Regulamin pomocy materialnej

  REGULAMIN
USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA
I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ
DLA STUDENTÓW
WYŻSZEJ SZKOŁY KADR MENEDŻERSKICH
W KONINIE
 


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.    Regulamin określa zasady ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie, zwanej dalej „Uczelnią”.
2.    Świadczeniami pomocy materialnej dla studentów są:
1)    stypendia socjalne,
2)    stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych,
3)    stypendia rektora dla najlepszych studentów,
4)    zapomogi.
3.    Świadczenia pomocy materialnej dla studentów mogą być przyznawane i wypłacane tylko pod warunkiem, że znajdują pokrycie w środkach funduszu, o którym mowa w §2.

§ 2

1.    Świadczenia, o których mowa w §1 ust.2 są przyznawane z funduszu pomocy materialnej dla studentów.
2.    Fundusz pomocy materialnej dla studentów tworzy się z dotacji otrzymywanych przez Uczelnię z budżetu państwa na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów, z wyłączeniem dotacji na stypendia ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendia ministra za wybitne osiągnięcia sportowe.
3.    Fundusz pomocy materialnej dla studentów może być także zasilany z innych przychodów, w szczególności z przeznaczonych na ten cel dotacji i darowizn.

§ 3

1.    Fundusz pomocy materialnej dla studentów w części nie przekraczającej w danym roku budżetowym 0,2% dotacji, o której mowa w §2 ust.2, przeznacza się na pokrycie kosztów ponoszonych przez Uczelnię w związku z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń pomocy materialnej dla studentów.
2.    W pozostałym zakresie środki funduszu przeznacza się na wypłatę świadczeń, o których mowa w §1 ust.2.
3.    Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki funduszu pomocy materialnej dla studentów przechodzą na rok następny na cele, o których mowa w §1 ust.2.

§ 4

1.    Rektor w porozumieniu z Radą Wykonawczą Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie dokonuje podziału środków funduszu pomocy materialnej dla studentów na poszczególne semestry i rodzaje świadczeń.
2.    Na stypendia rektora dla najlepszych studentów przeznacza się nie więcej niż 40% środków przeznaczonych łącznie na świadczenia wymienione w §1 ust.2 niniejszego regulaminu.

§ 5

1.    Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w regulaminie, do korzystania ze świadczeń pomocy materialnej dla studentów uprawnieni są na równych zasadach studenci wszystkich kierunków kształcenia i lat studiów.
2.    Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art.43 ust., 5 i 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), prawo do świadczeń pomocy materialnej przysługuje wyłącznie studentom będącym obywatelami polskimi.
3.    Ciężar udowodnienia okoliczności, o których mowa w art.43 ust.2, 5 lub 5a ustawy powołanej w ust.2 spoczywa na studencie, którego one dotyczą.

§ 6

1.    Prawo do otrzymywania świadczeń, o których mowa w §1 ust.2 wygasa z dniem:
1)    uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu studenta z listy studentów,
2)    uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu studenta karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni,
3)    złożenia przez studenta pisemnej rezygnacji ze studiów,
4)    złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego,
5)    przeniesienia się studenta do innej uczelni.
2.    Przepisu ust.1 pkt.4 nie stosuje się do absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy zachowują prawo do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej dla studentów do dnia 31 października roku, w którym ukończyli studia.
3.    Prawo do otrzymywania świadczeń, o których mowa w §1 ust.2 pkt.1-3 wygasa także z końcem ostatniego semestru przewidzianego planem studiów.
4.    Świadczenia, o których mowa w §1 ust.2 nie mogą być przyznawane ani wypłacane studentowi:
1)    zawieszonemu w prawach studenta,
2)    ukaranemu prawomocnie karą dyscyplinarną zawieszenia w prawach do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej dla studentów.

§ 7

1.    Stypendium, o którym mowa w §1 ust.2 pkt.1-3 nie może być przyznane studentowi, który przebywa na długoterminowym urlopie od zajęć.
2.    W czasie trwania długoterminowego urlopu od zajęć stypendium przyznane studentowi przed rozpoczęciem urlopu nie jest wypłacane.
3.    Krótkoterminowy urlop od zajęć nie stanowi przeszkody do przyznania studentowi stypendium i jego wypłacania zgodnie z postanowieniami §11 niniejszego regulaminu. 
4.    Postanowienia ust. 1-2 stosuje się odpowiednio do studenta oczekującego na powtarzanie semestru.

