Energetyka

http://www.wskmkonin.edu.pl/rekrutacja-1

Kierunek studiów: Energetyka
Specjalności:  Odnawialne Wytwarzanie i Przetwarzanie Energii / Technologie energetyczne
Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia
Forma studiów: Studia niestacjonarne
Tytuł zawodowy: inżynier
Czas trwania studiów: 3,5 roku / 7 semestrów


Opis kierunku:

Studia wyższe inżynierskie 
Absolwent zdobywa tytuł: INŻYNIER ENERGETYK 
Kształcenie wg standardów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Absolwent:

a) zna treści w zakresie przedmiotów podstawowych, kierunkowych, ogólnych i specjalnościowych przewidzianych Planem Studiów na kierunku ENERGETYKA prowadzonym zgodnie z akredytacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

b) posiada umiejętności i kompetencje określone w efektach kształcenia dla w/w akredytacji, zdobyte na drodze realizacji treści przedmiotów ujętych w Planie studiów, a w szczególności:


• ma wiedzę z zakresu nowych technologii energetycznych, w tym z OZE ,
• zna zjawiska, procesy i urządzenia dot. konwersji energii z OZE w energię elektryczną i ciepło,
• ma wiedzę w zakresie podstaw elektroenergetyki oraz systemów i sieci elektroenergetycznych,
• zna i rozumie zasady poprawnej eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych,
• zna podstawy sterowania i automatyki procesów technologicznych w energetyce,
• ma wiedzę w zakresie zarządzania dostawą i poborem energii do procesów technologicznych, obiektów zasilanych energią elektryczną, gazową i cieplną, zna zasady przesyłu energii w sieciach,
• ma wiedzę w zakresie diagnostyki urządzeń energetycznych i technik zabezpieczeniowych,
• posiada podstawową wiedzę w dziedzinie energetyki jądrowej i bezpieczeństwa energetycznego,
• zna wpływ procesów przemian energetycznych na środowisko i metody jego oceny,
• ma wiedzę o zasobach energetycznych i sposobach ich wykorzystania,
Zna nowe/aktualne uwarunkowania i przepisy prawne w energetyce
• ma wiedzę w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych, zna zasady ekonomii i zarządzania w działaniu przedsiębiorstw na rynku,
• ma wiedzę dotyczącą techniki sporządzania i kompletowania dokumentacji technicznej i projektowej,
• posługuje się językiem angielskim w stopniu komunikacyjnym i podstawowym technicznym,
• potrafi projektować proste układy i systemy elektryczne, mechaniczne i energetyczne,
• potrafi ocenić energochłonność procesu produkcyjnego, zna pojęcie i praktykę EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
• zna zasady zarządzania i produkcji w jednostkach gospodarczych związanych z wytwarzaniem, dystrybucją i użytkowaniem energii elektrycznej, gazu i ciepła, w tym z OZE, oraz potrafi je stosować,
zna podstawowe prawa ekonomiczne i przepisy prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz potrafi je stosować w praktyce
• potrafi korzystać z podstawowych narzędzi informatycznych na poziomie ECDL (European Computer Driving Licence),
• ma umiejętność samokształcenia się. 


Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje wystarczające do kontynuowania studiów na studiach II stopnia kierunków technicznych lub ekonomicznych.
Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta są należyte do wykonywania pracy w przedsiębiorstwach związanych z energetyką i ochroną środowiska, w tym energetyką odnawialną, służbach energetycznych, produkcji, eksploatacji i gospodarce energetycznej, organach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach pozarządowych, firmach produkcyjnych.


Tytuł inż. energetyk uprawnia do:

 • kontynuowania nauki na studiach magisterskich na wszystkich politechnikach (uzyskanie tytułu mgr inżynier) i wybranych uczelniach ekonomicznych,
 • pracy na stanowiskach kierowniczych,
 • poszerzania wiedzy na studiach podyplomowych,

 

Czego nauczysz się na kierunku ENERGETYKA?

1. Absolwent kierunku ENERGETYKA posiada solidną wiedzę inżynierską z:

 • podstawowych dziedzin energetyki (elektroenergetyka, energetyka gazu i paliw płynnych, energetyka jądrowa),
 • budowy, działania i eksploatacji systemów i urządzeń energetycznych,
 • nowoczesnych rozwiązań w energetyce (energia odnawialna, alternatywne źródła energii, biomasa, wiatr, energia słoneczna),
 • aktualnych problemów energetyki (energetyka a ochrona środowiska, nowoczesne technologie energooszczędne, m.in. w motoryzacji),
 • gospodarki energetycznej (w skali przedsiębiorstwa, kraju, EU i globalnej),
 • prawa energetycznego.

2. Absolwent kierunku ENERGETYKA posiada umiejętności w zakresie:

 • współdziałania w grupie i kierowania zespołem pracowników,
 • podstaw ekonomii i zarządzania,
 • podstaw rachunkowości,
 • najnowszych technologii informacyjnych,
 • języka obcego.

3. Absolwent kierunku ENERGETYKA uzyskuje kwalifikacje w zakresie :

 • projektowania, obsługi i eksploatacji systemów i urządzeń energetycznych,
 • planowania i nadzoru nad gospodarowaniem energią,
 • wdrażania norm energetycznych,
 • wdrażania norm ochrony środowiska związanych z wykorzystaniem energii,
 • wykonywania bilansów energetycznych dla przedsiębiorstw.

4. Gdzie znajdziesz pracę po kierunku ENERGETYKA?

 •  operatorzy energetyczni (prąd, gaz, paliwa),
 • administracja państwowa, samorządowa, instytucje pozarządowe ochrony środowiska,firmy produkcyjne, przedsiębiorstwa związane z energetyką i ochroną środowiska.

5. Jakie KURSY DODATKOWE możesz wybrać?

 • Przygotowanie do Certyfikatu ECDL (European Computer Driving Licence – Komputerowe Prawo Jazdy, uznawanego we wszystkich krajach Unii Europejskiej),
 • Energooszczędna motoryzacja (z elementami mechatroniki).