Ekonomia administracji (sektora publicznego)

Kierunek studiów: Ekonomia
Specjalności: Ekonomia administracji (sektora publicznego)                                                        
Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia
Forma studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowy: magister
Czas trwania studiów: 2 lata / 4 semestry

Opis specjalności:

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia, profil ogólnoakademicki, specjalność ekonomia administracji (sektora publicznego), realizując zakładane efekty kształcenia, poznają znaczenie sektora publicznego i będą nie tylko rozumieć jego stronę obciążeniową, finansowaną z podatków lub obowiązkowych składek, ale ponadto będą dostrzegać i rozumieć istotę dostarczanych przez ten sektor dóbr publicznych i zaspokajanie potrzeb społecznych.

Wszyscy absolwenci tej specjalności, wiedząc, że ekonomia sektora publicznego stanowi niezbędny element nowoczesnego społeczeństwa, będą potrafili doceniać problemy wynikające z faktu, że sektor ten funkcjonuje w otoczeniu gospodarki rynkowej i musi respektować wynikające z tego ograniczenia.

Ukończenie studiów magisterskich na kierunku ekonomia profil ogólno-akademicki, specjalność ekonomia administracji (sektora publicznego) zaowocuje:

  • posiadaniem niezbędnej wiedzy w pracy dla wysokospecjalistycznych służb publicznych i polityków wszystkich szczebli,
  • zdobyciem umiejętności potrzebnych w aktywnej pracy zawodowej,
  • przygotowaniem do efektywnego budowania ścieżki kariery.