REKRUTACJA‎ > ‎

Rekrutacja na studia II stopnia


Dokumenty rekrutacyjne wymagane na studia II stopnia na poszczególne kierunki


  Ekonomia  Bezpieczeństwo wewnętrzne Administracja

I etap- aplikacja on- line: Aplikuj on-line
II etap- złożenie dokumentów w formie papierowej w siedzibie Uczelni:
 1. podanie z ankietą osobową  / (II)  pobierz   (w przypadku rejestracji on- line, wypełnione elektronicznie podanie należy wydrukować z konta rekrutacyjnego)
 2. 2 jednakowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm  – zgodne z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego.
 3. system plagiatowy / kontorla prac dyplomowych – oświadczenie A1 pobierz
 4. w przypadku osób niepełnosprawnych – kopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
 5. poświadczoną przez WSKM kopię dyplomu ukończenia studiów (wraz z suplementem – jeśli dotyczy)
 6. kolorowe zdjęcie na płycie o wymogach jak do dowodu osobistego (wymiary 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi)

*Poświadczona przez WSKM kopia – kandydat składa kserokopię dokumentu, którą pracownik dziekanatu poświadcza na podstawie oryginału dostarczonego do wglądu.

Warto się zapoznać:


 Pedagogika (spec. pedagogika opiekuńczo- wychowawcza) Administracyjno-ekonomiczny

Rekrutacja jednoetapowa-  złożenie wymienionych poniżej dokumentów w formie papierowej w siedzibie WSKM:
 1. świadectwo dojrzałości
 2. Kwestionariusz osobowy wraz ze ślubowaniem
 3. dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem (oryginał do wglądu)
 4. 3 jednakowych zdjęć o wymiarach 35 x 45 mm zgodnych z wymogami do dowodu osobistego
 5. umowa o pobieranie nauki  pedagogika pobierz- 2 wypełnione egzemplarze
 6. umowa o pobieranie nauki administracyjno- ekonomiczny pobierz - 2 wypełnione egzemplarze
 7. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe z ankietą osobową
 8. suplement do dyplomu
 9. zobowiązanie finansowe pedagogika pobierz
 10. zobowiązanie finansowe administracyjno- ekonomiczny pobierz
 11. kolorowe zdjęcie na płycie o wymogach jak do dowodu osobistego (wymiary 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi)

Pedagogia przedszkolna i wczesnoszkolna (studia jednolite magisterskie) - przyjecie na semestr wyższy

Rekrutacja jednoetapowa-  złożenie wymienionych poniżej dokumentów w formie papierowej w siedzibie WSKM:
 1. świadectwo dojrzałości
 2. Kwestionariusz osobowy wraz ze ślubowaniem
 3. dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem (oryginał do wglądu)
 4. 3 jednakowych zdjęć o wymiarach 35 x 45 mm zgodnych z wymogami do dowodu osobistego
 5. umowa o pobieranie nauki  pedagogika pobierz- 2 wypełnione egzemplarze
 6. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe z ankietą osobową
 7. suplement do dyplomu
 8. zobowiązanie finansowe pedagogika pobierz
 9. wniosek o uznanie efektów kształcenia pobierz
 10. kolorowe zdjęcie na płycie o wymogach jak do dowodu osobistego (wymiary 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi)