Kierunki‎ > ‎

Edukacja artystyczna


Studia Podyplomowe 
EDUKACJA ARTYSTYCZNA Z OPIEKĄ NAD MAŁYM DZIECKIEM
(2 semestralne, 484 godziny dydaktyczne + 160 godzin praktyk zawodowych)

Cel:
 Studia podyplomowe mają na celu przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności niezbędnych do opieki i pracy z dziećmi w wieku niemowlęcym, wczesnego dzieciństwa i przedszkolnym, które posiadają specyficzne potrzeby edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze. Studia doskonalą praktyczne umiejętności podejmowania działań edukacyjnych, kompensacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych – zwłaszcza w kontakcie ze sztuką plastyczną i muzyczną.

Adresat:
 Osoby posiadające wykształcenie na poziomie studiów I i II stopnia.

Absolwent: Studia przygotowują do pracy w publicznych i niepublicznych żłobkach, świetlicach, klubikach dziecięcych, rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, agencjach opiekunek dziecięcych. Absolwent będzie potrafił organizować i realizować instytucjonalną praktykę edukacyjną, która zgodnie z priorytetami strategii europejskiej wg Children in Europe określa się „usługami dla najmłodszych”. W trakcie studiów absolwent nabędzie umiejętności w zakresie szczegółowej praktyki diagnozowania, wspierania i rozwijania uzdolnień artystycznych małego dziecka, tak aby optymalnie wykorzystać okres opieki na przygotowanie dziecka do realizacji wymogów Podstawy programowej MEN w przedszkolu. Absolwent zrealizuje zagadnienia z zakresu m. innymi: psychologii, socjologii filozofii, logopedii i terapii pedagogicznej, medycyny zapobiegawczej i fizjologii dziecka oraz pomocy prawnej dziecku krzywdzonemu.

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wzorem określonym przez właściwego ministra.


PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
„EDUKACJA ARTYSTYCZNA Z OPIEKĄ NAD MAŁYM DZIECKIEM”

LP

Nazwa przedmiotu

F/zal.

W

ĆW

ECTS

1

MODUŁY PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH

    

1.1

Współczesne problemy psychologii

Z/o

8

8

3

1.2

Współczesne problemy filozofii i etyki

Z/o

8

8

3

1.3

Współczesne problemy socjologii

Z/o

8

8

3

1.4

Współczesne problemy kształcenia, wychowania i opieki

Z/o

8

8

3

1.5

Metodologia badań społecznych

E

 

20

4

II

MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH

    

2.1

Pedagogika ogólna

E

10

15

4

2.2

Pedagogika porównawcza

Z/o

10

10

3

2.3

Pedeutologia

Z/o

8

8

3

2.4

Teoria i nurty w pedagogice

E

8

10

4

2.5

Elementy logopedii i terapii pedagogicznej

Z/

 

10

1

2.6

SEMINARIUM DYPLOMOWE

Z/o

 

30

8

III

MODUŁ PRZEDMIOTÓW OPCJONALNYCH

    

3.1.

Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej

E

10

10

4

3.2

Planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej z jednostką i grupą

Z/o

 

12

2

3.3

Współczesne systemy wsparcia rodziny i opieki nad dzieckiem

Z/o

 

12

1

3.4

Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego

Z/o

 

12

1

IV

MODUŁ PRZEDMIOTÓW OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM

    

3.1

Anatomia i fizjologia dziecka

E

15

15

3

3.2

Elementy medycyny zapobiegawczej i promocji zdrowia w opiece nad małym dzieckiem

Z/o

15

5

2

3.3

Środowisko a zdrowie małego dziecka

Z/o

5

 

1

3.4

Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia dziecka

Z/o

 

10

1

3.5

Zasady pielęgnowania dzieci zdrowych

Z/o

 

10

1

3.6

Żywienie niemowląt i dzieci

Z/o

 

10

1

3.7

Choroby wieku dziecięcego

Z/o

15

 

1

3.8

Opieka nad dzieckiem chorym

Z/o

 

10

1

V

MODUŁ PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH

    

4.1

Edukacja muzyczna z metodyką

Z/o

 

30

2

4.2

Gry i zabawy ruchowe z muzyką

Z/o

 

15

2

4.3

Edukacja plastyczna z metodyką

Z/o

 

30

2

4.4

Edukacja techniczna z metodyką

Z/o

 

20

2

4.5

Elementy muzykoterapii

Z/o

 

10

1

4.6

Elementy arteterapii

Z/o

 

10

1

 

OGÓLNA LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH

484

128

356

57

VI

PRAKTYKA ZAWODOWA

 

160

 

3