Regulamin Samorządu Studenckiego


REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • 1

 

 1. Niniejszy Regulamin Samorządu StudenckiegoWyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie, zwany dalej Regulaminem, określa zasady działania Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie, zwanego dalej Samorządem. Regulamin odnosi się do społeczności studenckiej Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie.

 

 • 2

 

Samorząd działa na terenie Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie, zwanej dalej Uczelnią, zgodnie z art. 202 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym, a także Statutem Uczelni, regulaminem Studiów i niniejszym Regulaminem.

 

 • 3
 1. Samorząd Studencki tworzą wszyscy studenci Uczelni.

 

 1. Organy Samorządu tworzone przez studentów Uczelni w drodze demokratycznych wyborów są jedyną niezależną i apolityczną reprezentacją ogółu studentów WSKM 
  w Koninie.

 

 • 4

 

Samorząd, działając poprzez swoje organy i swoich przedstawicieli, wykonuje następujące zadania:

 

 1. Reprezentuje ogół studentów uczelni we władzach Uczelni i wobec tych władz.

 

 1. Broni praw i interesów studentów.

 

 1. Współdziała z władzami Uczelni oraz wykładowcami w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu kształcenia studentów i stworzenia im jak najlepszych warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności, w tym także koniecznej pomocy materialnej.

 

 1. Inicjuje i wspiera działalność naukową, kulturalną, wychowawczą, sportową i turystyczną studentów Uczelni.

 

 1. Decyduje, na podstawie przepisów Ustawy o szkolnictwie wyższym, o rozdziale środków finansowych przeznaczonych przez organy uczelni na cele studenckie, niezwiązane bezpośrednio z prowadzonym przez Uczelnię kształceniem.
 2. Wyraża opinię środowiska studenckiego w sprawach z nim związanych lub wymagających jego wypowiedzi.

 

 1. Działa na rzecz przestrzegania przez studentów zasad współżycia koleżeńskiego oraz zasad etyki akademickiej.

 

 • 5

 

Samorząd w zakresie swoich celów może prowadzić działalność kulturalną i wydawniczą, tworzyć koła naukowe, kulturalne, sportowe, radiowęzły studenckie.

 

 • 6

 

Organy Samorządu działające na terenie Uczelni obowiązane są do podawania 
do wiadomości ogółu studentów rocznych sprawozdań ze swej działalności.

 

 • 7

 

Organy Samorządu działają niezależnie od organów uczelni oraz innych organizacji studenckich, z zastrzeżeniem art. 202 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku 
– Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

 • 8

 

Środki niezbędne do funkcjonowania samorządu zapewniają na podstawie przepisów ustawy odpowiednie organy Uczelni.

 

 • 9

 

Samorząd dla realizacji swoich celów ma prawo do korzystania z pomieszczeń, urządzeń 
i środków technicznych w zakresie uzgodnionym z władzami Uczelni.

 

 • 10

 

Rektor może uchylić uchwałę Organu Samorządu Studenckiego, jeśli jest ona niezgodna
z statutem uczelni, regulaminem studiów lub regulaminem samorządu.

 

 • 11

 

Studenci pracujący zarobkowo (umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna) w klubach, fundacjach, stowarzyszeniach lub innych podmiotach gospodarczych działających 
na terenie Uczelni lub na rzecz samej Uczelni nie mogą być członkami w organach wykonawczych Samorządu.

 

 

 

DZIAŁ II
ORGANY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

 

 

Rozdział 1

 

Struktura Samorządu Studenckiego

 

 • 12

 

Organami Samorządu Studenckiego WSKM w Koninie są:

 

 1. Organy stanowiące:

 

 1. a) Ogólne Zebranie Studentów WSKM w Koninie.

 

 1. b) Rada Studentów WSKM w Koninie, zwana dalej Radą Studentów.

 

 1. Organa wykonawcze:

 

 1. a) Rada Wykonawcza Samorządu Studenckiego WSKM w Koninie, zwana dalej Radą Wykonawczą.

 

 1. b) Przewodniczący Samorządu Studenckiego WSKM w Koninie.

 

 1. c) Starostowie lat na poszczególnych kierunkach studiów.

