Prawo i ochrona pracy w Polsce i UE


Kierunek studiów: Administracja
Specjalność: Prawo i ochrona pracy w Polsce i UE
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Forma studiów: studia niestacjonarne
Tytuł zawodowy: licencjat
Czas trwania studiów: 3 lata / 6 semestrów

Opis specjalności:

Studia na kierunku ADMINISTRACJA specjalność PRAWO I OCHRONA PRACY W POLSCE I UE przeznaczone są dla osób zainteresowanych podjęciem pracy w instytucjach administracyjnych i gospodarczych różnego szczebla zajmujących się zatrudnianiem.

Celem procesu dydaktycznego jest przygotowanie wysoko wyspecjalizowanej kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, przygotowanego do udziału w projektach związanych z zarządzaniem ochroną pracy i administrowaniem procesu pracy. 

 
Proces studiowania obejmuje:

 1. poznanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu różnych gałęzi prawa niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania w administracji publicznej tak państwowej, jak i samorządowej oraz w sektorze gospodarczym,
 2. poznanie teoretycznych i praktycznych aspektów oraz zasad organizacji i funkcjonowania administracji państwowej, samorządowej i gospodarczej oraz szeroko pojętego rynku pracy,
 3. uzyskanie praktycznych umiejętności, niezbędnych do kierowania zespołami ludzkimi oraz organizowania pracy biurowej, przygotowywanie projektów dla gospodarki, wdrażanie innowacyjnych projektów w zakresie nowych form zatrudnienia,
 4. wypracowanie postaw etycznego postępowania w sferze aktywności w ramach administracji publicznej i gospodarczej,
 5. nabycie umiejętności w kontaktach interpersonalnych, niezbędnych w prowadzeniu nadzoru nad rynkiem pracy,
 6. uzyskanie wiedzy praktycznej i teoretycznej w zakresie do rozwiązywania problemów w jednostkach administracji państwowej, samorządowej i gospodarczej, a także w strukturach UE,
 7. uzyskanie wiedzy z zakresu regionalnej polityki gospodarczej, promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Absolwent specjalności PRAWO I OCHRONA PRACY W POLSCE I UE zna:

 1. prawo pracy polskie i UE,
 2. zasady zarządzania ryzykiem zawodowym,
 3. podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. postępowanie sądowoadministracyjne i cywilne w aspekcie zatrudnienia,
 5. postępowanie i prawo administracyjne,
 6. system finansów publicznych,
 7. zasady postępowania i organizowania rekrutacji na rynku pracy,
 8. podstawy prawa cywilnego, międzynarodowego, karnego.

 

Ponadto, absolwent tej specjalności posiada znajomość przynajmniej jednego języka obcego, niezbędnego do funkcjonowania w sektorze prawnej ochrony pracy.