Regulamin prowadzenia prac naukowo-badawczych w WSKM w Koninie


REGULAMIN
PROWADZENIA PRAC NAUKOWO – BADAWCZYCH
W WYŻSZEJ SZKOLE KADR MENEDŻERSKICH
W KONINIE
I.    Postanowienia ogólne
 
§1
Zasady podejmowania, dokumentowania i rozliczania prac naukowo – badawczych w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie, zwanej dalej Uczelnią, są zgodne z obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami wydanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Statutem WSKM w Koninie.
 
§2
1.    Działalność naukowo – badawcza dotyczy prowadzenia przez pracownika WSKM     w Koninie (w ramach etatu naukowo – dydaktycznego lub naukowo – badawczego) lub zespołu, w którym uczestniczą pracownicy WSKM, badań naukowych, opracowywania zagadnień badawczych, publikacji otrzymanych wyników, prezentacji otrzymanych wyników na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych.
2.    Regulamin nie normuje badań komercyjnych realizowanych przez Uczelnię w ramach odrębnych umów. W tych przypadkach mają zastosowanie ustalenia zawarte              w przedmiotowych umowach oraz przepisy odpowiednich ustaw i Kodeksu Cywilnego. 
 
§3
Organem  uchwałodawczym w zakresie działalności naukowo-badawczej jest senat, a jego organem opiniodawczym w sprawach polityki naukowej Uczelni jest Zespół ds. nauki złożony z Prorektora ds. Nauki i Rozwoju, Kanclerza i Pełnomocnika Rektora ds. Nauki i Pełnomocnika Kanclerza ds. Przedsiębiorczości.
 
§4
1.    Całokształt działalności naukowo-badawczej w Uczelni koordynuje Rektor, a na jego zlecenie Prorektor ds. Nauki i Rozwoju wspólnie z Pełnomocnikiem Rektora ds. Nauki i Pełnomocnika Kanclerza ds. Przedsiębiorczości.
2.    W  sytuacji wystąpienia wakatów na stanowiskach Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Pełnomocnika Rektora ds. Nauki i Pełnomocnika Kanclerza ds. Przedsiębiorczości, Zespół ds. nauki tworzą Rektor i Kanclerz.
 
§5
Do kompetencji Pełnomocnika Rektora ds. Nauki należy:
1)    określanie ogólnych założeń działalności naukowo-badawczej oraz zasad prowadzenia tej działalności,
2)    ustalanie celów, kierunków i zasad współpracy z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności naukowo-badawczej,
3)    ogólny nadzór nad działalnością naukowo-badawczą,
Ustalenia te i założenia są konsultowane z Prorektorem ds. Nauki i Rozwoju.
§6
Planowanie i realizacja działalności naukowo-badawczej w Uczelni prowadzone są na Wydziałach według zaleceń Pełnomocnika Rektora ds. Nauki, poprzez jednostki organizacyjne, tj. instytuty i katedry. Celem planowania jest:
1)    określenie tematyki i zakresu badań naukowych,
2)    optymalne wykorzystanie sił i środków przeznaczonych na działalność naukowo-badawczą,
3)    koncentrowanie potencjału naukowego instytutów i katedr na priorytetowych problemach badawczych wynikających z polityki naukowej Uczelni.
§7
1.    Zespół ds. Nauki jest organem opiniodawczym senatu i rektora w sprawach polityki naukowej Uczelni.
2.    Zespół ds. Nauki wyraża swoje opinie na zlecenie senatu.
3.    Zespół działa na podstawie swojego Regulaminu zatwierdzonego przez rektora.
4.    Zespół na wniosek rektora może powoływać podzespoły stałe lub tymczasowe dla realizacji swoich zadań określonych w Regulaminie.
5.    Użyty w niniejszym regulaminie termin zespół bez dodatkowego określenia wskazuje na Zespół ds. Nauki albo jej odpowiedni podzespół.
§ 8
1. Zespół ds. Nauki prowadzi dokumentację planu badań naukowych oraz działań związanych z wykonaniem planu badań naukowych.
2. Plan badań naukowych może obejmować różnego typu prace badawcze, a w
szczególności:
a.    badania naukowe,
b.    prace badawcze niezbędne do prowadzenia działalności dydaktycznej i kształcenia 
      kadr,
c.   prace badawczo -rozwojowe, służące rozwojowi struktur uczelnianych
3. Dokumentacja planu badań naukowych obejmuje ponadto:
a.  plan wymiany osobowej z zagranicą, związanej z realizowanymi pracami badawczymi,
b.  plan konferencji krajowych i międzynarodowych, w których udział biorą pracownicy i studenci WSKM w Koninie,
c.    wykaz publikacji naukowych, będących wynikiem prac badawczych.
Dokumentację tą prowadzi Dział Nauki dla całej Uczelni oraz Wydziały na potrzeby audytów wewnętrznych jak i zewnętrznych.