 

 1. Sąd Koleżeński.

 

 • 13

 

 1. Najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu jest Ogólne Zebranie StudentówWyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie.

 

 1. Najwyższym organem wykonawczym Samorządu jest Rada Wykonawcza Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie.

 

 1) Organy uchwałodawcze samorządu są organami kolegialnymi.

 

 2) Jednoosobowymi organami wykonawczymi Samorządu są:

 

 1. a) Przewodniczący Samorządu Studenckiego,

 

 1. b) Starostowie lat na poszczególnych kierunkach studiów.

 

 

 

Rozdział 2
Ogólne Zebranie

 

 • 14

 

Ogólne Zebranie Studentów WSKM w Koninie, zwane dalej Ogólnym Zebraniem stanowi formę bezpośredniego uczestnictwa studentów w realizacji zadań Samorządu Studenckiego na WSKM w Koninie i może podejmować decyzje we wszystkich sprawach Samorządu.

 

 • 15

 

 1. Ogólne Zebranie zwoływane jest przez Radę Studentów na wniosek 1/3 składu jego członków lub na pisemny wniosek, co najmniej 10% ogólnej liczby studentów uczelni.

 

 1. Proponowany regulamin i porządek obrad przygotowuje Rada Wykonawcza lub grupa inicjatywna i przedstawia Ogólnemu Zebraniu.

 

 1. Uchwały Ogólnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów i są wiążące, jeżeli w głosowaniu wzięła udział, co najmniej 1/5 studentów Uczelni.

 

 • 16

 

 1. Studenci mogą wykonywać kompetencje Ogólnego Zebrania Studentów w formie referendum.

 

 1. Zarządzenie referendum następuje w trybie art. 15 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

 

Do przeprowadzenia referendum stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przeprowadzania wyborów.

 

 

 

Rozdział 3
Rada Studentów

 

 • 17

 

Rada Studentów Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie jest jedynym reprezentantem ogółu studentów i może decydować we wszystkich sprawach Samorządu Studenckiego z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla innych organów.

 

 • 18

 

 1. Rada Studentów składa się z od 7 – 13 studentów wybieranych spośród grona wszystkich studentów Uczelni na zasadach określonych w dziale IV Regulaminu.

 

 1. Rada Studentów obraduje na posiedzeniach.

 

 1. Rada Studentów na wniosek Przewodniczącego zbiera się przynajmniej raz na semestr z wyłączeniem okresu wakacyjnego, w którym Rada Studentów nie zbiera się.

 

 1. Każdy członek Rady Studentów ma jeden głos.

 

 1. Członkowie Rady Studentów są reprezentantami ogółu studentów i nie mogą być związani instrukcjami wyborców.

 

 • 19

 

Rada Studentów:

 

 1. Reprezentuje studentów wobec organów Uczelni, jak i na zewnątrz.

 

 1. Koordynuje działania organów Samorządu oraz określa podstawowe kierunki działań Samorządu.

 

 1. Inicjuje zmiany w Statucie i Regulaminie Studiów WSKM w Koninie w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

 

 1. Inicjuje działania zmierzające do wzrostu aktywności wśród studentów w zakresie zainteresowań naukowych i uczestnictwa w pracach badawczych Uczelni.

 

 1. Inicjuje i prowadzi działalność kulturalną, turystyczną i sportową Uczelni.

 

 1. Współdecyduje z Władzami Uczelni o rozdziale środków finansowych przeznaczonych
  na cele studenckie.

 

 1. Współuczestniczy w działalnościach na rzecz doskonalenia realizacji procesu edukacyjnego.

 

 • 20

 

Rada Studentów podejmuje uchwały we wszystkich sprawach studenckich a w szczególności do jej wyłącznej kompetencji należy:

 

 1. Uchwalanie i zmienianie Regulaminu Samorządu Studenckiego oraz przewidzianych 
  w nim regulaminów innych organów Samorządu.

 

 1. Wybór Przewodniczącego Samorządu Studenckiego i jednego do dwóch Wiceprzewodniczących na wniosek Przewodniczącego.

 

 1. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.

