Kierunki‎ > ‎

Dziecko i muzyka


Studia Podyplomowe

(2 semestralne, 300 godzin dydaktycznych + 60 godzin praktyk zaw.+ minimum 60 ECTS)


DZIECKO I MUZYKA


Cel

Celem studiów jest uzyskanie przez Słuchacza kompetencji muzycznych do prowadzenia zajęć artystycznych z dziećmi: rytmiki w przedszkolach i klasach początkowych szkoły podstawowej, domach kultury, prowadzenia dziecięcych zespołów estradowych, a także w opiece nad małym dzieckiem, oraz zdobycie doświadczenia muzycznego, które pogłębia terapię muzyką, np. w logorytmice, zaburzeniach zachowania czy wykorzystywane jest w Metodzie Dobrego Startu. Celem studiów jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z dzieckiem, w tym także z dzieckiem zdolnym muzycznie.

Adresat:

Osoby posiadające wykształcenie na poziomie studiów I lub II stopnia kierunku pedagogika, a także do czynnych nauczycieli, wychowawców, instruktorów muzycznych, animatorów dziecięcego i młodzieżowego życia muzycznego, pracowników placówek oświatowo – wychowawczych i kulturalno – oświatowych.

Absolwent: 

Studia podyplomowe zakładają:

1. rozwój warsztatu zawodowego nauczyciela muzyki w edukacji wczesnej oraz warsztatu animatora dziecięcej estrady muzycznej (w tym podstawy gry dla początkujących i rozszerzony program dla zaawansowanych na wybranym instrumencie – gitara, keyboard, instrumenty perkusyjne, flet prosty – instrumenty zapewnia uczelnia)


2. przygotowanie do praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności prowadzenia wszelkiego rodzaju zajęć muzycznych (przewaga zajęć w formie ćwiczeń z wykorzystaniem piosenki dziecięcej, tańca, improwizacji ruchowej i gry na dziecięcych instrumentach perkusyjnych)


3. zapoznanie z podstawami wiedzy ogólnej z zakresu emisji głosu, zasad muzyki, historii muzyki ze sztuką, systemów muzycznych, instrumentoznawstwa, aranżacji, psychologii muzyki i muzykoterapii. Absolwent wyposażony będzie w umiejętności poprowadzenia różnorodnych zajęć muzycznych z dziećmi na poziomie wczesnej edukacji oraz przygotowania i zaaranżowania projektów muzycznych i koncertów z udziałem dzieci we wszelkiego typu placówkach oświatowych i kulturalnych.


Absolwenci: otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne ze wzorem określonym przez właściwego ministra.Szczegóły dotyczące organizacji, finansów i zajęć dydaktycznych można uzyskać pod numerem 63 249 15 15 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00

Koszt studiów: 1500 zł/semestr


/-/ Dr hab. Ryszard J. Piotrowski


PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

DZIECKO I MUZYKA”


Proponowane zasadnicze treści kształcenia:


Blok przedmiotów teoretycznych z zakresu psychologii i teorii muzyki

Psychologia muzyki

Wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej

Zasady muzyki

Metodyka kształcenia muzyczno – ruchowego

Muzyka w warsztacie pedagoga: komunikacja, rozwój, terapia

Umysł dziecka – ujęcie poznawcze

Twórczość – jej uwarunkowania, diagnoza i uaktywnianie

Podstawy instrumentoznawstwa

Emisja głosu z metodyką

Podstawy historii muzyki ze sztuką

Seminarium pisania pracy dyplomowej


Blok przedmiotów praktycznych zakresu prowadzenia zajęć muzycznych w edukacji wczesnej:

Metodyka nauczania muzyki w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w świetle

współczesnych systemów edukacji muzycznej

Biomedyczne i psychologiczne uwarunkowania aktywności muzycznej i muzyczno-

ruchowej dziecka.

Rytmika w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym

Taniec i ruch z metodyką

Zespół wokalny

Teatr dziecięcy

Literatura muzyczna dla dzieci

Interpretacja ruchowa utworów muzycznych

Elementy muzykoterapii

Podstawy zapisu nutowego

Przygotowanie prezentacji artystycznej - seminarium dyplomowe

Metoda Batii Strauss – aktywne słuchanie muzyki

Formy aktywności muzycznej dziecka

Zabawy solfeżowe/ Ćwiczenia słuchowo-głosowe

Estrada dziecięca

Dziecięce instrumenty muzyczne w pracy z dzieckiem

Nauka gry na instrumentach – fakultet

(do wyboru: gitara, mandolina, flet prosty, keyboard, fortepian i instrumenty perkusyjne)


W programie studiów przewidziano 60 godzin praktyk w przedszkolach i szkołach.


Kryteria zaliczenia studiów podyplomowych

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów:

  • obecność i aktywne uczestnictwo na zajęciach,

  • zaliczenie dwóch semestrów w oparciu o zaliczenia i egzaminy z przedmiotów objętych programem studiów (oceny według wymagań prowadzących zajęcia); poświadczeniem zaliczeń są wpisy w Karcie zaliczeń/Indeksie, którą każdy zainteresowany zobowiązany jest złożyć u kierownika studiów po zakończeniu wszystkich zajęć w ramach edycji,

  • udział w przygotowaniu i zespołowej realizacji praktycznego artystycznego projektu dyplomowego w terminie wyznaczonym planem zajęć,

  • odbycie praktyki.