Ekonomia handlu i usług

Kierunek studiów: Ekonomia
Specjalności:  Ekonomia handlu i usług 
Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia
Forma studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowy: magister
Czas trwania studiów: 2 lata / 4 semestry


Opis specjalności:

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia, profil ogólnoakademicki, specjalność ekonomia handlu i usług poprzez osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, legitymować będą się znawstwem istoty usługi. Równie wysoki poziom wiedzy charakteryzować ich będzie w obszarze handlu. Zdobyte i rozwinięte w toku studiów umiejętności będą służyły organizacjom biznesowym w podniesieniu poziomu ich ekonomizacji, czyli uczynienia działalności handlowej i usługowej bądź skuteczniejszej, bądź oszczędniejszej.

 Absolwenci specjalności ekonomia handlu i usług swymi kompetencjami społecznymi wzmacniać będą synergię dodatnią zespołów pracowniczych przedsiębiorstw. Preferowane przez nich konsekwentne zachowania przyczynią się też do poszukiwania i rozwoju kanałów dystrybucji towarów i usług.