Rekrutacja-wymagane dokumenty WSKM

Dokumenty wymagane na kierunki:

(I)- studia pierwszego stopnia                 (II)- studia drugiego stopnia

 • administracja (I),
 • ekonomia (I) (II)
 • pedagogika(I)
 • energetyka(I)
 1. podanie z ankietą osobową   APLIKUJ ONLINE
 2. poświadczoną przez WSKM kopię świadectwa dojrzałości (oryginal do wglądu)
 3. poświadczoną przez WSKM kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej
 4. poświadczoną przez WSKM kopię dowodu osobistego (obie strony)
 5. 3 jednakowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm z widocznym lewym półprofilem – zgodne z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego.
 6. system plagiatowy / kontorla prac dyplomowych – oświadczenie A1 pobierz
 7. w przypadku osób niepełnosprawnych – kopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
 8. poświadczoną przez WSKM kopię dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem – tylko Ekonomia (II)
 9. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wydziale energetyki wydane przez odpowiedni organ, na podstawie skierowania otrzymanego w dziekanacie Uczelni- tylko Energetyka (I)

Poświadczona przez WSKM kopia – kandydat składa kserokopię dokumentu, którą pracownik dziekanatu poświadcza na podstawie oryginału dostarczonego do wglądu.

Back to Top