II.    Środki i zasady podejmowania działalności naukowo-badawczej
§ 9
Działalność naukowo-badawcza Uczelni finansowana jest ze środków finansowych własnych, instytucji państwowych, środków pochodzących z UE oraz innych instytucji z kraju i z zagranicy. W szczególności zaś z:
1)  Funduszu Badań Naukowych i prac rozwojowych,
2)    Funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
3)    Środków pochodzących z grantów związanych z Unią Europejską.
§ 10
Fundusz Badań Naukowych i prac rozwojowych tworzony jest ze środków finansowych, pochodzących z:
1)    budżetu Uczelni,.
2)    zysków z działalności Zakładu Upowszechniania Postępu i Doskonalenia Kadr WSKM w Koninie
3)    darowizn osób fizycznych i prawnych
Zasady jego tworzenia określone są w sposób szczegółowy w Zarządzeniu Kanclerza WSKM nr 11/2012.
§ 11
1.    Badania naukowe, badania naukowe podstawowe,  badania naukowe wdrożeniowe jak i badania naukowe niezbędne do prowadzenia działalności dydaktycznej i kształcenia kadr są podejmowane na podstawie zatwierdzenia wniosku badawczego (pobieranego w Zespole ds. Nauki) o finansowanie pracy badawczej. 
2.    Rektor może ogłosić konkurs na realizację określonych tematów badawczych wynikających z przyjętych priorytetów badawczych w Uczelni.
§ 12
Wnioski o finansowanie prac naukowo – badawczych, które maja być realizowane w danym roku akademickim lub w następnych latach, zatwierdza Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, po uzyskaniu opinii Zespołu ds. nauki.
§ 13
Wnioski o finansowanie prac naukowo – badawczych są opracowywane na odpowiednich formularzach:
1)    wnioski o finansowanie prac naukowo – badawczych niezbędnych do prowadzenia działalności dydaktycznej i kształcenia kadr na formularzach pobieranych z Zespołu Nauki WSKM w Koninie,
2)    pozostałe wnioski – na formularzach instytucji przyznających środki finansowe na ich realizację.
§ 14
Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej musi określić swoją opinię względem określonego wniosku naukowo – badawczego, a Pełnomocnik Rektora ds. Nauki, przed podjęciem decyzji o zakwalifikowaniu wniosku o finansowanie pracy badawczej do realizacji, kieruje wniosek do niezależnych recenzentów, celem uzyskania opinii.
§ 15
Zadania badawcze będące przedmiotem jednej pracy naukowo – badawczej nie mogą być realizowane w żadnych innych pracach i projektach badawczych w Kraju i Zagranicą.

§ 16
Skład osobowy wykonawców pracy badawczej ustala kierownik pracy, w szczególności  spośród pracowników danej jednostki organizacyjnej.
§ 17
Wykonawcami prac badawczych mogą być wszyscy pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni oraz pracownicy innych jednostek spoza Uczelni, o ile wyrazi na to zgodę Kanclerz.
§ 18
Do realizacji prac naukowo – badawczych mogą być wykorzystywani pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi w wymiarze określonym przez kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni.
§ 19
Kryteria i regulamin podziału środków na badania z Funduszu Badań Naukowych i prac rozwojowych opracowuje Prorektor ds. Nauki i Rozwoju w porozumieniu z Pełnomocnikiem Rektora ds. Nauki przedstawia Rektorowi Uczelni do zatwierdzenia, w terminie do dnia 15 następnego miesiąca po opracowaniu przez Kwestora Uczelni budżetu tegoż funduszu zgodnie z Zarządzeniem br 11/2012 Kanclerza WSKM w Koninie..
§ 20
1. Kierownik pracy badawczej ma prawo zlecania na zewnątrz podstawowej jednostki organizacyjnej wykonanie niektórych elementów pracy w formie usługi obcej (np. przeprowadzenia specjalistycznych badań naukowych) po uzyskaniu zgody Kanclerza, w ramach przyznanych środków finansowych na jej realizację. 
2 W przypadku prac badawczych niezbędnych do prowadzenia działalności dydaktycznej i kształcenia kadr zakres usługi zleconej na zewnątrz podstawowej jednostki organizacyjnej nie może dotyczyć programów badań, przeprowadzenia badań naukowych, które mogą być przeprowadzone w Uczelni, opracowania wyników badań, ekspertyz, itp., które mogą być wykonane tylko w jednostce.
§ 21
Każda zmiana zapisów zawartych we wniosku przyjętym do realizacji wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem ich nieważności.
§ 22
Kierownik pracy badawczej jest bezpośrednio odpowiedzialny za wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na jej realizację zgodnie z przeznaczeniem.
§ 23
Kierownik pracy badawczej (projektu) odpowiada za:
1)   wykonanie badań naukowych i prac określonych w opisie pracy, zgodnie z 
      harmonogramem i kosztorysem,
2)   prawidłowe, efektywne, zgodne z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami
      wykorzystanie otrzymanych środków,
3)    przestrzeganie przepisów o zasadach gospodarki finansowej,
4)    prowadzenie na bieżąco dokumentacji pracy,
5)    terminowe składanie raportów rocznych, raportu końcowego i sprawozdania merytorycznego z realizacji pracy. III.    Nadzór nad działalnością naukowo-badawczą
§ 24
Nadzór nad przedsięwzięciami związanymi z działalnością naukowo-badawczą sprawują wszyscy kierownicy jednostek organizacyjnych Uczelni, w stopniu wynikającym z zakresu ich kompetencji i obowiązków.
§ 25
Prorektor ds. Nauki i Rozwoju odpowiada za nadzór formalny prac (projektów) badawczych i badawczo-rozwojowych realizowanych w Uczelni, za wyjątkiem prac badawczych niezbędnych do prowadzenia działalności dydaktycznej i kształcenia kadr, za które odpowiada Prorektor ds. Kształcenia.

