Ekonomia oświaty i kultury

Kierunek studiów: Ekonomia
Specjalności: Ekonomia oświaty i kultury
Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia
Forma studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowy: magister
Czas trwania studiów: 2 lata / 4 semestry

Opis specjalności:

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia, profil ogólnoakademicki, specjalność ekonomia kultury i oświaty, poprzez osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, będą posiadali wiedzę nt. teorii ekonomicznych mających zastosowanie w sektorach: oświaty oraz kultury i przemysłów kreatywnych. 
Absolwenci tej specjalności posiadać będą umiejętność pomocy w funkcjonowaniu artystów na rynku pracy. Będą potrafili służyć wnikliwą pomocą merytoryczna w aspektach związanych z ekonomią praw autorskich. Znawstwo ekonomicznego wymiaru takich branż jak: oświata, kultura, branża muzyczna, filmowa, wydawnicza, a także media i turystyka kulturalna stanowić będzie podstawy do korzystania z ich usług przez instruktorów, nauczycieli i artystów samodzielnie działających w tych branżach.
 Absolwenci tej specjalności stanowić będą też zaplecze dla lokalnych samorządów, coraz częściej borykających się z ekonomicznymi wymiarami funkcjonowania w gminnych placówek oświatowych i placówek kulturalnych.