§ 8

1.    Świadczenia, o których mowa w §1 ust.2 pkt.1-2 i 4 przyznaje dziekan, a stypendia, o których mowa w §1 ust.2  pkt.3 rektor.
2.    Decyzje w sprawach pomocy materialnej dla studentów są podawane do wiadomości studentów poprzez ogłoszenia zamieszczane na wydziałowych tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Uczelni. Doręczenie decyzji studentowi następuje poprzez jej odebranie za pokwitowaniem w dziekanacie.
3.    Od decyzji dziekana , w sprawach o przyznanie świadczeń, o których mowa w §1 ust.2 pkt.1-2 i 4 przysługuje odwołanie do rektora, a od decyzji rektora w sprawach o przyznanie stypendium, o którym mowa w §1 ust.2 pkt.3 wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Odwołanie albo wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał  zaskarżoną decyzję.

§ 9

1.    Na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego dziekan lub rektor przekazują uprawnienia, o których mowa w §8 ust.1 i 3 odpowiednio Uczelnianej Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej.
2.    Uczelnianą Komisję Stypendialną oraz Odwoławczą Komisję Stypendialną powołuje rektor, spośród pracowników Uczelni oraz studentów delegowanych przez właściwy organ samorządu studenckiego.
3.    Uczelniana Komisja Stypendialna oraz Odwoławcza Komisja Stypendialna orzekają w składzie jeden pracownik Uczelni oraz starostowie drugich lat każdego kierunku studiów. Przewodniczącym obu komisji jest pracownik Uczelni zasiadający w jej składzie. Przewodniczący wyznacza wiceprzewodniczącego komisji spośród jej członków.
4.    Na posiedzenia obu komisji zapraszani są z głosem doradczym starostowie ostatnich lat z wszystkich kierunków studiów,  a  w charakterze obserwatorów starostowie pierwszych lat z wszystkich kierunków studiów
5.    Decyzje wydane przez Uczelnianą Komisję Stypendialną i Odwoławczą  Komisję Stypendialną podpisują przewodniczący tych komisji lub działający z ich upoważnienia wiceprzewodniczący.
6.    Nadzór na działalnością obu komisji sprawuje rektor.
7.    W ramach nadzoru, o którym mowa w ust.5 rektor może uchylić decyzję Uczelnianej Komisji Stypendialnej lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej niezgodną z przepisami prawa lub regulaminem.
8.    Świadczenia otrzymane na podstawie następnie uchylonej decyzji podlegają zwrotowi stosownie do postanowień Kodeksu cywilnego.

§ 10

1.    Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w §1 ust.2 są przyznawane na wniosek Studenta ( wzory wniosków stanowią załączniki do niniejszego regulaminu).
2.    Wyjątkiem od procedury opisanej w ust.1 jest przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim dla studenta, którego sytuacja materialna nie uległa zmianie na podstawie oświadczenia o sytuacji materialnej (wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu).
3.    Terminy składania wniosków, o których mowa w ust. 1 określa rektor osobnym zarządzeniem.
4.    Student składa wnioski, o których mowa w ust.1 w dziekanacie.
5.    Wniosek o przyznanie świadczeń określonych w §1 ust.2 niniejszego regulaminu złożony bez zachowania wymaganego formularza pozostawia się bez rozpoznania.

§ 11

1.    Stypendia o których mowa w §1 ust.2 pkt.1-3, są przyznawane na semestr studiów.
2.    Stypendia, o których mowa w §1 ust.2 pkt.1-3 są wypłacane:
1)    w semestrze zimowym – od października do lutego (5 miesięcy),
2)    w semestrze letnim – od marca do lipca (5 miesięcy).
3.    Stypendia, o których mowa w §1 ust.2 pkt.1-3 są wypłacane co miesiąc, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wypłacane jest stypendium.
4.    Wypłata przyznanych świadczeń pomocy materialnej następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez studenta we wniosku.

§ 12

1.    Student, który studiuje równocześnie na więcej niż jednym kierunku studiów może otrzymywać świadczenia pomocy materialnej tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.
2.    Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku, świadczenia pomocy materialnej nie przysługują.
3.    Do wniosku o świadczenia pomocy materialnej student zobowiązany jest dołączyć „Kartę oświadczeń” według wzoru określonego przez rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.

