Kontynuacja nauki na studich I i II stopnia

Studia Kontynuacja nauki w WSKM w Koninie

§8 ust.2 Regulaminu studiów WSKM w Koninie:
Studentem Uczelni na studiach pierwszego stopnia może zostać student innej szkoły wyższej, po zaliczeniu w niej pierwszego semestru studiów pierwszego stopnia oraz pod warunkiem porównywalności efektów kształcenia i planów studiów oraz programów nauczania w obu uczelniach i uzyskania wymaganej przepisami prawa minimalnej liczby punktów ECTS, z zastrzeżeniem przepisów §15 w/cyt. regulaminu.

§8 ust.3 Regulaminu studiów WSKM w Koninie:
Studentem Uczelni na studiach drugiego stopnia może zostać student innej szkoły wyższej, po zaliczeniu w niej pierwszego semestru studiów drugiego stopnia oraz pod warunkiem porównywalności efektów kształcenia i planów studiów oraz programów nauczania w obu uczelniach i uzyskania wymaganej przepisami prawa minimalnej liczby punktów ECTS, z zastrzeżeniem przepisów §15 niniejszego regulaminu. §8 ust.4 Regulaminu studiów WSKM w Koninie:
Decyzję o przyjęciu, podejmuje dziekan, określając rok (semestr) dokonania wpisu oraz terminy i zakres wyrównania ewentualnych różnic programowych.

 

Studia Przyjęcie na studia krok po kroku
  1. Należy złożyć do właściwego Dziekana Wydziału podanie o przyjęcie na semestr wyższy niż pierwszy (pobierz) . Do podania należy dołączyć dokumenty poswiadcxające zaliczenie min. 1. semestru, np. ksero wszystkich zapisanych stron indeksu (oryginał do wglądu), zaświadczenie z poprzedniej uczelni.
  2. Po wydaniu przez dziekana pozytywnej opinii należy dostarczyć komplet wymaganych dokumentów (przejdź do wykazu dokumentów)

 

Back to Top