Administracja i systemy bezpieczeństwa

Studia Podyplomowe

(2 semestralne, 515 godzin dydaktycznych + 160 godzin praktyk zawodowych)

ADMINISTRACJA I SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

Cel: Studia podyplomowe mają na celu przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności niezbędnych do stworzenia profesjonalnej administracji dbającej o bezpieczeństwo społeczeństwa. Studia pozwolą przyswoić wiedzę z obszaru nauk społecznych, prawnych, politycznych
i ekonomicznych. Głównym obszarem jednak będzie administracja i systemy bezpieczeństwa , czyli związane z nimi treści edukacyjne. Zarządzanie bezpieczeństwem i jego systemami, struktury
i systemy bezpieczeństwa, wraz z prewencją i służbami ratownictwa oraz jakością i audytem w
 systemach bezpieczeństwa.

 

Adresat: Osoby posiadające wykształcenie na poziomie studiów I lub II stopnia.

 

Absolwent: Studia przygotowują do pracy w jednostkach administracyjnych i sztabach kryzysowych zajmujących się utrzymaniem porządku publicznego, takich jak: Policja, jednostki ochrony cywilnej, Państwowa Straż Pożarna, Straż Miejska i Gminna, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Straż Ochrony Kolei, Inspekcja Ochrony Środowiska, inspekcje sanitarne i handlowe.

 

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wzorem określonym przez właściwego ministra.

 

Szczegóły dotyczące organizacji, finansów i zajęć dydaktycznych można uzyskać pod numerem 63 249 15 15 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00

 

PLAN  STUDIÓW  PODYPLOMOWYCH

ADMINISTRACJA I SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

 

LP Nazwa przedmiotu F/zal. W ĆW ECTS SEM
1 MODUŁY PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
1.1 Socjologia Z/o 15 15 3 I
1.2 Filozofia bezpieczeństwa Z/o 9 9 2 I
1.3 Nauka o polityce E 9 15 4 I
1.4 Międzynarodowe stosunki ekonomiczne Z/o 10 15 3 I
II MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH
2.1 Historia bezpieczeństwa E 15 15 4 I
2.2 Geografia bezpieczeństwa Z/o 15 15 3 I
2.3 Prawo obronne RP E 15 15 4 II
2.4 Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa Z/o 15 15 3 II
2.5 Strategia bezpieczeństwa narodowego Z/o 15 15 3 II
2.6 Zarządzanie kryzysowe E 20 20 5 II
2.7 Międzynarodowe prawo humanitarne Z/o 9 11 2 II
2.8 Metodologia badań bezpieczeństwa Z/o 15 15 1 II
2.9 SEMINARIUM DYPLOMOWE 20 8 II
III MODUŁ PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCIOWYCH          
3.1 Zasady ustroju administracji publicznej Z/o 9 9 1 II
3.2 Publiczne prawo gospodarcze E 9 1 I
3.3 Ekonomia i polityka społeczna E 5 1 I
3.4 Podatki i prawo podatkowe Z/o 9 1 II
3.5 Rynek finansowy i kapitałowy Z/o 9 1 I
3.6 Zarządzanie w instytucjach publicznych E 9 1 I
3.7 Zarządzanie w organizacji gospodarczej Z/o 9 1 I
3.8 Kontrola w instytucjach publicznych Z/o 9 1 I
3.9 Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem E 9 9 1 II
3.10 Zarządzanie bezpieczeństwem w jednostkach samorządu terytorialnego Z/o 9 1 II
3.11 Pozarządowa sfera bezpieczeństwa państwa Z/o 9 1 II
3.12 Struktury bezpieczeństwa publicznego wybranych państw Z/o 9 1 II
3.13 System bezpieczeństwa i porządku publicznego Z/o 9 1 II
3.14 Służby ratownictwa w Polsce Z/o 9 1 II
3.15 Prewencja w systemach bezpieczeństwa Z/o 9 1 II
3.16 Jakość i audyt bezpieczeństwa Z/o 9 1 II
  OGÓLNA LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH 515 180 335 60
V PRAKTYKA  ZAWODOWA   160 3

 

 

 

 

Back to Top