§ 13

1.    Wysokość stypendiów z funduszu pomocy materialnej, w tym także wysokość kwoty bazowej, o której mowa w §32, ustala Rektor.
2.    Wysokość poszczególnych stypendiów oraz kwoty bazowej, o której mowa w §32, ustalana jest osobno na każdy semestr.
3.    Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
4.    Kwoty przyznanych świadczeń pomocy materialnej zaokrąglane są do pełnych złotych.

alt
II. STYPENDIA SOCJALNE

§ 14

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

§ 15

1.    Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w §19, przyznanie stypendium socjalnego uzależnione jest od przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym student ubiega się o stypendium.
2.    Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:
1)    studenta,
2)    małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
3)    rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
3.    Przez dziecko rozumie się dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie lub znajdujące się pod opieką prawną.
4.    Ustalając dochód uprawniający studenta do ubiegania się o stypendium socjalne nie uwzględnia się członków rodziny studenta przebywających w domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, aresztach śledczych, zakładach karnych, zakładach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, szkołach wojskowych lub innych szkołach, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

§ 16

1.    Jeżeli student jest samodzielny finansowo, przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne, dochodów osób, o których mowa w §15 ust.2 pkt.3 nie uwzględnia się.
2.    Student może być uznany za samodzielnego finansowo wyłącznie w przypadku, gdy udokumentuje przez dołączenie stosownych zaświadczeń, że on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:
1)    posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
2)    posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
3)    miesięczny dochód studenta lub jego małżonka w okresach, o których mowa w pkt.1 i 2, jest nie mniejszy niż 782,60 zł 1.
3.    Za samodzielnego finansowo nie można uznać studenta, który złożył oświadczenie o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym z nich.

§ 17

1.    Przez dochód należy rozumieć:
1)    przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne , 
2)    deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
3)    wyliczone poniżej dochody nie podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów
o podatku dochodowym od osób fizycznych:
a)    renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
b)    renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
c)    świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
d)    dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
e)    świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
f)    emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
g)     renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,
h)    zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz 
w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
i)    środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc, 
j)     należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą 
– w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.),
k)    należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału 
w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
l)    należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
m)    dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne
n)    alimenty na rzecz dzieci,
o)    kwoty diet nie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych 
i obywatelskich,
p)    należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674),
q)    dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
r)    ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,
s)    ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,
t)    świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
u)    dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
v)    dochody uzyskane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio 
o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
w)    renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
x)    zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej;
y)    świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.
2.    Do dochodu, o którym mowa w ust. 1 wlicza się także stypendia określone w przepisach o szkolnictwie wyższym oraz w przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także inne stypendia przyznawane uczniom lub studentom, za wyjątkiem:
1)    świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) przez szkoły wyższe, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty,
2)    świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
3)    stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
a)    funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
b)    niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
c)    umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych.
3.    Od dochodu, o którym mowa w ust.1 i 2 odlicza się kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

