Kierunki‎ > ‎

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa


Studia Podyplomowe

(3 semestralne, 350 godzin dydaktycznych + 160 godzin praktyk zaw.+ minimum 60 ECTS)


BIBLIOTEKOZNWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA


Cel

Studia podyplomowe mają na celu przekazanie słuchaczom gruntownej wiedzy i umiejętności samodzielnego rozwiązywania teoretycznych i praktycznych problemów bibliotecznych i informacyjno-dokumentacyjnych – co jest bardzo istotne w bibliotekach naukowych i uczelnianych. Ponadto studia przygotowują absolwenta do samodzielnego przyswajania rozwijającej się nowej wiedzy i problematyki bibliotecznej oraz informacyjnej.

Adresat: 

Osoby posiadające wykształcenie na poziomie studiów I lub II stopnia.

Absolwent:

Studia podyplomowe bibliotekoznawstwa i informacji naukowej przygotowują do ukazywania zjawisk współczesnej kultury, nauki i cywilizacji technicznej oraz kształcenie umiejętności ich właściwego interpretowania (w tym uświadamianie szczególnie społecznej funkcji książki, biblioteki i informacji naukowej) – poszerzają zawodowe kompetencje absolwenta, który bardzo często jest już czynnym nauczycielem i wybiera studia podyplomowe, aby uzyskać dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia biblioteki. Program zapewnia nie tylko uzyskanie podstawowych kwalifikacji specjalistycznych, ale kształtuje również postawę społeczną i etyczną, która jest niezwykle ważna w pracy z osobami niepełnosprawnymi podczas biblioterapii.

Dostosowując się do zróżnicowanego rynku pracy studia bibliotekoznawcze dają wiedzę i umiejętności, odpowiadające potrzebom różnych rodzajów bibliotek i ośrodków informacyjnych. Absolwenci tego kierunku mogą ubiegać się o zatrudnienie w różnego typu bibliotekach (naukowych, publicznych, szkolnych, branżowych, dziedzinowych) i w zakładowych ośrodkach informacji naukowej. Mogą też podjąć pracę jako księgarze, animatorzy kultury bądź obsługiwać bazy danych w rozmaitych instytucjach. Studia oferują studentom również zajęcia z zakresu najnowszej literatury i filmu – tak światowego, jak i polskiego. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do licznej grupy pracowników (bądź kandydatów na pracowników) bibliotek szkolnych i publicznych, których użytkownicy korzystają przede wszystkim z beletrystyki.


UWAGA: Zatrudnienie na stanowisku bibliotekarza szkolnego wymaga dodatkowo uprawnień pedagogicznych, które absolwent musi nabyć albo na wcześniejszych studiach (licencjackich lub magisterskich), albo uzupełnić na kursach bądź podyplomowych studiach pedagogicznych.


Absolwenci: otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne ze wzorem określonym przez właściwego ministra.


Szczegóły dotyczące organizacji, finansów i zajęć dydaktycznych można uzyskać pod numerem 63 249 15 15 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00

Koszt studiów: 1300 zł/semestr


/-/ Dr hab. Ryszard J. Piotrowski


PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA”


Wstęp do nauki o bibliotece 10 h

Efekty kształcenia

Słuchacze zdobywają wiadomości na temat podstaw funkcjonowania bibliotek w Polsce, pozwalające na właściwe posadowienie – w szerszym kontekście – zagadnień i problemów poruszanych w dalszym toku nauki w ramach innych przedmiotów szczegółowych.


Bibliografia 10 h

Efekty kształcenia

Interpersonalne: zdolności krytyczne i samokrytyczne, umiejętności. Interdyscyplinarne: praca w zespole. Instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania, planowanie i organizacja, wiedza ogólna z zakresu historii książki i księgozbiorów, umiejętności z zakresu nowoczesnego warsztatu bibliograficznego, podstawowe umiejętności poprawnej edycji tekstów różnego gatunku i przeznaczenia, umiejętność zarządzania informacją (zdobywanie, przetwarzanie i interpretacja danych z różnych źródeł). Systemowe: umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce, umiejętności badawcze, umiejętność uczenia się, zdolność do samodzielnej pracy.


Systemy komputerowe w bibliotekach polskich 10 h

Efekty kształcenia

Student potrafi sporządzić pełny opis bibliograficzny (stosując zasady katalogowania alfabetycznego jak i rzeczowego <klasyfikacje, słowa kluczowe, język haseł przedmiotowych>) w formacie MARC w module katalogowania dowolnego bibliotecznego systemu komputerowego. Zna zasady tworzenia kartoteki haseł wzorcowych i potrafi to narzędzie wykorzystywać w procesie katalogowania.

