Program Aktywizacji Młodych


 "Program Aktywizacji Młodych"

Poszukujemy kandydatów do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Po zakończeniu projektu uczestnik będzie gotowy do podjęcia zatrudnienia na stanowisku "Pracownik Administracyjny"

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz spełnić następujące warunki

- miejsce zamieszkania (Województwo Wielkopolskie);
- wiek (15-29 lat);
nie uczestniczyć w kształceniu w trybie stacjonarnym
- nie uczestniczyć w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych;
- mieć status osoby bezrobotnej (zarejestrowanej w Urzędzie Pracy) lub osobą bierną zawodowo (nie pracowac i nie być zarejestrowaną w UP)
nie należeć do żadnej z poniżej wymienionych grup:
  •  młodzieży z pieczy zastępczej opuszczającej pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy)ze szczególnym uwzględnieniem: wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia,którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych; wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe; wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej,
  •  matek opuszczających pieczę (do roku po opuszczeniu pieczy).
  •  absolwentów młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
  •  absolwentów specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych i specjalnych ośrodkówwychowawczych (do roku po opuszczeniu),
  •  matek przebywających w domach samotnej matki,
  •  osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

Formularz zgłoszeniowy do Projektu "Program Aktywizacji Młodych"