Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy

Studia Podyplomowe

(2 semestralne – 205 godzin dydaktycznych)  

Cel: Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie kwalifikacji w zakresie sprawnego pełnienia zadań doradcy zawodowego i pośrednika pracy. Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu procesów psychologicznych, pedagogicznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych z dostosowaniem  zawodowym oraz edukacją zawodową. Uwzględnia również rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej.

Adresat: Osoby posiadające wykształcenie na poziomie studiów I lub II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

 

Absolwent:

Słuchacz bez kwalifikacji pedagogicznych uzyskuje uprawnienia do pracy na stanowisku doradcy zawodowego i pośrednika pracy (z uwzględnieniem wymagań określonych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) w instytucjach:

 • publiczne służby zatrudnienia
 • ochotnicze hufce pracy
 • instytucje partnerstwa lokalnego 
 • agencje pośrednictwa pracy
 • agencje pracy tymczasowej
 • agencje doradztwa zawodowego.

Słuchacz posiadający kwalifikacje pedagogiczne  zdobywa profesjonalne przygotowanie i uprawnienia do pracy na stanowisku szkolnego doradcy zawodowego w placówkach oświatowych:

 • branżowych szkołach I i II stopnia
 • liceach ogólnokształcących
 • technikach zawodowych
 • szkołach dla dorosłych
 • centrach kształcenia ustawicznego
 • pozaszkolnych instytucjach edukacji

Szczegóły dotyczące organizacji, finansów i zajęć dydaktycznych można uzyskać pod numerem
63 249 15 15 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00

Koszt studiów: 1500 zł/semestr

                                                                 /-/ Dr hab. Ryszard J. Piotrowski

 

PLAN  STUDIÓW  PODYPLOMOWYCH:

DORADZTWO ZAWODOWE I POŚREDNICTWO PRACY

 

LP Nazwa przedmiotu F/zal. Forma zajęć ECTS PWS SEM
 I.              PRZEDMIOTY OGÓLNE   ĆW WT      
1.1 Podstawy prawa. Prawo pracy. Podstawy prawne doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Elastyczne formy zatrudnienia. E/ Z/o 8 4 4 106 I
1.2 Socjologia pracy Z/o 5 2 54 I
1.3 Elementy Psychologii. Psychologia pracy. Psychologia zdrowia i stresu zawodowego. Psychologia rozwoju. Wypalenie zawodowe i stres. E/ Z/o 10 5 4 102 I
1.4 Rynek pracy. Monitoring rynku pracy. Z/o x2 5 5 3 78 II
1.5 Polityka społeczna Z/o 6 2 53 II
1.6 Ekonomia społeczna Z/o 6 2 53 I
1.7 Strategie zarządzania zasobami ludzkimi Z/o 6 2 53 I
1.8 Marketing i promocja w pośrednictwie i poradnictwie Z/o 4 1 25 II
1.9 Wystąpienia publiczne Z/o   8 2 50 II
1.10 Warsztaty komunikacji interpersonalnej Z/o   8 2 50 II
II.              PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE  W ĆW WT
2.1 Indywidualny Plan Działania w urzędach pracy – współpraca doradców zawodowych i pośredników pracy Z/o   14 4 103 I
2.2 Zawodoznawstwo i klasyfikacja zawodów Z/o x2 4   4 2 50 I
2.3 Doradztwo biznesowe (przedsiębiorczość a samozatrudnienie) E/ Z/o 8 4 3 76 I
2.4 Doradztwo zawodowe w UE Z/o 4 2 55 I
2.5 Informatyczne metody wspierania doradcy. Internet w pracy doradcy Z/o   8 2 50 II
2.6 Metody doradztwa indywidualnego i grupowego E/ Z/o 6 4 4 108 II
2.7 Doradztwo i pośrednictwo dla osób niepełnosprawnych Z/o 6 2 53 II
2.8 Metody i modele pośrednictwa E 10 4 108 II
2.9 Coaching Z/o   16 3 71 II
2.10 Motywowanie klienta trudnego z zastosowaniem metody NLP Z/o   10 3 78 II
2.11 Planowanie kariery Z/o   5 2 54 I
2.12 Doradztwo zawodowe w systemie oświaty i kształcenie ustawiczne E 10 3 78 I
2.13 Standardy kwalifikacji zawodowej pośrednika pracy Z/o 6 1 23 II
2.14 Standardy kwalifikacji zawodowej doradcy zawodowego Z/o 6 1 23 II
  OGÓLNA LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH  205 110 65 30 60 1555  
  SEMESTR I 97 E/4 30 784
  SEMESTR II 108 E/2 30 770

 

ĆW- ćwiczenia

W- wykłady

WT- warsztaty

Z/o – zaliczenie z oceną

E – egzamin

 

Back to Top