Informacja dla autorów


Wydawnictwo Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich  przyjmuje materiały w formie artykułu, recenzji lub sprawozdania, które nie były wcześniej nigdzie publikowane. Decyzja o publikacji danego materiału należy do redaktorów-recenzentów, którzy decydują o kolejności drukowania materiałów.

Uprzejmie informujemy, że przyjmujemy artykuły, które nie przekraczają 15 stron znormalizowanego wydruku komputerowego wraz z przypisami (30 wierszy na stronie), czyli ok. 30 tys. znaków. Można to sprawdzić w edytorze Word w następujący sposób: Plik - Właściwości - Statystyka.

Prosimy także o krótkie streszczenie (ok. 10 wierszy) i tytuł artykułu w języku polskim i angielskim oraz o krótki biogram (do 5 wierszy). Nota o autorze powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, tytuł naukowy, ośrodek naukowy, z którym autor jest związany, pola zainteresowań intelektualnych oraz adres do korespondencji, numer telefonu, e-mail.

Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w tytułach oraz w nocie o autorze.

Prosimy, by w tekście nie stosować wyróżnień (czcionka pogrubiona, podkreślenie, spacjowanie itp.)

z wyjątkiem kursywy stosowanej w przypadku cytowania tytułów oraz wyrażeń obcojęzycznych.

Cytaty należy pisać czcionką prostą, w cudzysłowie.

 

Sprawozdania i informacje z ważnych wydarzeń w kraju i za granicą oraz recenzje najnowszych pozycji książkowych prosimy, by nie przekraczały 3 stron wydruku.

 

Wydawnictwo przyjmuje materiały w formie elektronicznej (w programie Word) drogą mailową na adres: redakcja@wskmkonin.edu.pl

 

Wydawnictwo nie zwraca materiałów nie zamówionych.