy charakteryzować ich będzie w obszarze handlu. Zdobyte i rozwinięte w toku studiów umiejętności będą służyły organizacjom biznesowym w podniesieniu poziomu ich ekonomizacji, czyli uczynienia działalności handlowej i usługowej bądź skuteczniejszej, bądź oszczędniejszej.

Absolwenci specjalności ekonomia handlu i usług swymi kompetencjami społecznymi wzmacniać będą synergię dodatnią zespołów pracowniczych przedsiębiorstw. Preferowane przez nich konsekwentne zachowania przyczynią się też do poszukiwania i rozwoju kanałów dystrybucji towarów i usług.

Po ukończeniu specjalizacji ekonomia handlu i usług student (absolwent) charakteryzować się będzie:

 • kwalifikacjami na najwyższym poziomie,
 • wiedzą zdobytą od najlepszych teoretyków i praktyków biznesu,
 • doskonałą zdolnością prezentacji i nawiązywania relacji biznesowych.

Ekonomia sektora energetyki

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia, profil ogólnoakademicki, specjalność ekonomia sektora energetyki, poprzez osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, legitymować będą się znawstwem ekonomicznych aspektów branży. Studia te pozwolą na nadanie absolwentom studiów pierwszego stopnia na pokrewnych kierunkach lub specjalnościach wiedzy, umiejętności i postaw (kompetencji społecznych) charakterystycznych dla kadry kierowniczej współczesnych przedsiębiorstw działających w szeroko rozumianym sektorze energetycznym.

Absolwenci tej specjalności w codziennym życiu gospodarczym będą potrafili oszczędnie i skutecznie czerpać ze wszystkich czynników produkcji, w celu rozwoju kierowanego przez siebie przedsiębiorstwa lub zespołu pracowniczego.

Dodatkowe umiejętności zdobyte podczas studiów:

 • specjalistyczne podejście do tematyki energetyki,
 • samodzielność i chęć rozwoju,
 • komunikatywność i zdolność do współpracy w większych międzynarodowych zespołach.

Ekonomia kultury i oświaty

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia, profil ogólnoakademicki, specjalność ekonomia kultury i oświaty, poprzez osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia,będą posiadali wiedzę nt. teorii ekonomicznych mających zastosowanie w sektorach: oświaty oraz kultury i przemysłów kreatywnych.

Absolwenci tej specjalności posiadać będą umiejętność pomocy w funkcjonowaniu artystów na rynku pracy. Będą potrafili służyć wnikliwą pomocą merytoryczna w aspektach związanych z ekonomią praw autorskich. Znawstwo ekonomicznego wymiaru takich branż jak: oświata, kultura, branża muzyczna, filmowa, wydawnicza, a także media i turystyka kulturalna stanowić będzie podstawy do korzystania z ich usług przez instruktorów, nauczycieli i artystów samodzielnie działających w tych branżach. Absolwenci tej specjalności stanowić będą też zaplecze dla lokalnych samorządów, coraz częściej borykających się z ekonomicznymi wymiarami funkcjonowania w gminnych placówek oświatowych i placówek kulturalnych.

Student po ukończeniu specjalności osiągnie:

 • doskonałą umiejętność obserwowania i formułowania wniosków,
 • zdolność do nawiązywania relacji i kontaktów biznesowych w środowiskach artystycznych,
 • kompetencje i wiedzę charakteryzującą najlepszych specjalistów w branży.

Ekonomia bezpieczeństwa publicznego

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia, profil ogólnoakademicki, specjalność ekonomia bezpieczeństwa publicznego, poprzez osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, będą znać ekonomiczne aspekty funkcjonowania instytucji i organizacji chroniących życie, zdrowie, mienie oraz majątek ogólnonarodowy i suwerenność.

Absolwenci tej specjalności nabytymi i rozwiniętymi w toku studiów umiejętnościami będą potrafili wspierać sprawne funkcjonowanie społeczeństwa w grupach zadaniowych, zespołach pracowniczych itp. Ich konsekwentne zachowania służyć będą wzmocnieniu propaństwowych i proorganizacyjnych postaw wśród członków społeczeństwa, poprzez lansowanie zachowań rugujących ideę odstępstw od norm określonych w aktach normatywnych i prawie zwyczajowym.

Do nabytych kompetencji studenta należeć będą:

 • aktualna wiedza i umiejętności praktyczne potrzebne w wykonywanym zawodzie,
 • doskonała organizacja pracy,
 • biegłość w samodzielnym formułowaniu wniosków i wdrażaniu rozwiązań.

Ekonomia agrobiznesu

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia, profil ogólnoakademicki, specjalność ekonomia agrobiznesu, poprzez osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, będą posiadali wnikliwa wiedzę nt. ekonomicznych aspektów prowadzenia gospodarstw agroturystycznych oraz elementy wiedzy z zakresu ekonomiki rolnictwa. Nabyte i rozwinięte w toku studiów umiejętności pracy zespołowej, mającej na celu generowania zjawiska synergii dodatniej, stanowić będzie ich wymierny atut na rynku pracy. Preferowane wartości, w tym oszczędność i skuteczność, stanowiące podwaliny dla ich postaw są gwarancją sukcesu każdego przedsiębiorstwa, w którego zasobach znajdzie się absolwent tej specjalności.

Ukończenie specjalności zaskutkuje zdobyciem następujących komptencji:

 • tworzenia najnowocześniejszych rozwiązań dla agrobiznesu,
 • znajomość trendów i prognoz oraz interpretacji ich,
 • komunikatywność i otwartość.

 

Back to Top