Kierunki‎ > ‎

Animator i menedżer kultury

Studia podyplomowe

Animator i menedżer kultury


Cel 

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu współczesnych procesów kulturowych, form i zasad funkcjonowania instytucji kultury oraz metod zarządzania tymi instytucjami w zmieniających się uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych. Studia przeznaczone są dla pracowników placówek kultury i pracowników samorządowych odpowiedzialnych za kulturę, organizatorów imprez masowych, bibliotekarzy, nauczycieli oraz wszystkich osób zainteresowanych upowszechnianiem kultury w placówkach kulturalno-oświatowych oraz w środowisku lokalnym.

Kwestie organizacyjne dotyczące studiów podyplomowych „Animator i menadżer kultury”

Kryteria kwalifikowania kandydatów

Słuchaczami mogą być absolwenci wszystkich kierunków studiów, posiadający tytuł licencjata lub magistra (albo równorzędne), którzy są zainteresowani upowszechnianiem kultury w placówkach kulturalno-oświatowych oraz w środowisku lokalnym.

Czas trwania studiów

dwa semestry

172 godziny

12 zjazdów (soboty i niedziele)

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów z przedmiotów określonych w planie studiów. Nie przewiduje się egzaminu końcowego ani obrony pracy dyplomowej. Ostateczny wynik studiów zostanie ustalony poprzez obliczenie średniej arytmetycznej z ocen uzyskanych z czterech egzaminów:

Zarys wiedzy o kulturze. Znaczenie i rozwój kultury
Finansowanie instytucji kultury
Zarządzanie personelem w instytucjach kultury
Ochrona dóbr kultury

Grupa: 20 osób

Sposób składania dokumentów

osobiście w Dziekanacie WSKM w Koninie przy ul. Zagórowskiej 3a, II piętro, pok. 208
lub przesłać listem poleconym na adres Uczelni

Opłaty: 1300 zł za semestr

Promocje: instytucja, która deleguje na studia co najmniej 3 pracowników otrzyma 10 % zniżki! Absolwenci WSKM w Koninie otrzymują 5 % zniżki.

*Program będzie realizowany przy specjalistycznej współpracy kadry Wydziału Edukacji Muzycznej Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.