Student jest w stanie po krótkim przeszkoleniu obsługiwać pozostałe moduły systemów komputerowych – czasopism, udostępniania, gromadzenia.

Student potrafi sporządzić wstępną koncepcję komputeryzacji biblioteki.


Rynek książki 10 h

Efekty kształcenia

Absolwent rozumie przesłanki, którymi kierują się poszczególne podmioty rynku książek oraz czynniki i stopnień oddziaływają na rynek w całości. Potrafi świadomie wpisać się w ramach wykonywanej działalności bibliotecznej w nowoczesny, rynkowy obieg życia kulturalnego.\Bibliotekarstwo praktyczne – gromadzenie 15 h

Efekty kształcenia

Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania zasobami bibliotecznymi. Zdobywa wiadomości na temat materiałów bibliotecznych w kontekście gromadzenia ich w różnych grupach bibliotek i zarządzania nimi. Ponadto ma wiedzę i umiejętności ułatwiające organizacyjną i merytoryczną pracę w bibliotekach.


Bibliotekarstwo praktyczne – UKD 15 h

Efekty kształcenia

Absolwent zna historię oraz zasady stosowania, tworzenia i zapisywania symboli Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, która jest najpopularniejszym na świecie systemem rzeczowej klasyfikacji piśmiennictwa, używanym dla potrzeb dokumentacji i informacji naukowej w bibliotekarstwie powszechnym a także naukowym.


Bibliotekarstwo praktyczne – opracowanie 15 h

Efekty kształcenia

Absolwent umie w stopniu podstawowym opracowywać tradycyjnie i komputerowo różne typy dokumentów gromadzonych w bibliotece. Potrafi posługiwać się odpowiednimi normami i przepisami związanymi z katalogowaniem. Zna przepisy katalogowania i budowy katalogów bibliotecznych; potrafić efektywnie z nich korzystać oraz służyć pomocą użytkownikom biblioteki.


Bibliotekarstwo praktyczne – ochrona i przechowywanie 25 h

Efekty kształcenia

Absolwent uzyskuje podstawową wiedzę na temat: budownictwa budynków i magazynów bibliotecznych; konstrukcji i typów magazynów bibliotecznych; procesów ułatwiających zamawianie, wyszukiwanie i transport zbiorów; zagrożeń dla księgozbiorów w procesie ich przechowywania i użytkowania; przenoszenia materiałów bibliotecznych na inne nośniki (mikrofilmy, nośniki elektroniczne, itp.) i ich przechowywania.

Absolwent rozumie: znaczenie przemian w zakresie projektowania i funkcjonalności bibliotek; znaczenie poszczególnych kategorii zbiorów dala narodowego i regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz konieczność ochrony oryginałów; znaczenie zapewnienia właściwych warunków przechowywania materiałów bibliotecznych.

Absolwent posiada umiejętności: odpowiedniego i optymalnego wykorzystania powierzchni magazynowych; zapewnienia właściwych warunków przechowywania zbiorów; zastosowania odpowiednich działań naprawczych wobec uszkodzonych lub zniszczonych materiałów bibliotecznych; przewidywania zagrożeń dla zbiorów i gmachów bibliotecznych; podejmowania właściwych działań w celu zapobiegania zagrożeniom (profilaktyka) oraz prawidłowego postępowania w przypadku awarii lub katastrofy w bibliotece (działania praktyczne).


Bibliotekarstwo praktyczne – udostępnianie 20 h

Efekty kształcenia

Absolwent posiada podstawową wiedzę niezbędną do pracy w dziale udostępniania lub do samodzielnego prowadzenia czytelni i wypożyczalni. Potrafi wykonać wypożyczenia międzybiblioteczne oraz obsłużyć czytelnika indywidulanego zarówno w czytelni jak i wypożyczalni. Jest przygotowany do podjęcia pracy w bibliotekach (szczególnie szkolnych i publicznych). Ponadto rozumie istotę postrzegania zadań nowoczesnej biblioteki jako „miejsca trzeciego”.


Historia książki i księgozbiorów 20 h

Efekty kształcenia

Interpersonalne: zdolności krytyczne i samokrytyczne, umiejętność docenienia różnorodności kulturowej i wielokulturowej. Instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania, wiedza ogólna, wiedza podstawowa z zakresu zawodu, umiejętność rozwiązywania problemów. Systemowe: umiejętności badawcze, umiejętność uczenia się, rozumienie innych kultur i zwyczajów, zdolność do samodzielnej pracy, dbałość o jakość.


Technologie informacyjne 20 h

Efekty kształcenia

Po ukończeniu zajęć z student ma wiedzę i umiejętności pozwalające na edycję każdego tekstu, również takiego, w którym umieszczone są elementy graficzne czy wykresy; potrafi opracować arkusz kalkulacyjny i wykonać każdego typu wykres oraz stworzyć prezentację multimedialną na dowolnie wybrany temat. Pozyskane w trakcie zajęć wiedza i umiejętności posłużą również absolwentowi do udzielania pomocy w zakresie technologii informacyjnych każdemu czytelnikowi, z którym będzie miał styczność w ramach swej przyszłej pracy.

