Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy


Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe
Specjalność: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Forma studiów: studia niestacjonarne
Tytuł zawodowy: magister
Czas trwania studiów: 2 lata / 4 semestry

 Opis specjalności:

Bezpieczeństwo i higiena pracy jest to stan warunków i organizacji pracy oraz zachowań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy.

 Przepisy prawa wymagają od pracodawców podejmowania w zakładzie pracy systematycznych działań na rzecz poprawy stanu bhp. Skuteczność tych działań wymaga, aby były one prowadzone w ramach uporządkowanego systemu zarządzania wdrożonego w tych jednostkach. 

Absolwent specjalności „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” posiada szeroką i nowoczesną wiedzę w dziedzinie kształtowania procesów powiązanych z bhp w przedsiębiorstwach m. in. z zakresu systemu ochrony pracy, identyfikacji zagrożeń, analizy i oceny ryzyka zawodowego, systemów oceny zgodności, akredytacji i certyfikacji, katastrof przemysłowych, bezpieczeństwa medycznego, ratownictwa, chorób zawodowych, postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych.

 Absolwent jest przygotowany do pracy w specjalistycznych służbach bhp, jak również na stanowiskach menedżerskich. Absolwenci posiadają praktyczne umiejętności w zakresie opracowania planów bhp, audytów bezpieczeństwa, szacowania i kontroli istniejącego ryzyka zawodowego. Ważnym elementem kształcenia są praktyki, a także kształtowanie umiejętności pracy zespołowej.