 

 1. Wybór swoich przedstawicieli do: Senatu Uczelni.

 

 1. Odwoływanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Rady Wykonawczej.

 

 1. Opiniowanie wydawanych przez organy Uczelni innych aktów normatywnych ważnych dla środowiska studenckiego w tym regulaminu pomocy materialnej dla studentów.

 

 1. Powoływanie Komisji Samorządu (stałych i doraźnych).

 

 1. Wybieranie przedstawicieli do innych struktur Uczelni, w których pracach mogą brać udział studenci.

 

 1. Opiniowanie władzom Uczelni kandydatur studentów, którzy spełnili odpowiednie wymogi do stypendium Ministra Edukacji Narodowej.

 

 • 21

 

O ile przepis szczególny nie stanowi inaczej uchwały Rady Studentów zapadają bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej 1/3 regulaminowej liczby członków Rady Studentów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

 

   
Rozdział 4
Przewodniczący Samorządu Studenckiego

 

 • 22

 

Przewodniczący Samorządu Studenckiego:

 

 1. Kieruje działaniami Samorządu.

 

 1. Reprezentuje Samorząd przed Władzami Uczelni i na zewnątrz Uczelni chyba, 
  że uchwała Rady Studentów podjęta na podstawie Regulaminu w szczególnej sprawie stanowi inaczej.

 

 1. Zwołuje posiedzenia Rady Studentów oraz Rady Wykonawczej.

 

 1. Podejmuje wszelkie decyzje w sposób wyraźnie niezastrzeżony dla innych organów Samorządu, z wyjątkiem decyzji o charakterze nadzorczo-kontrolnym.

 

 1. Powołuje i odwołuje na wniosek Rady Wykonawczej koordynatorów projektów realizowanych pod egidą Rady Studentów.

 

 1. Udziela wyjaśnień, dotyczących działalności wszystkich organów Samorządu, władzom Uczelni i studentom.

 

 1. Zatwierdza podpisem wszystkie uchwały, pisma, wnioski i projekty Rady Studentów.

 

 1. Przewodniczący zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji.

 

 

 

Rozdział 5
Rada Wykonawcza

 

 • 23

 

 1. Rada Wykonawcza jest organem wykonawczym, a w przerwach pomiędzy posiedzeniami Rady Studentów podejmuje wszystkie uchwały w jej imieniu 
  z wyłączeniem spraw dotyczących:

 

 1. a) gospodarki finansowej Samorządu,

 

 1. b) spraw personalnych Samorządu,

 

 1. c) zmian w Regulaminie.

 

 1. Rada Wykonawcza opracowuje roczny plan pracy.

 

 1. Rada Wykonawcza zobowiązana jest do składania Radzie Studentów sprawozdań 
  ze swojej bieżącej oraz rocznej działalności.

 

 • 24

 

 1. W skład Rady Wykonawczej wchodzi Przewodniczący Samorządu Studenckiego 
  i jeden do dwóch Wiceprzewodniczących.

 

 1. Wiceprzewodniczących powołuje Rada Studentów na wniosek Przewodniczącego.

 

 1. Przewodniczący Samorządu Studenckiego przewodniczy i kieruje pracami Rady Wykonawczej.

 

 • 25

 

Rada Wykonawcza wyraża opinię w sprawie przekazania sprawy dyscyplinarnej studenta do Sądu Koleżeńskiego.

 

 

 

Rozdział 6
Komisja Rewizyjna

 

 • 26

 

Komisja Rewizyjna:

 

 1. Sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu oraz bieżącą działalnością organów Samorządu.

 

 1. Kontroluje sposób wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność poszczególnych organów Samorządu oraz sporządza sprawozdanie z tej kontroli.

 

 1. Opiniuje sprawozdanie Przewodniczącego Samorządu dotyczące działalności Samorządu.

 

 1. Dokonuje wykładni przepisów Regulaminu.

 

 1. Rozstrzyga w sporach kompetencyjnych między organami Samorządu.

 

 1. Przedstawia opinię na temat działalności Przewodniczącego Samorządu Studenckiego, Rady Wykonawczej i innych organów Samorządu oraz wnioski o udzielenie absolutorium.

