Administracja Gospodarcza


Kierunek studiów: Administracja
Specjalność: Administracja gospodarcza
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Forma studiów: studia niestacjonarne
Tytuł zawodowy: licencjat
Czas trwania studiów: 3 lata / 6 semestrów 

Opis specjalności:

 

Studia na kierunku ADMINISTRACJA specjalność ADMINISTRACJA GOSPODARCZA przeznaczone są dla osób zainteresowanych podjęciem pracy w instytucjach administracyjnych i gospodarczych różnego szczebla.

 

Celem procesu dydaktycznego jest przygotowanie wysoko wyspecjalizowanej kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla,przygotowanego do udziału w projektach związanych z zarządzaniem i administrowaniem również w aspekcie partnerstwa publiczno-prywatnego.
Proces studiowania obejmuje:

 1. poznanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu różnych gałęzi prawa niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania w sektorze gospodarczym,
 2. poznanie teoretycznych i praktycznych aspektów oraz zasad organizacji i funkcjonowania administracji państwowej, samorządowej i gospodarczej,
 3. uzyskanie praktycznych umiejętności, niezbędnych do kierowania zespołami ludzkimi oraz organizowania pracy biurowej, przygotowywaniu projektów dla gospodarki,
 4. wypracowaniu postaw etycznego postępowania w sferze aktywności w ramach administracji publicznej,
 5. nabycie umiejętności w kontaktach interpersonalnych,
 6. uzyskanie wiedzy praktycznej i teoretycznej w zakresie do rozwiązywania problemów w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, a także w strukturach UE,
 7. uzyskaniu wiedzy z zakresu regionalnej polityki gospodarczej, gospodarki przestrzennej i obrotu nieruchomościami.

Absolwent specjalności ADMINISTRACJA GOSPODARCZA zna:

 1. prawo gospodarcze,
 2. prawo celne,
 3. postępowanie i prawo administracyjne,
 4. system finansów publicznych,
 5. procedury zarządzania usługami publicznymi,
 6. zasady zamówień publicznych,
 7. prawo ochrony środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej,
 8. podstawy prawa cywilnego, międzynarodowego, karnego.

Ponadto, absolwent tej specjalności posiada znajomość przynajmniej jednego języka obcego, niezbędnego do funkcjonowania w sektorze administracji gospodarczej.