Logopedia Szkolna

Nadaje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-logopedy oraz daje uprawnienia do prowadzenia specjalistycznych zajęć logopedycznych w szkołach i placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych (stosownie do zakresu ich działania), oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, poradnictwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu logopedii.

Student zdobędzie wiedzę z zakresu: pedagogiki specjalnej i lingwistycznych oraz anatomicznych podstaw logopedii zorientowaną na zastosowania praktyczne w obrębie studiowanej specjalności. Będzie znał prawidłowości kształtowania umiejętności językowych (począwszy od etapu przygotowawczego w okresie prenatalnym, poprzez normę rozwojową, do objawów opóźnienia w rozwoju mowy);

Student będzie umiał:
wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej i logopedii do diagnozy i terapii wad wymowy. Będzie także potrafił posługiwać się alternatywnymi metodami terapeutycznymi wspomagającymi rozwój dziecka w tym wykorzystywać technologię informacyjną w warsztacie pracy nauczyciela-logopedy.

W zakresie kompetencji społecznych student będzie umiał: w odpowiedzialny sposób przygotowywać się do swojej pracy, projektować i wykonywać działania pedagogiczne, poprawnie rozstrzygać dylematy wynikające z roli pedagoga specjalnego; podejmować indywidualne i zespołowe działania na rzecz podnoszenia jakości pracy placówki w której realizuje swoje działania zawodowe.

W toku studiów student zdobędzie specjalistyczną wiedzę z takich przedmiotów jak:

 • Wprowadzenie do logopedii
 • Anatomia i fizjologia aparatu mowy
 • Kształtowanie i rozwój mowy dziecka
 • Zaburzenia porozumiewania się językowego: słownego i pisemnego
 • Psychologiczne problemy zaburzeń rozwojowych i ich związek z zaburzeniami mowy
 • Specyficzne problemy psychiatrii dziecięcej
 • Praca logopedyczna z dziećmi z niepłynnością mówienia
 • Zaburzenia mowy o podłożu neurologicznym
 • Elementy audiologii specjalnej
 • Elementy foniatrii i ortodoncji
 • Terapia mowy z rozszczepieniem podniebienia
 • Logorytmika
 • Metodyka postępowania logopedycznego
 • Diagnoza i terapia logopedyczna
 • Dyslalia – profilaktyka, diagnoza i terapia

Absolwenci logopedii szkolnej mogą być zatrudnieni w:

 • placówkach ogólnodostępnych i specjalnych;
 • szkołach podstawowych;
 • w placówkach opieki i wychowania, rehabilitacji, żłobkach rehabilitacyjnych, przedszkolach i przedszkolach specjalnych.
Comments