PEDAGOGIKA SPECJALNA

Celem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna jest dostarczenie studentowi wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej, osobowości, społecznej, klinicznej, pedagogiki specjalnej, dydaktyki i dydaktyki specjalnej, diagnostyki psychopedagogicznej oraz dyscyplin pokrewnych.

Istotne jest kształtowanie praktycznych umiejętności obserwacji, analizy i interpretacji procesów edukacyjnych, umiejętności z zakresu wykorzystania zdobytej wiedzy podczas studiów, umiejętności stosowania narzędzi diagnostycznych i podejmowania skutecznej terapii, umiejętności z zakresu poradnictwa; nabycie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych; przygotowanie absolwentów do rozumienia złożoności świata i ludzi, podejmowania działań diagnostycznych i terapeutycznych w różnych obszarach pedagogiki specjalnej; przyswojenie zasad i standardów etyki zawodowej oraz kształtowanie świadomej postawy przyszłych pedagogów specjalnych, w szczególności w zakresie rzetelnego i odpowiedzialnego podchodzenia do zadań, niezbędnego w zawodach szczególnego zaufania publicznego.

Ogólne cele kształcenia na kierunku Pedagogika specjalna zakładają m.in.:

 • zdobycie pogłębionej i rozszerzonej wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym, obejmującej terminologię, teorie i metodologię pedagogiki i pedagogiki specjalnej, co pozwoli mu na świadome uprawianie tej dziedziny wiedzy jako refleksji naukowej oraz jako praktyki zawodowej. Absolwent pedagogiki specjalnej będzie posiadał wiedzę z zakresu: psychologii i pedagogiki specjalnej, metodologii badań społecznych, socjologii, diagnozy i terapii, aksjologii oraz dyscyplin pokrewnych;
 • nabycie umiejętności posługiwania się metodami diagnozy i terapii pedagogicznej w zakresie wybranej specjalności. Będzie posiadał umiejętność prowadzenia badań naukowych, pracy w zespole, integrowania wiedzy z różnych dyscyplin pokrewnych oraz stosowania jej w nietypowych sytuacjach profesjonalnych.
 • kształtowanie kompetencji metodologicznych, społecznych, komunikacyjnych, kreatywnych, prakseologicznych, diagnostycznych, pedagogicznych i organizacyjnych, niezbędnych do całościowego postrzegania i rozumienia zmieniającej się rzeczywistości.
 • Pedagog specjalny powinien posiadać odpowiednie predyspozycje intelektualne, metodyczne i charakterologiczne związane z rozumieniem potrzeb i problemów osób, wobec których świadczyć będzie pomoc i opiekę pedagogiczną. Powinien umieć zaplanować własny rozwój zawodowy oraz znać metody i być przygotowanym do podejmowania procesu samokształcenia oraz doskonalenia posiadanego warsztatu metodycznego. Winien wzbogacić nie tylko kompetencje kierunkowe, ale również rozwijać kompetencje osobiste: empatię w kontaktach z ludźmi, otwartość, kontrolę nad własnymi emocjami, budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych.

Studenci odbywają podczas studiów praktykę pedagogiczną.
Program studiów jest realizowany przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów i praktyków z wieloletnim doświadczeniem z m.in. z dziedziny pedagogiki, socjologii, filozofii, psychologii, prawa. Wśród prowadzonych przedmiotów są m.in. takie, jak:

 • Pedagogika specjalna
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Pedagogika społeczna
 • Biomedyczne podstawy rozwoju
 • Psychologia kształcenia i wychowania
 • Psychologia kliniczna z psychopatologią
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Zawód nauczyciela wychowawcy
 • Integracja w kształceniu i wychowaniu
 • Dydaktyka i dydaktyka specjalna

W ramach studiowanego kierunku, student ma do wyboru dwie specjalności będące uzupełnieniem przedmiotów kształcenia ogólnego, podstawowego i kierunkowego:

 • LOGOPEDIA SZKOLNA
 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
Comments