Warunki i tryb rekrutacji

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI:

2019/2020

- Studia I stopnia - administracja, ekonomia, pedagogika, energetyka 

                                                  - Studia II stopnia - ekonomia