Ekonomia bezpieczeństwa publicznego

Kierunek studiów: Ekonomia
Specjalności: Ekonomia bezpieczeństwa publicznego
Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia
Forma studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowy: magister
Czas trwania studiów: 2 lata / 4 semestry

Opis specjalności:

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia, profil ogólnoakademicki, specjalność ekonomia bezpieczeństwa publicznego,poprzez osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, będą znać ekonomiczne aspekty funkcjonowania instytucji i organizacji chroniących życie, zdrowie, mienie oraz majątek ogólnonarodowy i suwerenność. 
Absolwenci tej specjalności nabytymi i rozwiniętymi w toku studiów umiejętnościami będą potrafili wspierać sprawne funkcjonowanie społeczeństwa w grupach zadaniowych, zespołach pracowniczych itp. Ich konsekwentne zachowania służyć będą wzmocnieniu propaństwowych i proorganizacyjnych postaw wśród członków społeczeństwa, poprzez lansowanie zachowań rugujących ideę odstępstw od norm określonych w aktach normatywnych i prawie zwyczajowym.