 

 1. Występuje z wnioskiem o odwołanie członka Rady Studentów w przypadku spełnienia przesłanek związanych z utratą mandatu członka Rady Studentów.

 

 1. Występuje z wnioskiem do Rektora WSKM w Koninie o uchylenie decyzji Rady Studentów niezgodnej z przepisami Regulaminu Samorządu, o czym informuje Radę Studentów.

 

 1. Wykonuje inne zadania wynikających z niniejszego Regulaminu.

 

 • 27

 

 1. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może zostać członek Rady Wykonawczej.

 

 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą trzy osoby wybrane przez Radę Studentów spośród swoich członków.

 

 1. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i jego zastępcę.

 

 1. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów.

 

 

 

Dział III

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA STUDENTÓW

 

 • 28

 

 1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta, student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed Komisją Dyscyplinarną albo przed Sądem Koleżeńskim Samorządu Studenckiego.

 

 1. Karami dyscyplinarnymi są:

 

 1. a) upomnienie,

 

 1. b) nagana,

 

 1. c) nagana z ostrzeżeniem,

 

 1. d) zawieszenie w określonych prawach studenta na okres jednego roku,

 

 1. e) wydalenie z uczelni.

 

 • 29

 

Zasady funkcjonowania Komisji Dyscyplinarnej oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej określa § 58 Statutu Uczelni.

 

 

 

 • 30

 

Rada Studentów na mocy uchwały określa tryb i zasady powoływania i funkcjonowania Sądu Koleżeńskiego.

 

 

DZIAŁ IV

TRYB WYBORU I ODWOŁANIA ORGANÓW SAMORZĄDU
 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 

 • 31

 

Wybory organów Samorządu odbywają się na podstawie przepisów niniejszego działu oraz ordynacji wyborczej do organów Samorządu Studenckiego WSKM w Koninie przy zachowaniu następujących zasad:

 

 1. a) czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom WSKM w Koninie,

 

 1. b) bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom WSKM w Koninie,
  z wyjątkiem studentów ukaranych prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym oraz członków Studenckiej Komisji Wyborczej,

 

 1. c) każdemu z wyborców przysługuje prawo zgłaszania kandydatów,

 

 1. d) głosowanie jest tajne,

 

 1. e) czas i miejsce przeprowadzenia wyborów Studencka Komisja Wyborcza podaje
  do wiadomości w terminie i w sposób umożliwiający wzięcie udziału każdemu
  w wyborach.

 

 • 32

 

 1. Wyboru członków Rady Studentów dokonują wszyscy studenci WSKM w Koninie.

 

 1. Wyboru Przewodniczącego, wiceprzewodniczących, skład Komisji Rewizyjnej, dokonuje Rada Studentów ze swego grona.

 

 1. Wszystkie czynności proceduralne związane z wyborami, powoływaniem
  i odwoływaniem w ramach poszczególnych organów Samorządu przeprowadza Studencka Komisja Wyborcza.

 

 1. Kadencja wszystkich organów Rady Studentów trwa dwa lata, jednak są one zobowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranej Rady Studentów.

 

 • 33

 

 1. Mandat członka organu kolegialnego Samorządu, poza Komisją Rewizyjną
  wygasa w przypadku:

 

 1. a) śmierci,

 

 1. b) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Samorządu Studenckiego,

 

 1. c) utraty statusu studenta WSKM w Koninie,

 

 1. e) prawomocnego ukarania przez komisję dyscyplinarną lub odwoławczą komisję dyscyplinarną.

 

 1. f) nie uzyskania absolutorium.

 

 1. W przypadku pisemnej rezygnacji członka Rady Studentów z członkostwa
  lub pełnienia funkcji jego dymisja nie podlega głosowaniu Rady Studentów.

 

 1. Jeżeli do końca kadencji organu pozostało nie mniej niż 3 miesiące, przeprowadza się wybory uzupełniające. W innym przypadku organ kolegialny działa ważnie prawnie w zmniejszonym składzie, mogąc podejmować uchwały.

 

 • 34

 

W przypadku utraty mandatu przez Przewodniczącego Samorządu Studenckiego, gdy do końca jego kadencji pozostały więcej niż 2 miesiące, przeprowadza się wybory uzupełniające. W przeciwnym razie Rada Studentów powierza jego funkcję wiceprzewodniczącemu.