§ 18

1.    Z zastrzeżeniem postanowień §15 ust.4, §16 i §19 dochód będący podstawą przyznania stypendium socjalnego ustala się na podstawie informacji o osobach wymienionych w §15 ust.2 oraz wysokości dochodu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym przez te osoby.
2.    Dla udokumentowania informacji o osobach, o których mowa w §15 ust.2 uznaje się za wystarczające dołączenie do wniosku:
1)    odnośnie osób pełnoletnich – zaświadczeń, o których mowa w ust.4 pkt.1, a w przypadku pełnoletniego dziecka także zaświadczenia o studiach lub orzeczenia o niepełnosprawności,
2)    odnośnie osób niepełnoletnich – zaświadczenia ze szkoły lub odpisu aktu urodzenia, odpisu prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie, zaświadczenia sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka albo odpisu orzeczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.
3.    W przypadku, gdy któryś z rodziców lub opiekunów studenta nie żyje, do wniosku należy dołączyć kserokopie aktu zgonu. Wymogu tego nie stosuje się, jeżeli zachodzą przesłanki do uznania studenta za samodzielnego finansowo.
4.    Dochody osób wymienionych w §15 ust.2 dokumentuje się poprzez dołączenie do wniosku:
1)    zaświadczeń właściwego urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach ogólnych za poprzedni roku kalendarzowy – odnośnie każdej pełnoletniej osoby,
2)    zaświadczeń lub oświadczeń dokumentujących wysokość innych dochodów wymienionych w §17, w tym zwłaszcza:
a)    oświadczeń członków rodziny o wysokości uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym dochodów opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
b)    dokumentów potwierdzających wysokość świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub urząd pracy,
c)    odpisu prawomocnego wyroku sądu zasądzającego alimenty, odpisu protokołu sądowego zawierającego treść ugody sądowej, przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów,
d)    oświadczeń członków rodziny o wysokości uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym dochodów nie podlegających opodatkowaniu.
5.    Zaświadczenia, o których mowa w ust.4 pkt.1 oraz oświadczenia wymienione w ust.4 pkt.2 lit a) i d) powinny być zgodne z wzorami określonymi przez rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego (załącznik do niniejszego regulaminu ) .
6.    Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny studenta w poprzednim roku kalendarzowym oraz wysokości przeciętnego rocznego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 hektara przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art.18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 z późn. zm.). Liczba hektarów przeliczeniowych powinna być stwierdzona odpowiednim zaświadczeniem z urzędu gminy.
7.    Ustalając dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego do powierzchni gospodarstwa rolnego wlicza się także obszary rolne oddane w dzierżawę za wyjątkiem:
1)    gruntów oddanych w dzierżawę na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
2)    gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
3)    gruntów oddanych w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancyjnej Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
8.    Dochód dzierżawcy z gospodarstwa rolnego ustala się zgodnie z ust.6, z tym że dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę na zasadach, o których mowa w ust.7 pkt.1-3 oraz dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości Rolnych pomniejsza się o czynsz zapłacony przez dzierżawcę z tytułu dzierżawy.
9.    Okoliczności wymienione w ust.7-8 mające znaczenie dla ustalenia wysokości dochodu powinny być udokumentowane poprzez dołączenie do wniosku kopii umowy dzierżawy lub umowy 
o wniesienie gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.
10.    W przypadku, gdy któraś z osób wymienionych w §15 ust.2 osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ich przeliczenia na złote polskie dokonuje się na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych.
11.    W przypadku, gdy wniosek o przyznanie stypendium socjalnego lub załączona do wniosku dokumentacja budzi jakiekolwiek wątpliwości co do okoliczności mających znaczenie dla ustalenia uprawnień studenta do otrzymania stypendium socjalnego lub jego wysokości, dziekan lub Uczelniana Komisja Stypendialna może wezwać studenta do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub przedłożenia dodatkowych dokumentów, w tym także do doręczenia opinii właściwej jednostki w systemie pomocy społecznej, pod rygorem odmowy przyznania stypendium.

§ 19

1.    W razie utraty dochodu osiąganego w poprzednim roku kalendarzowym przez którąś z osób wymienionych w §15 ust.2, dochód będący podstawą ustalenia prawa do otrzymywania stypendium socjalnego pomniejsza się o dochód utracony.
2.    Przez utratę dochodu rozumie się utratę dochodu spowodowaną:
1)    uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
2)    utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
3)    utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
4)    utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
5)    wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej.
3.    Utrata dochodu powinna być udokumentowana przez dołączenie do wniosku dokumentu potwierdzającego datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu.
4.    W przypadku, gdy któraś z osób wymienionych w §15 ust.2 uzyskała w roku bieżącym dochód, którego nie osiągała w poprzednim roku kalendarzowym, prawo do otrzymywania stypendium socjalnego ustala się na podstawie dochodu powiększonego o dochód uzyskany.
5.    Przez uzyskanie dochodu rozumie się uzyskanie dochodu spowodowane:
1)    zakończeniem urlopu wychowawczego,
2)    uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
3)    uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
4)    uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
5)    rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej.
6.    W przypadku, o którym mowa w ust.4 do wniosku należy dołączyć dokument lub oświadczenie potwierdzające uzyskanie dochodu oraz wysokość uzyskanego dochodu w pierwszym pełnym miesiącu po jego uzyskaniu. Dochód uzyskany za granicą przelicza się na złote polskie na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego pełnego miesiąca, w którym uzyskano dochód.
7.    W przypadku śmierci którejś z osób wymienionych w §15 ust.2, zmarły nie jest wliczany do rodziny studenta, a osiągnięte przez niego w poprzednim roku kalendarzowym dochody nie są brane pod uwagę przy obliczaniu dochodu, o którym mowa w przepisach poprzedzających.
8.    W przypadku powiększenia się rodziny studenta, na przykład o małżonka lub dziecko, osoby te wliczane są do członków rodziny studenta, a ich dochody bierze się pod uwagę przy obliczaniu dochodu, o którym mowa w przepisach poprzedzających.