§ 26
Do bieżącej kontroli realizacji pracy i właściwego wykorzystania środków przyznanych na jej realizację są zobowiązani, w zakresie swoich kompetencji:
1)    Kanclerz,
2)    Rektor lub Pełnomocnik Rektora ds. Nauki 
3)    Zespół ds. Nauki.
§ 27
Kontrolę okresową przeprowadza Zespół ds. nauki. Z przeprowadzonego audytu sporządza się protokoły, które należy załączyć do dokumentacji pracy.
§ 28
Jeżeli w wyniku kontroli bieżącej czy okresowej zostanie stwierdzone, że praca prowadzona jest w sposób sprzeczny z założeniami pracy lub umową, kontrolujący powinien wyznaczyć termin do usunięcia usterek, a następnie sprawdzić ich wykonanie. Kierownik pracy (projektu) ma prawo złożyć wyjaśnienie do protokołu.
§ 29
Raporty roczne i końcowe ze sprawozdaniami z prac naukowo – badawczych podlegają ocenie merytorycznej przez niezależnego recenzenta lub Zespół ds. nauki. Ocena powinna obejmować w szczególności:
1)    poziom merytoryczny wykonanej pracy,
2)    poprawność zastosowanych metod badawczych,
3)    zgodność zakresu wykonanej pracy z wnioskiem,
4)    możliwości wykorzystania wyników pracy,
5)    prawidłowość wykorzystania przyznanych środków finansowych na realizację pracy.

§ 30
Decyzję o przyjęciu wyników pracy podejmuje osoba zatwierdzająca wniosek o jej finansowanie, na podstawie raportu i oceny (protokołu) komisji.
§ 31
W przypadku decyzji negatywnej, przyjmujący wyniki pracy określa tryb postępowania wobec kierownika pracy. Decyzję ostateczną o sposobie rozstrzygnięcia sprawy podejmuje Rektor. Kierownikowi pracy w każdym przypadku przysługują możliwości odwoławcze.
§ 32
Przyjęcie wyników pracy badawczej realizowanej na podstawie umowy, następuje po podpisaniu protokołu przyjęcia przez odbiorcę pracy.
§ 33
1. Zakupiona lub wytworzona aparatura naukowo-badawcza, po zakończeniu pracy badawczej (projektu), powinna być przyjęta na stan środków trwałych Uczelni, z przeznaczeniem dla jednostki realizującej.
2. Jeżeli w umowie nie ustalono sposobu zagospodarowania zakupionej lub wytworzonej aparatury należy sporządzić porozumienie, podpisane przez strony umowy, w sprawie jej przekazania na stan podstawowej jednostki organizacyjnej, w której realizowano pracę.
§ 34
Rozliczenie końcowe pracy badawczej następuje po: 
1)    przyjęciu wyników pracy,
2)    rozliczeniu materiałowym,
3)    rozliczeniu finansowym,
4)    rozliczeniu merytorycznym w formie publikacji: w czasopiśmie z listy filadelfijskiej, czasopiśmie o zasięgu europejskim, czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim, zeszytach naukowych odpowiedniej uczelni/miasta, materiałów konferencyjnych. IV. Dokumentowanie prac badawczych
§ 35
Zespół ds. Nauki nadaje numery rejestracyjne wszystkim pracom (projektom) badawczym zgłoszonym do realizacji w Uczelni.
§ 36
Kierownik pracy badawczej (projektu) prowadzi teczkę pracy, zawierającą w szczególności:
1)    zatwierdzony wniosek o finansowanie pracy badawczej,
2)    umowę (dotyczy działalności i prac realizowanych na podstawie umowy),
3)    bieżące rozliczenie środków finansowych przyznanych na realizację pracy,
4)    kopie faktur i protokołów przyjęcia usługi,
5)    dokumentację merytoryczną pracy,
6)    kopie raportów rocznych,
7)    protokoły przyjęcia etapowych wyników pracy,
8)    korespondencję związaną z realizacją pracy,
9)    protokóły zużycia i protokóły wybrakowania materiałów,
10)    kopię karty informacyjnej SYNABA.
§ 37
Sprawozdanie merytoryczne z pracy badawczej powinno być wykonane w formie opisu przeprowadzonych prac wraz z dołączonymi publikacjami i materiałami konferencyjnymi wynikającymi z prowadzonych prac naukowo – badawczych.

