Ekonomia

Kierunek studiów:
Ekonomia
Specjalności:
Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia
Forma studiów: studia niestacjonarne
Tytuł zawodowy: licencjat
Czas trwania studiów: 3 lata / 6 semestrówOpis kierunku

Absolwenci kierunku EKONOMIA będą mogli podjąć pracę między innymi w działach ekonomiczno-finansowych i księgowych różnych organizacji gospodarczych takich, jak na przykład przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe, instytucje finansowe, banki, instytucje ubezpieczeniowe oraz w odpowiednich sekcjach jednostek administracji państwowej i samorządowej. 
Nabyte umiejętności umożliwią także świadczenie usług doradczych, opracowywanie analiz i projektów ekonomicznych. Absolwenci będą posiadać umiejętności uczynienia przedsiębiorstwa bądź wydajniejszym, bądź oszczędniejszym. 
Absolwent będzie posiadać również niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. 
Absolwenci znają także język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).


Program kształcenia na studiach I stopnia


STUDIA MAGISTERSKIE