 

 • 35

 

 1. Przewodniczącego Samorządu lub wiceprzewodniczącego może odwołać organ, który dokonał ich wyboru.

 

 1. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego Samorządu może być zgłoszony do Komisji Rewizyjnej, przez co najmniej ½ regulaminowego składu Rady Studentów.

 

 1. Wniosek o odwołanie wiceprzewodniczących może być zgłoszony do Rady Studentów.

 

 1. Uchwała o odwołaniu Przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest ważna, gdy została podjęta większością 3/4 ważnie oddanych głosów w obecności kworum.

 

 1. W razie nie odwołania Przewodniczącego, kolejny wniosek o jego odwołanie może być zgłoszony po upływie, co najmniej dwóch miesięcy od chwili zgłoszenia poprzedniego wniosku.

 

 • 36

 

 1. Odwołanie członka Komisji Rewizyjnej może nastąpić w wyniku:

 

 1. a) pisemnego zrzeczenia się funkcji,

 

 1. b) utraty praw studenckich,

 

 1. c) nieusprawiedliwionych dwóch nieobecności z rzędu na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

 

 1. W przypadku wypełnienia przesłanek z ust. 1 lit. b) i c) członka Komisji Rewizyjnej odwołuje Rada Studentów, większością 2/3 ważnie oddanych głosów w obecności kworum.

 

 

 

Rozdział 2
Studencka Komisja Wyborcza

 

 • 37

 

 1. Komisja Wyborcza powoływana jest przez Radę Studentów.

 

 1. Komisja Wyborcza składa się z 3 do 5 studentów.

 

 1. Każda komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz sekretarza, który dba o sporządzanie protokołów z wyborów.

 

 1. Kadencja Komisji Wyborczej obejmuje jeden rok i trwa do chwili ukonstytuowania się nowej.

 

 1. Komisja Wyborcza przeprowadza wybory zgodnie z Ordynacją Wyborczą przyjętą przez Samorząd.

 

 • 38

 

Do kompetencji Komisji Wyborczej należy w szczególności:

 

 1. Ustalanie terminarza czynności wyborczych.

 

 1. Opracowanie kart wyborczych i list wyborców.

 

 1. Przyjmowanie i rejestrowanie kandydatur do organów Samorządu.

 

 1. Przeprowadzanie wyborów członków Rady Studentów.

 

 1. Ustalanie i ogłaszanie listy kandydatów do Rady Studentów.

 

 1. Udzielanie wiążącej wykładni przepisów ordynacji wyborczej.

 

 1. Przyjmowanie protestów wyborczych i ich rozstrzyganie.

 

 1. Unieważnianie wyborów.

 

 1. Przeprowadzanie referendum studenckiego.

 

 • 39

 

Unieważnienie wyborów do Rady Studentów może nastąpić po zgłoszeniu uzasadnionego wniosku, wniesionego do Studenckiej Komisji Wyborczej w ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia wyborów.

 

 • 40

 

 1. Z wnioskiem o unieważnienie wyborów może wystąpić:

 

 1. a) Członek komisji wyborczej, w razie stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów ordynacji wyborczej,

 

 1. b) Minimum 10% uprawnionych do głosowania studentów

 

 1. Wybory mogą być unieważnione w całości, gdy nastąpiło naruszenie przepisów ordynacji wyborczej, lub częściowo w zakresie wskazanym przez komisje wyborcze.

 

 1. W razie unieważnienia wyborów, w terminie dwóch tygodni od daty podjęcia decyzji
  o unieważnieniu, przeprowadza się ponownie wybory. Przepisy ordynacji wyborczej dotyczące sposobu przeprowadzenia wyborów stosuje się odpowiednio.

 

 

 

 

 

DZIAŁ V
POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

 

 • 41

 

 1. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat jego zgodności z przepisami prawa i Statutu Uczelni.

 

 1. Zmiany w regulaminie uchwala Samorząd Studencki, a Senat stwierdza zgodność zmian z przepisami prawa i Statutem Uczelni.