Bezpieczeństwo wewnętrzne magisterskie

http://www.wskmkonin.edu.pl/studia-i-i-ii-stopnia/bezpieczenstwo-wewnetrzne

Kierunek studiów:
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia
Forma studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowy: magister
Czas trwania studiów: 2 lata / 4 semestry

Opis kierunku
Studia drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są przeznaczone dla kandydatów, którzy chcą pozyskać zaawansowaną i specjalistyczną wiedzę w tej dziedzinie.

Celem ogólnym kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne jest przygotowanie absolwentów do pracy na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla związanych z bezpieczeństwem narodowym, bezpieczeństwem publicznym i obronnością, w administracji rządowej i samorządowej oraz służbach mundurowych: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna.

Absolwent będzie posiadać szeroką wiedzę i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego z uwzględnieniem ich organizowania i zarządzania nimi. Zdobytą wiedzę i pozyskane umiejętności będzie umiał wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Będzie w większym stopniu przygotowany do kierowania pracą zespołów ludzkich i organizowania operacji zarządzania kryzysowego. Będzie zatem przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych w strukturach zarządzania kryzysowego funkcjonujących w administracji publicznej czy organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego i narodowego, instytucjach naukowo-badawczych, oświatowych i akademickich zajmujących się problematyką bezpieczeństwa.

  

Program studiów nakierowany jest na:

    • dążenie do uzyskania samodzielności i samoświadomości naszych studentów,
    • pozyskanie najbardziej aktualnej wiedzy,
    • kształtowanie umiejętności przywódczych, organizacyjnych, pracy w zespole, prowadzenia negocjacji,  strategicznego myślenia i rozwiązywania problemów.

Wiedza i umiejętności są przekazywane i kształtowane podczas wykładów i ćwiczeń przy wykorzystaniu metody case study, obejmującej omawianie i wypracowanie rozwiązań konkretnych przypadków z praktyki biznesowej.