§ 20

1.    Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne ustala rektor w porozumieniu z przedstawicielami samorządu studentów.
2.    Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której mowa w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DZ. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z poźn. zm.)  oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w art.5 ust.1 i art.6 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) .

§ 21

Studentowi, który nie zaliczył w terminie semestru studiów stypendium socjalne może zostać przyznane i wypłacone tylko pod warunkiem, że posiada uregulowany status studenta (przedłużenie terminu do zaliczenia semestru, wpis warunkowy, powtarzanie przedmiotu).

§ 22

Wysokość stypendium socjalnego może zostać zróżnicowana w zależności od wysokości uzyskanego dochodu na osobę w rodzinie studenta.

alt
III. STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§ 23

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

§ 24

1.    Do wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych student dołącza orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Zamiast orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dopuszcza się dołączenie do wniosku orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji.
2.    W razie, gdy okres, na jaki orzeczono niepełnosprawność upływa przed końcem okresu, na który przyznane zostało stypendium, wypłata stypendium po tym okresie zostaje wstrzymana do czasu dostarczenia przez studenta nowego orzeczenia.
3.    W przypadku niedostarczenia przez studenta nowego orzeczenia w terminie 3 miesięcy od końca okresu, na jaki poprzednio orzeczono niepełnosprawność, niewypłacone jeszcze raty stypendium ulegają przepadkowi.

§ 25

1.    Wysokość stypendium specjalnego może zostać zróżnicowana w zależności od orzeczonego stopnia niepełnosprawności.
2.    Jeżeli w trakcie okresu, na który przyznane zostało stypendium, nastąpiła zmiana orzeczonego stopnia niepełnosprawności na wyższy, pozostałe jeszcze do wypłacenia raty stypendium mogą na wniosek studenta ulec zwiększeniu.
3.    Do stypendium specjalnego stosuje się odpowiednio §21.

alt
IV. STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

§ 26

1.    Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który:
1)    uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen, lub
2)    posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub
3)    uzyskał wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
2.    Liczba studentów otrzymujących stypendium rektora dla najlepszych studentów na danym kierunku studiów nie może być większa niż 10 % ogólnej liczby studentów na tym kierunku.
3.    Stypendium rektora dla najlepszych studentów student może otrzymać nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
4.    Student może otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów niezależnie od stypendium ze studenckiego funduszu stypendialnego Uczelni oraz innych stypendiów, chyba że przepisy na podstawie których przyznane zostało stypendium stanowią inaczej.

§ 27

1.    Przy ustalaniu prawa do otrzymania w danym roku stypendium rektora dla najlepszych studentów za uzyskaną średnią ocen bierze się pod uwagę średnią arytmetyczną za poprzedni rok studiów (uzyskaną w roku akademickim bezpośrednio poprzedzający rok akademicki, w którym zgłasza się wniosek – z zastrzeżeniem §34 i 35 niniejszego regulaminu), liczoną zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
2.    Stypendium rektora dla najlepszych studentów nie może być przyznane:
a)    na podstawie ocen uzyskanych w semestrze powtarzanym,
b)    gdy choć jeden semestr studiów, w roku akademickim z którego brana jest średnia do stypendium, zaliczony był warunkowo.
3.    Do średniej, o której mowa w ust.1 wlicza się wszystkie oceny z egzaminów i zaliczeń kończących przedmiot, objętych planem studiów.
4.    Do średniej nie wlicza się:
1)    ocen z przedmiotów, które student powtarza,
2)    ocen z przedmiotów stanowiących różnice programowe.
5.    Sumę not uzyskanych zgodnie z ust.3 i 4 dzieli się przez ilość tych not, a uzyskany iloraz stanowi średnią ocen.
6.    W przypadku, gdy student, studiuje na więcej niż jednej specjalności w ramach tego samego kierunku studiów, ustalając prawo do otrzymywania stypendium rektora dla najlepszych studentów bierze się pod uwagę oceny uzyskane przez studenta na tej specjalności, na której będzie to dla niego korzystniejsze.

