Kierunki‎ > ‎

Diagnostyka i terapia psychopedagogicznaStudia Podyplomowe

(3 semestralne, 370 godzin dydaktycznych + 160 godzin praktyk zaw.+ minimum 90 ECTS)DIAGNOSTYKA I TERAPIA PSYCHOPEDAGOGICZNA


Cel

 Celem studiów podyplomowych jest:

- merytoryczne i metodyczne - dostosowane do standardów Unii Europejskiej - przygotowanie do prowadzenia diagnozy i interwencji psychopedagogicznej (wsparcie i terapia psychopedagogiczna);

- doskonalenie umiejętności prowadzenia diagnozy i interwencji psychopedagogicznej z jednostkami i grupami, znajdującymi się w sytuacjach stresowych, trudnych i kryzysowych (w tym z ofiarami przemocy i sekt; z uczniami/podopiecznymi wykazującymi zaburzenia w zachowaniu i funkcjonowaniu psychospołecznym (osoby agresywne, niedostosowane społecznie, stygmatyzowane i marginalizowane, bierne, lękliwe, ze skłonnościami do autodestrukcji); z osobami uzależnionymi chemicznie i niechemicznie oraz współuzależnionymi (w tym z syndromem DDA), a także z osobami niepełnosprawnymi.

- doskonalenie umiejętności diagnostyczno - oceniających (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, świetlice terapeutyczne i środowiskowe, praktyka kuratora społecznego lub sądowego, praktyka pedagoga szkolnego, placówki wsparcia społecznego, placówki interwencji kryzysowej);

- doskonalenie umiejętności interwencyjnych dla potrzeb praktyki pedagogicznej;

- doskonalenie umiejętności interpersonalnych służących poprawie komunikacji pomiędzy specjalistami pracującymi z osobami znajdującymi się w sytuacjach trudnych, kryzysowych lub traumatycznych;

- opanowanie nowatorskich metod i technik diagnostycznych oraz interwencyjno-terapeutycznych w obszarze psychopedagogiki, pomocnych w pracy z osobami znajdującymi się w trudnych sytuacjach życiowych (stresowych, kryzysowych).

- zapewnienie placówkom o charakterze pomocowym i dydaktyczno - wychowawczym pracowników kompetentnych w zakresie profesjonalnej diagnozy, oceny i interwencji psychopedagogicznej (strona metodologiczna diagnozy oraz jej praktyczne wykorzystanie, praktyczna ocena i interwencja w zakresie problemowych zachowań uczniów/podopiecznych, klientów, pacjentów);

- ukierunkowanie na umiejętności pozyskiwania funduszy ze środków UE (zasady i możliwości pozyskiwania środków finansowych, pisanie autorskich projektów).

Adresat:

nauczyciele różnorodnych przedmiotów, pedagodzy różnych specjalizacji, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, osoby pracujące z imigrantami i cudzoziemcami, osoby zatrudnione w służbach mundurowych, kuratorzy sądowi i społeczni, animatorzy społeczni pracujący z dziećmi, młodzieżą lub/i osobami dorosłymi, wolontariusze organizacji pozarządowych pracujący z jednostkami i grupami zagrożonymi społecznie, edukatorzy w zakresie profilaktyki społecznej, pracownicy służb medycznych i innych – rozszerzający kwalifikacje zawodowe w zakresie psychologii i pedagogiki (także transkulturowej), pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych i ośrodków interwencji kryzysowej.


Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne. Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej.

Absolwent:

Absolwenci studiów mogą podjąć pracę: w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (profesjonalna diagnoza pedagogiczna i psychopedagogiczna), w świetlicach terapeutycznych, socjoterapeutycznych i środowiskowych (terapia psychopedagogiczna), w charakterze pedagoga szkolnego (profesjonalna diagnoza i terapia uczniów), w charakterze pedagoga terapeuty (terapia pedagogiczna i psychopedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne), w ośrodkach pracy z imigrantami i cudzoziemcami, w ośrodkach interwencji kryzysowej, w przedszkolach i szkołach (różne poziomy edukacji) - praca pozalekcyjna z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i terapeutycznych, w różnorodnych placówkach o charakterze dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczym (profesjonalna diagnoza, interwencja i terapia psychopedagogiczna, pozyskiwanie funduszy z UE, konstruowanie programów diagnozy i pomocy terapeutycznej oraz programów profilaktycznych zgodnie ze standardami UE).


Program realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.) zapewni uczestnikom studiów m.in. odpowiednie kwalifikacje w zakresie, profilaktyki, diagnostyki psychopedagogicznej, konstruowania programów edukacyjno – terapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, indywidualnych programów pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ponadto:

Zgodnie ze standardami UE oraz w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010, które weszło w życie z dniem 1 września 2011 r. o konieczności tworzenia w każdej placówce dydaktyczno-wychowawczej zespołów diagnostycznych, do których zadań należą:

- prowadzenie badań i działań diagnostycznych (diagnoza indywidualna uczniów /

wychowanków),

- wspieranie na bazie diagnozy mocnych stron uczniów,

- planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- podejmowanie działań mediacyjnych i związanych z interwencją kryzysową,

- praca w środowiskach zróżnicowanych kulturowo (dzieci z rodzin emigranckich, imigranci,

reemigranci),

- dokonywanie oceny (postdiagnoza) efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej


Absolwenci: otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne ze wzorem określonym przez właściwego ministra.

Dyplom studiów z zakresu Diagnoza i terapia psychopedagogiczna będzie umożliwiał absolwentowi zatrudnienie na stanowisku nauczyciela-diagnosty, terapeuty m.in. w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach terapeutycznych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach edukacyjnych wspierających oddziaływania rodziców


Szczegóły dotyczące organizacji, finansów i zajęć dydaktycznych można uzyskać pod numerem 63 249 15 15 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00

Koszt studiów: 1400 zł/semestr


/-/ Dr hab. Ryszard J. PiotrowskiPROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

DIAGNOSTYKA I TERAPIA PSYCHOPEDAGOGICZNA ”


Proponowane zasadnicze treści kształcenia:


 1. Wybrane zagadnienia polityki społecznej Polski i Unii Europejskiej (projekty unijne dla szkół i różnorodnych placówek dydaktyczno-pomocowych) – 10 h

 2. Elementy prawa i etyki zawodowej psychologa, psychoterapeuty i pedagoga – 20 h

 3. Psychospołeczne aspekty rozwoju człowieka – 20 h

 4. Elementy psychologii klinicznej i traumatologii 20 h

 5. Elementy psychiatrii i psychoterapii – 20 h

 6. Elementy pedagogiki rewalidacyjnej i resocjalizacyjnej – 20 h

 7. Podstawy diagnozy i terapii pedagogicznej – 40 h

 8. Podstawy interwencji kryzysowej – 10 h

 9. Terapia zaburzeń – 30 h

 10. Poradnictwo i terapia rodzin – 30 h

 11. Profilaktyka i terapia uzależnień – 30 h

 12. Podstawy diagnozy i terapii zachowań suicydalnych – 10 h

 13. Podstawy diagnozy i terapii psychologicznej – 25 h

 14. Metody i techniki pracy z grupą – 25 h

 15. Warsztaty umiejętności interpersonalnych i transkulturowych – 40 h

 16. Seminarium dyplomowe/projektowe – 20 h