Ekonomia społeczna

Kierunek studiów: Ekonomia
Specjalności: Ekonomia społeczna
Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia
Forma studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowy: magister
Czas trwania studiów: 2 lata / 4 semestry

Opis specjalności:

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia, profil ogólnoakademicki, 
specjalność ekonomia społeczna, poprzez osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, będą potrafili realizować, w ramach istniejącej społecznej gospodarki rynkowej, projekty dotyczące przedsiębiorstw społecznych.
 Absolwenci tej specjalności poprzez rozpoznanie, zdefiniowanych przez European Research Network, ekonomicznych i społecznych kryteriów którymi powinny charakteryzować się inicjatywy wpisujące się w ekonomię społeczną, stanowić będą grupę specjalistów, stanowiących zaplecze intelektualne i praktyczne dla podmiotów pragnących podejmować na rynku działania wyraźnie zorientowane na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia, w tym spółdzielni socjalnych itp.