Ekonomia transportu

Kierunek studiów: Ekonomia
Specjalności: Ekonomia transportu
Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia
Forma studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowy: magister
Czas trwania studiów: 2 lata / 4 semestry

Opis specjalności:

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia, profil ogólnoakademicki, specjalność 
ekonomia transportu, po osiągnięciu zakładanych efektów kształcenia w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych (postaw), będą specjalistami z zakresu ekologicznego oraz sprawnego, czyli skutecznego i oszczędnego zarazem, pokonywania przestrzeni przez osoby i towary. 
Absolwenci tej specjalności stanowić będą realne wsparcie dla przedsiębiorców działających w sektorze transportu i logistyki. Ich merytoryczne przygotowanie z dziedziny nauk ekonomicznych, w tym m.in. z obszaru analizy ekonomicznej, prognozowania i metodologii nauk ekonomicznych, będzie mogło służyć wsparciem w rozwiązywaniu wielu codziennych problemów widocznych w transporcie zarówno w skali makroekonomicznej, jak i w skali mikroekonomicznej.