IV.    Obieg dokumentów dotyczących działalności naukowo-badawczej
 
§ 38
Wnioskodawca przygotowuje wniosek o finansowanie pracy badawczej (projektu) i przekazuje go do Zespołu ds. Nauki.
§ 39
Wnioski dotyczące finansowania lub dofinansowania przez MNiSzW działalności naukowo-badawczej prowadzonej w Uczelni są przekazywane na zewnątrz wyłącznie za pośrednictwem Zespołu ds. Nauki.
§ 40
Pojedyncze egzemplarze wniosków przechowywane są w Zespole ds. Nauki, do czasu rozliczenia pracy. Pełnomocnik Rektora ds. Nauki przekazuje kopię zatwierdzonego wniosku do Kwestury.

§ 41
Pełnomocnik Rektora ds. Nauki przekazuje wniosek o finansowanie pracy badawczej, razem z raportami i sprawozdaniem, do Archiwum uczelni, po rozliczeniu pracy.
§ 42

Kierownik pracy przekazuje do Zespołu ds. Nauki kartę informacyjną SYNABA, na rozpoczęcie i zakończenie pracy badawczej.


VI.    Postanowienia końcowe


§ 43
Obsługę finansowo-księgową działalności naukowo-badawczej Uczelni prowadzi Kwestura w porozumieniu z Zespołem ds. Nauki.
§ 44
Obsługę logistyczną działalności naukowo-badawczej  prowadzi Kierownik Rektoratu w porozumieniu z Zespołem ds. Nauki.
§ 45
Środki finansowe przyznane na realizację pracy badawczej mogą być wydatkowane wyłącznie na cele związane bezpośrednio z realizacją zadań wyszczególnionych w  harmonogramie wykonania pracy.
§ 46
Środki finansowe, przydzielone na realizację pracy badawczej (projektu), wykorzystane  niezgodnie z przeznaczeniem lub umową podlegają zwrotowi przez kierownika pracy
 (projektu).
§ 47
Zatwierdzony wniosek o finansowanie pracy naukowo – badawczej oraz pracy badawczej  niezbędnej do prowadzenia działalności dydaktycznej i kształcenia kadr jest podstawą realizacji pracy.
§ 48
Ocena wniosku o podjęcie i realizację pracy oraz ocena wyników realizacji pracy badawczej, opłacane są ze środków finansowych Uczelni.
§ 49
Środki finansowe przeznaczone na realizację pracy (projektu) badawczej mogą być przeznaczone na:
1)    zakup aparatury,
2)    sprzętu komputerowego i oprogramowania,
3)    materiałów elektronicznych, biurowych, itp.,
4)    literatury naukowo-badawczej,
5)    delegacje związane z prowadzeniem badań.
6)    Wynagrodzenia za pracę pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, zatrudnionych w Uczelni i włączonych do tzw. minimów kadrowych na poszczególnych kierunkach studiów
7)    Koszty  udziałów w międzynarodowych konferencjach naukowych.
§ 50
Wysokość procentowa kosztów poszczególnych rodzajów uzależniona jest od rodzaju pracy (projektu) badawczego i ustalana jest każdorazowo przez kierownika projektu a zatwierdzana przez Kanclerza Uczelni w porozumieniu z Pełnomocnikiem Rektora ds. Nauki.
§ 51
1. Prace i projekty badawcze oraz ich wyniki podlegają ochronie na podstawie odrębnych przepisów.
2. Osoby mające dostęp do prac badawczych są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy służbowej. 
§ 52
Wyniki prac badawczych mogą być upowszechniane w formie publikacji, w postaci monografii, książek, artykułów w czasopismach naukowych, referatów na konferencjach, prac doktorskich i habilitacyjnych oraz patentów i praw ochronnych.