§ 28

1.    Stypendium rektora dla najlepszych studentów za uzyskaną średnią ocen może się ubiegać 10% studentów danego kierunku, roku i formy studiów oraz poziomu kształcenia, którzy zaliczyli rok studiów w terminie, o którym mowa „Regulaminu studiów Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich 
w Koninie” i uzyskali najwyższa średnią ocen liczoną zgodnie z §27.
2.    Decyzją rektora 10% studentów, o których mowa w ust. 1 może być wyłanianych osobno dla wszystkich lub niektórych specjalności na kierunku.

§ 29

1.    W celu wyłonienia 10% studentów, o których mowa w §28, dziekani sporządzają listy rankingowe studentów poszczególnych kierunków (specjalności) i lat studiów, uszeregowane według średniej ocen uzyskanej przez studentów w poprzednim roku studiów.
2.    Listy rankingowe powinny zostać sporządzone w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu składania przez studentów wniosków.
3.    Po sporządzeniu list rankingowych są one podawane do wiadomości studentów. Wraz z listami dziekan podaje do wiadomości studentów średnią ocen kwalifikującą do przyznania  stypendium rektora dla najlepszych studentów.
4.    O ustaleniach poczynionych zgodnie z niniejszym paragrafem dziekani informują bezzwłocznie rektora.

§ 30

1.    Stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe lub artystyczne może się ubiegać student, który posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe lub artystyczne z poprzedniego roku studiów (uzyskane w roku akademickim bezpośrednio poprzedzający rok akademicki, w którym zgłasza się wniosek – z zastrzeżeniem §34 i 35 niniejszego regulaminu) i zaliczył w terminie rok studiów.
2.    Za osiągnięcia naukowe lub artystyczne, za które może być przyznane stypendium rektora dla najlepszych studentów mogą być uznane w szczególności:
1)    publikacje o charakterze naukowym lub artystycznym,
2)    udział w pracach naukowo-badawczych lub wdrożeniowych,
3)    referaty wygłoszone na konferencjach naukowych,
4)    praktyki, staże naukowe i kursy wykraczające poza program kształcenia,
5)    studia według indywidualnego planu studiów oraz studia na drugim kierunku studiów,
6)    uzyskane przez studenta nagrody i wyróżnienia,
7)    czynny udział w konkursach, wystawach, festiwalach naukowych lub artystycznych.
3.    Do wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe lub artystyczne należy dołączyć zaświadczenia, dyplomy lub certyfikaty potwierdzające konkretne osiągnięcia studenta.

§ 31

1.    Stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysokie wyniki sportowe może otrzymać student, który uzyskał w poprzednim roku studiów wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz zaliczył w terminie rok studiów.
2.    Podstawą przyznania stypendium są wyniki sportowe uzyskane przez studenta w poprzednim roku studiów, udokumentowane zaświadczeniem z klubu sportowego, polskiego związku sportowego.
3.    Za wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, za który student może otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów uznaje się:
1)    udział w zawodach finałowych Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata lub w Igrzyskach Olimpijskich, zajęcie miejsca 1-6 w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski (indywidualnie lub drużynowo) lub zajęcie miejsca 1-3 w klasyfikacji generalnej zawodów finałowych Akademickich Mistrzostw Polski (indywidualnie lub drużynowo);
2)    udział w zawodach najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce (minimum 50% startów lub czasu gry w sezonie) lub udział w zawodach finałowych Akademickich Mistrzostw Polski (indywidualnie lub drużynowo);

§ 32

Wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów jest ustalana w relacji do kwoty bazowej ustalanej co semestr przez rektora i wynosi:
1)    w przypadku stypendium za wysoką średnią ocen – 100% kwoty bazowej;
2)    w przypadku stypendium za osiągnięcia naukowe lub artystyczne – od 70% do 130% kwoty bazowej, w zależności od indywidualnej decyzji rektora,
3)    w przypadku stypendium za wysokie wyniki sportowe:
a)    za wynik wymieniony w §31 ust.3 pkt.1 – 130 % kwoty bazowej,
b)    za wynik wymieniony w §31 ust.3 pkt.2 – 100 % kwoty bazowej,

§ 33

W przypadku zbiegu dwóch lub więcej tytułów do przyznania studentowi stypendium rektora dla najlepszych studentów stypendium jest przyznawane na podstawie tego przepisu, który okaże się dla studenta najkorzystniejszy.