Ponadto absolwent uzyskuje podstawową wiedzę o bazie danych: czym się charakteryzuje, jakie są wymagania wobec baz danych. Będzie znał podstawowe pojęcia z zakresu relacyjnych baz danych, będzie rozumiał sposoby powiązań między danymi, koncepcję klucza (głównego, obcego), będzie umiał utworzyć proste zapytanie w języku SQL z wykorzystaniem złączeń i warunków.


Problematyka współczesnej literatury i filmu światowego 30 h

Efekty kształcenia

Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą przemian w zakresie estetyki literatury i filmu. Potrafi rozpoznawać i opisywać główne nurty, prądy i style estetyczne na gruncie literackim i filmowym. Potrafi samodzielnie analizować i interpretować dzieła filmowe zarówno pod względem estetycznym, konstrukcyjnym i formalnym, jak też gatunkowym.


Sztuka książki 10 h

Efekty kształcenia

Absolwent umie dokonać oceny estetycznego poziomu wydawnictw. Zna najlepsze i najpiękniejsze rozwiązania edytorskie z przeszłości. Potrafi spojrzeć na książkę jak na przedmiot budzący określone wrażenia estetyczne i dobrać publikacji udostępniane w ramach konkretnych zbiorów bibliotecznych (np. beletrystyki, reprodukcji graficznych itp.). Umie wykorzystać wiedzę o estetyce w kształtowaniu gustów czytelników (w działalności dydaktycznej biblioteki szkolnej, w animacji kultury).


Zbiory specjalne 10 h

Efekty kształcenia

Absolwent uzyskuje podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie zbiorów specjalnych w bibliotekach polskich i światowych; umie ocenić znaczenie i różnorodność zbiorów specjalnych, kwalifikacji potrzebnych do pracy z tego typu materiałami bibliotecznymi; zna bazy danych zbiorów specjalnych oraz specyfikę pracy w bibliotekach, posiadających zbiory specjalne; rozumie, że zbiory specjalne to nie tylko materiały zabytkowe


Czytelnictwo i animacja kultury 30 h

Efekty kształcenia

Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu pracy z użytkownikami w różnego rodzaju bibliotekach. Słuchacze zdobywają wiadomości na temat procesów komunikacji czytelniczej oraz zagadnień, ułatwiających im organizacyjnie i merytorycznie pracę w bibliotekach.


Organizacja i zarządzanie biblioteką 10 h

Efekty kształcenia

Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania bibliotekami. Z uwagi na szczupłe ramy czasowe pomijane są w ramach wykładu szerokie podstawy teoretyczne problemu, a omawia się konkretne zagadnienia w kontekście działania bibliotek szkolnych i naukowych. W efekcie kształcenia student zdobywa wiadomości na temat zasad organizacji tych bibliotek oraz współczesnych koncepcji zarządzania instytucjami non profit.


Internet w bibliotece 10 h

Efekty kształcenia

Absolwent potrafi sprawnie odnajdywać w Internecie – również w tzw. zasobach głębinowych (Deep Web) – wszelakie potrzebne informacje; dokonywać za pośrednictwem Sieci kwerend bibliotecznych; wspierać swą wiedzą użytkowników biblioteki.


Literatura dla dzieci i młodzieży 20 h

Efekty kształcenia

Absolwent ma wiedzę na temat dawnej i współczesnej literatury dla dzieci i młodzieży. Uzyskuje niezbędne kwalifikacje do pracy w bibliotece szkolnej: potrafi odnaleźć informacje na temat wznowień i nowości wydawniczych; tworzyć i uzupełniać księgozbiór; doradzać młodym czytelnikom starsze i nowsze pozycje lekturowe.


Seminarium dyplomowe 10 h

Efekty kształcenia

Absolwent uzyskuje poszerzoną i sfunkcjonalizowaną wiedzę nt. aparatu naukowego, zasad tworzenia bibliografii, konstruowania przypisów, reguł formatowania tekstów naukowych oraz sposobów prowadzenia kwerend bibliotecznych. Ponadto potrafi przeprowadzić analizę wybranych tematów i problemów badawczych.


Fakultatywnie, po drugim semestrze nauki studenci odbywają niepłatne praktyki zawodowe w wybranych samodzielnie (lub wskazanych przez uczelnię) bibliotekach w wymiarze od dwóch tygodni (80 godzin) do jednego miesiąca (160 godzin), co daje im dodatkowo 3-6 punktów ECTS.