Regulamin płatności i opłat wynikających z organizacji studiów w WSKM w Koninie


REGULAMIN
PŁATNOŚCI I OPŁAT WYNIKAJĄCYCH
Z ORGANIZACJI STUDIÓW
W WSKM W KONINIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

 • 1
   

 Studia na Uczelni są odpłatne.

 • 2
 1. Student przyjmuje do wiadomości, że wpłacone czesne jest opłatą za świadczenie przez Uczelnię usługi edukacyjnej, polegającej na umożliwieniu studentowi wysłuchania przewidzianych programem studiów wykładów i ćwiczeń oraz ich zaliczenia.
 2. Student ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone Uczelni z własnej winy, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
 1. CZESNE I OPŁATA REKRUTACYJNA
 • 3
   
 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości ustalonej przez Rektora. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej stanowi jeden z dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji.
 2. Wysokość opłaty rekrutacyjnej ustala się w oparciu o koszty administracyjne procesu rekrutacji ponoszone przez Uczelnię.
 • 4
   
 1.  W przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed zakończeniem procesu rekrutacji wpłacona opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
 2. Opłata rekrutacyjna zostaje zwrócona tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Uczelnia nie uruchomiła kierunku studiów wybranego przez studenta, a student nie podjął nauki na innym kierunku oferowanym przez Uczelnię.
 • 5
   
 1. Opłata rekrutacyjna płatna jest jednorazowo w trakcie trwania całego cyklu studiów.
 2. W przypadku skreślenia z listy studentów i jednoczesnego wyrażenia chęci ponownego zapisania się na studia, student ponownie dokonuje opłaty rekrutacyjnej, obowiązującej w danym terminie rekrutacji.
 3. Z opłaty mogą być zwolnieni absolwenci Uczelni w przypadku, jeżeli przerwa w nauce jest nie dłuższa niż jeden rok akademicki od momentu ukończenia poprzednich studiów.
 • 6
   

W przypadku:

 1. a) skreślenia z listy studentów,
 2. b) rezygnacji z nauki,
 3. c) przerwania nauki z innych powodów,

opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

 • 7
 1. W każdym roku studiów student ma obowiązek zapłacić semestralne czesne w wysokości obowiązującej w danym roku akademickim.
 2. Czesne nie daje prawa do powtarzania zajęć niezaliczonych – tzw. warunków.
 • 8
   

System płatności i szczegółowy harmonogram  uiszczania opłat zawiązanych z pobieraniem nauki w WSKM w Koninie, regulowany jest Zarządzeniem Rektora w sprawie wysokości płatności i opłat dla studentów studiów pierwszego stopnia  w danym roku akademickim.

Zarządzenie to ukazuje się w terminie do dnia 30 maja roku, w którym dany rok akademicki rozpoczyna się.

 • 9
   
 1. W przypadku uzyskania przez studenta, zgodnie z § 35 Regulaminu Studiów WSKM w Koninie, długoterminowego urlopu od zajęć dydaktycznych, jest on zwolniony z opłat czesnego w okresie w/w urlopu.
 2. Student przyjmuje do wiadomości, że w przypadku uzyskania urlopu długoterminowego ma obowiązek uregulowania płatności do końca miesiąca poprzedzającego urlop, a po powrocie z urlopu płatność obowiązuje od początku miesiąca, w którym student powrócił z urlopu.
 • 10
   
 1. W przypadku powtarzania semestru student płaci czesne obowiązujące w danym roku akademickim.
 2. Jeżeli student zalicza przedmioty bez uczestnictwa w zajęciach, może wystąpić z wnioskiem o obniżenie czesnego. W takim przypadku czesne może być maksymalnie pomniejszone do 50 % kwoty podstawowej.
 • 11
   

Student przystępujący do obrony pracy dyplomowej ma obowiązek uregulowania płatności i opłat na dwa tygodnie przed planowanym egzaminem dyplomowym.
 

 • 12
   
 1. Student składa rezygnację ze studiów w formie pisemnej.
 2. Składając rezygnację ze studiów, student otrzymuje z dziekanatu potwierdzenie złożenia rezygnacji z datą wpływu.
 3. Za moment złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów uznaje się datę wpływu dokumentu umieszczoną na potwierdzeniu złożenia rezygnacji.
 • 13
   

Student przyjmuje do wiadomości, iż za datę skreślenia z listy studentów traktuje się dzień podpisania decyzji skreślenia z listy studentów Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie.
 

 • 14
 1.  Student przyjmuje do wiadomości, iż w określonych w §6 przypadkach winien dokonać pełnego rozliczenia z Uczelnią z tytułu posiadanych możliwości kształcenia. Przez takie rozliczenie rozumie się w szczególności:
  a)    rozliczenie finansowe zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu,

b)    rozliczenie z biblioteką,

 1. c)    zwrot legitymacji studenckiej.
 2.  Student jest zobowiązany do uregulowania płatności od semestru stanowiacego pierwszy semestr nauki w Uczelni do momentu złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów bądź skreślenia go z listy studentów w sytuacji gdy nie złożył pisemnej rezygnacji. Okres ten określa się w pełnych miesiącach.

3.    W przypadkach określonych w §6, w sytuacji, gdy student uiścił jednorazowo opłatę za cały rok akademicki lub semestr, Uczelnia zwraca nadpłacone czesne. Okres płatności czesnego przyjmuje się jak w ust.2.
4.    Zwrot czesnego, o którym mowa w ust. 3 nastąpi niezwłocznie po dokonaniu przez studenta formalnego rozliczenia z Uczelnią, na konto wskazane przez studenta.  

 • 15

W przypadkach określonych w §6 nie ma możliwości zwrotu pozostałych, nie związanych z czesnym opłat dokonanych z tytułu kształcenia w Uczelni.
 

 • 16

W przypadkach długotrwałego uchylania się od płatności przez studenta, Uczelnia podejmie stosowne kroki prawne.

III. INNE OPŁATY 
 

 • 17
 1. Ustala się opłaty związane z przebiegiem studiów:
 2. a) opłata za wpis warunkowy,
 3. b) opłata za powtarzanie zajęć, bądź zajęcia dodatkowe,
 4. c) opłata za wystawienie duplikatu:
 • legitymacji studenckieJ,
 • ndeksu,
 • dyplomu ukończenia studiów,
 1. d) opłata za wystawienie zaświadczenia w języku obcym,
 2. e) opłata za wystawienie dyplomu w języku obcym,
 3. g) opłata za opóźnienie w zapłacie czesnego
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
   
 • 18

Wysokość czesnego i opłat obowiązująca w danym roku akademickim będzie ustalana przed jego rozpoczęciem w formie stanowiącej załącznik do Zarządzenia Rektora w sprawie płatności i opłat obowiązujących w roku akademickim, o którym mówi zarządzenie i podawana do wiadomości na tablicach informacyjnych Uczelni do dnia 31 maja.

 • 19
 1. Czesne i inne opłaty regulowane są w formie przelewu na wskazany przez Uczelnie rachunek bankowy.
 2. Za datę uregulowania należności uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Uczelni.
 • 20

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Kanclerz WSKM w Koninie

 • 21

Regulamin wchodzi w życie z dniem wydania Zarządzenia Rektora