Ekonomia sektora energetyki

Kierunek studiów: Ekonomia
Specjalności: Ekonomia sektora energetyki
Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia
Forma studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowy: magister
Czas trwania studiów: 2 lata / 4 semestry

Opis specjalności:

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia, profil ogólnoakademicki, specjalność 
ekonomia sektora energetyki, poprzez osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, legitymować będą się znawstwem ekonomicznych aspektów branży. 
Studia te pozwolą na nadanie absolwentom studiów pierwszego stopnia na pokrewnych kierunkach lub specjalnościach wiedzy, umiejętności i postaw (kompetencji społecznych) charakterystycznych dla kadry kierowniczej współczesnych przedsiębiorstw działających w szeroko rozumianym sektorze energetycznym. 
Absolwenci tej specjalności w codziennym życiu gospodarczym będą potrafili oszczędnie i skutecznie czerpać ze wszystkich czynników produkcji, w celu rozwoju kierowanego przez siebie przedsiębiorstwa lub zespołu pracowniczego.