Aktualności‎ > ‎Studia podyplomowe‎ > ‎

Studia podyplomowe dla nauczycieli i wychowawców


  We współpracy z Kolegium Jagiellońskim Toruńską Szkołą Wyższą wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli i wychowawców i uruchamiamy bezpłatne studia podyplomowe, których celem będzie doskonalenie kompetencji wychowawczych oraz umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym.

        Projekt skierowany jest do nauczycieli i wychowawców, w szczególności pracujących z młodzieżą w wieku, w którym istnieje największe zagrożenie powstawania sytuacji kryzysowych w szkole. Projekt skierowany jest przede wszystkim, ale nie wyłącznie, dla nauczycieli, których staż pracy nie przekracza 5 lat. Nauczyciele biorący udział w studiach podyplomowych nie ponoszą odpłatności za studia.
        Studia będą miały intensywny charakter, rozpoczną się na początku września i zakończą się w grudniu 2017 roku. Obejmować będą 260 godzin zajęć oraz 20 godzin praktyk. Zajęcia będą odbywać się w Koninie w siedzibie naszej Uczelni.  Materiały dydaktyczne dla słuchaczy będą dostępne poprzez stronę internetową Uczelni.
      
     Cel:
         Nauczyciele i wychowawcy zostaną przygotowani do pracy z młodzieżą trudną oraz do doboru skutecznych metod oddziaływania na uczniów i wychowanków.

        W ramach studiów przeprowadzone zostaną zajęcia m.in. z następujących zagadnień:
  • Podstawy psychologii dla nauczycieli
  • Podstawy diagnozy
  • Trening umiejętności interpersonalnych
  • Trening rozwoju osobistego
  • Trening umiejętności wychowawczych i rozwiązywania konfliktów
  • Komunikacja interpersonalna i negocjacje
  • Metody terapii w pracy z dzieckiem
  • Warsztat pracy z grupą
  • Warsztat pracy z dzieckiem
  • Warsztat pracy z rodziną
  • Interwencja kryzysowa
  • Elementy tutoringu w teorii i praktyce
  • Wspomaganie rozwoju dziecka
Uczestnicy studiów będą mieli zagwarantowany w dniach zjazdów catering.

Czas trwania: 2 semestry (tryb intensywny: od września do grudnia)

Terminy realizacji: od września do grudnia 2017 roku
     
WrzesieńPaździernik Listopad  Grudzień
 8-1013-5 1-3 
 15-17 6-817-19  8-10
 22-24 13-15 24-26 
 29-3020-22  

 27-19  

Organizacja nauki:
 •  195 h- zajęcia w soboty i niedziele,
 •  60 h- zajęcia w formie  e-learningowej - piątki
Grupa: 20 osób

Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy
 • 1 zdjęcie (dowodowe)
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów
 • kserokopia dowodu osobistego
 • zaświadczenie potwierdzające status nauczyciela, rodzaj szkoły, w której pracuje oraz staż pracy
Sposób składania dokumentów:
 • osobiście w Dziekanacie WSKM w Koninie przy ul. Zagórowskiej 3a, II piętro, pok. 208
 • lub przesłać listem poleconym na adres Uczelni
Warunki ukończenia studiów:
 •  zaliczenie wszystkich przewidzianych programem studiów przedmiotów
 •  obecność na min. 80% zajęć
 •  przygotowanie pracy zaliczeniowej w postaci prezentacji zagadnienia praktycznego związanego z jednym z obszarów studiów w ilości min. 25 slajdów w wersji papierowej i elektronicznej
Dokumenty do pobrania:
Więcej informacji pod numerem telefonu: 63 249 12 62/63 lub e-mail: podyplomowe@wskmkonin.edu.pl

Partnerzy: