Bezpieczeństwo publiczne - specjalność policyjna


Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe
Specjalność: Bezpieczeństwo publiczne- specjalność policyjna
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Forma studiów: studia niestacjonarne
Tytuł zawodowy: magister
Czas trwania studiów: 2 lata / 4 semestry

Opis specjalności:

Specjalność skierowana jest do osób, które po zakończeniu studiów chciałyby rozpocząć pracę w Policji Państwowej (oraz innych instytucjach i służbach związanych z bezpieczeństwem i ochroną). Walorem zajęć jest ich praktyczny charakter oraz wiedza wykładowców, którzy uzyskali w Policji wysokie stopnie oficerskie. Wiedza i doświadczenie zdobyte w ramach tej specjalności ułatwią absolwentom zatrudnienie w Policji oraz mogą być istotnym atutem w procesie rekrutacji do pozostałych formacji i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i obywateli (np. straży miejskiej /gminnej/, służbach specjalnych typu Agencja Wywiadu i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Ochrony Państwa, Straży Ochrony Kolei, Żandarmerii Wojskowej).

Absolwent po ukończeniu studiów w ramach tej specjalności będzie posiadał:

  • wiedzę na temat funkcjonowania systemu bezpieczeństwa publicznego współczesnego państwa,
  • umiejętności w zakresie działań na rzecz zapewniania bezpieczeństwa osób i mienia,
  • znajomość przepisów dotyczących organizacji, uprawnień i obowiązków Policji Państwowej i innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i obywateli,
  • wiedzę na temat zasad współpracy i działania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
  • kompetencje społeczne do pracy jako funkcjonariusz Policji, straży miejskiej (gminnej), jak również sprawowania funkcji w innych służbach państwowych i organach administracji odpowiedzialnych za różne dziedziny bezpieczeństwa państwa.