§ 34

1.    Przeniesienie studenta z innej uczelni
1)    Student, który przeniósł się do WSKM w Koninie  z innej szkoły wyższej, nabywa prawo do stypendium rektora dla najlepszych studentów  z chwilą przyjęcia do Uczelni. 
2)    Podstawą  przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz za wysokie wyniki sportowe  jest spełnienie warunków określonych w  §30 i 31  niniejszego regulaminu.
3)    Podstawą  przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów za uzyskanie za rok studiów wysokiej średniej ocen jest zaświadczenie z poprzedniej uczelni potwierdzające spełnienie przez studenta kryteriów określonych w §27 niniejszego regulaminu, uzupełnione o skalę ocen obowiązującą na danej uczelni 
2.    Przyjęcie studenta na semestr wyższy niż pierwszy, na podstawie decyzji Dziekana Wydziału
1)    Student przyjęty decyzją Dziekana Wydziału na semestr wyższy niż pierwszy, nabywa prawo do stypendium rektora dla najlepszych studentów nie wcześniej niż po zaliczeniu w Uczelni jednego pełnego roku studiów.
3.    Przepis ust.2 stosuje się odpowiednio do studenta, który został ponownie przyjęty na studia po skreśleniu go z listy studentów.
4.    Student, który po zaliczeniu roku zmienił kierunek (specjalność) studiów może przez rok otrzymywać stypendium za wyniki w nauce na podstawie ocen uzyskanych na poprzednio studiowanym kierunku (specjalności).

§ 35

1.    Student, który powrócił na studia po długoterminowym urlopie od zajęć może otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie osiągnięć z roku bezpośrednio poprzedzającego urlop.
2.    Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy stypendium rektora dla najlepszych studentów zostało studentowi przyznane przed rozpoczęciem urlopu.
3.    W razie zbiegu podstaw do otrzymania stypendium, o których mowa w ust.1 i 2, student otrzymuje stypendium na podstawie przepisu, który okaże się dla niego korzystniejszy.

§ 36

1.    Studentowi, który otrzymuje stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen i nie zaliczył w terminie semestru studiów, wstrzymuje się wypłacanie stypendium do czasu zaliczenia semestru.
2.    Jeżeli student, o którym mowa w ust.1 zaliczy semestr przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej w kolejnym semestrze, stypendium zostaje mu wypłacone tak, jakby zaliczył semestr w terminie. W przeciwnym wypadku student traci prawo do stypendium.
3.    Do stypendiów rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe stosuje się odpowiednio §21.

alt
V. ZAPOMOGI

§ 37

1.    Zapomoga jest jednorazową formą doraźnej bezzwrotnej pomocy materialnej i może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.
2.    Do zdarzeń, które mogą uzasadniać przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności:
1)    powódź,
2)    pożar,
3)    kradzież,
4)    ciężką chorobę studenta,
5)    ciężką chorobę lub śmierć osoby najbliższej,
6)     utratę pracy.

§ 38

1.    Zdarzenie uzasadniające otrzymanie przez studenta zapomogi powinno zostać udokumentowane przez odpowiednie organy (Policja, Straż Pożarna, PZU, ZOZ, Urząd Pracy i inne).
2.    W przypadku, gdy dokumenty załączone do wniosku o przyznanie zapomogi są niewystarczające, dziekan wzywa studenta do jego uzupełniania w wyznaczonym terminie.
3.    W uzasadnionych przypadkach dziekan może zażądać od studenta doręczenia opinii właściwej jednostki w systemie pomocy społecznej.

§ 39

1.    Zapomoga jest przyznawana w formie pieniężnej.
2.    Wysokość zapomogi ustala dziekan, z tym, że nie może ona przekraczać dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w miesiącu poprzedzającym przyznanie zapomogi.

§ 40

1.    Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim.
2.    Student przebywający na długoterminowym urlopie od zajęć lub oczekujący na powtarzanie semestru może otrzymać zapomogę w wyjątkowych wypadkach, usprawiedliwionych okolicznościami.