Komplet dokumentów rekrutacyjnych


Dokumenty wymagane na kierunki: Administracja (I), Energetyka (I), Ekonomia (I) i (II), Pedagogika (I)


  1. podanie z ankietą osobową (I) pobierz / (II)  pobierz
  2. poświadczoną przez WSKM kopię świadectwa dojrzałości (oryginal do wglądu)
  3. poświadczoną przez WSKM kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej
  4. poświadczoną przez WSKM kopię dowodu osobistego (obie strony)
  5. 3 jednakowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm z widocznym lewym półprofilem – zgodne z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego.
  6. system plagiatowy / kontorla prac dyplomowych – oświadczenie A1 pobierz
  7. w przypadku osób niepełnosprawnych – kopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)


Poświadczona przez WSKM kopia
 – kandydat składa kserokopię dokumentu, którą pracownik dziekanatu poświadcza na podstawie oryginału dostarczonego do wglądu


Dokumenty dodatkowe wymagane na kierunek Ekonomia (II) i Energetyka (I)


 ekonomia (II)  – komplet dokumentów j.w. oraz:

  1. poświadczoną przez WSKM kopię dyplomu ukończenia studiów (wraz z suplementem – jeśli dotyczy)

Poświadczona przez WSKM kopia – kandydat składa kserokopię dokumentu, którą pracownik dziekanatu poświadcza na podstawie oryginału dostarczonego do wglądu.

 energetyka (I) – komplet dokumentów j.w. oraz:

  1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wydziale energetyki wydane przez odpowiedni organ, na podstawie skierowania otrzymanego w dziekanacie Uczelni

pobierz