Kierunki‎ > ‎

Administracja i systemy bezpieczeństwa

Studia Podyplomowe
(2 semestry, 515 godzin dydaktycznych + 160 godzin praktyk zawodowych)

ADMINISTRACJA I SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

Cel
Studia podyplomowe mają na celu przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności niezbędnych do stworzenia profesjonalnej administracji dbającej o bezpieczeństwo społeczeństwa. Studia pozwolą przyswoić wiedzę z obszaru nauk społecznych, prawnych, politycznych
i ekonomicznych. Głównym obszarem jednak będzie administracja i systemy bezpieczeństwa , czyli związane z nimi treści edukacyjne. Zarządzanie bezpieczeństwem i jego systemami, struktury
i systemy bezpieczeństwa, wraz z prewencją i służbami ratownictwa oraz jakością i audytem w
systemach bezpieczeństwa.

Adresat
Osoby posiadające wykształcenie na poziomie studiów I lub II stopnia.

Absolwent
Studia przygotowują do pracy w jednostkach administracyjnych i sztabach kryzysowych zajmujących się utrzymaniem porządku publicznego, takich jak: Policja, jednostki ochrony cywilnej, Państwowa Straż Pożarna, Straż Miejska i Gminna, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Straż Ochrony Kolei, Inspekcja Ochrony Środowiska, inspekcje sanitarne i handlowe.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wzorem określonym przez właściwego ministra.

Szczegóły dotyczące organizacji, finansów i zajęć dydaktycznych można uzyskać pod numerem 63 249 15 15 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00

PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
ADMINISTRACJA I SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

 

LPNazwa przedmiotuF/zal.WĆWECTSSEM
1MODUŁY PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH     
1.1SocjologiaZ/o15153I
1.2Filozofia bezpieczeństwaZ/o992I
1.3Nauka o polityceE9154I
1.4Międzynarodowe stosunki ekonomiczneZ/o10153I
IIMODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH     
2.1Historia bezpieczeństwaE15154I
2.2Geografia bezpieczeństwaZ/o15153I
2.3Prawo obronne RPE15154II
2.4Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwaZ/o15153II
2.5Strategia bezpieczeństwa narodowegoZ/o15153II
2.6Zarządzanie kryzysoweE20205II
2.7Międzynarodowe prawo humanitarneZ/o9112II
2.8Metodologia badań bezpieczeństwaZ/o15151II
2.9SEMINARIUM DYPLOMOWE  208II
IIIMODUŁ PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCIOWYCH     
3.1Zasady ustroju administracji publicznejZ/o991II
3.2Publiczne prawo gospodarczeE 91I
3.3Ekonomia i polityka społecznaE 51I
3.4Podatki i prawo podatkoweZ/o 91II
3.5Rynek finansowy i kapitałowyZ/o 91I
3.6Zarządzanie w instytucjach publicznychE 91I
3.7Zarządzanie w organizacji gospodarczejZ/o 91I
3.8Kontrola w instytucjach publicznychZ/o 91I
3.9Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwemE991II
3.10Zarządzanie bezpieczeństwem w jednostkach samorządu terytorialnegoZ/o 91II
3.11Pozarządowa sfera bezpieczeństwa państwaZ/o 91II
3.12Struktury bezpieczeństwa publicznego wybranych państwZ/o 91II
3.13System bezpieczeństwa i porządku publicznegoZ/o 91II
3.14Służby ratownictwa w PolsceZ/o 91II
3.15Prewencja w systemach bezpieczeństwaZ/o 91II
3.16Jakość i audyt bezpieczeństwaZ/o 91II
 OGÓLNA LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH51518033560 
VPRAKTYKA  ZAWODOWA  1603