Kierunki‎ > ‎

Edukacja artystyczna z opieką nad seniorami

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: EDUKACJA ARTYSTYCZNA Z OPIEKĄ NAD SENIORAMI

 

Studia podyplomowe EDUKACJA ARTYSTYCZNA Z OPIEKĄ NAD SENIORAMI mają na celu  dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu opieki nad osobami starszymi zarówno w zakresie ich potrzeb fizycznych jak  i emocjonalnych. Absolwent specjalności będzie potrafił organizować pracę edukacyjną   i opiekuńczą adresowaną do osób starszych w różnych środowiskach życia i aktywności seniora – zwłaszcza w kontakcie
ze sztuką plastyczną i muzyczną.  

Studia Podyplomowe będą prowadzone w trybie niestacjonarnym, przez dwa semestry,
w okresie od 01.10.2018 r. do 31.07.2018 r.. Łącznie obejmują 424 godziny wykładów
i ćwiczeń/warsztatów  z wyborem modułu muzycznego lub plastycznego.

I SEM

II SEM

LP

Nazwa przedmiotu

F/zal.

W

ĆW

PWS

ECTS III

W

ĆW

PWS

ECTS IV

1

MODUŁY PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH

 

0

0

0

0

10

15

90

4

1.1.

Antropologia kulturowa

Z/o/Z/o

 

 

 

 

10

15

90

4

II

MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH

 

42

15

112

6

10

5

72

3

2.1

Andragogika

E/Z/o

10

15

90

4

 

 

0

 

2.2

Pedagogika kultury

Z/o x2

 

 

0

 

10

5

72

3

2.3

Etyka zawodu pedagoga

Z/o

12

 

16

1

 

 

 

 

2.4

Wykład monograficzny

Z/o

20

 

6

1

 

 

0

 

III

MODUŁ PRZEDMIOTÓW OPCJONALNYCH

 

0

80

204

10

15

55

156

8

3.1

Metodyka pracy opiekuńczej z dziećmi, młodzieżą i seniorami

E/Z/o

 

 

 

 


15

30

66

4

3.2

Wybrane elementy terapii w pracy opiekuńczo-wychowawczej

Z/o

 


20

36

2

 

 

0

 

3.3

Diagnoza psychopedagogiczna w pracy opiekuńczo-wychowawczej

Z/o

 

20

36

2

 

 

0

 

3.4

Metodyka pracy socjoterapeutycznej i warsztaty socjoterapeutyczne

Z/o

 

20

66

3

 

 

0

 

3.5

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna (warsztaty)

Z/o

 

20

66

3

 

 

0

 

3.6

Interwencja kryzysowa

Z/o

 

 

0

 

 

10

48

2

3.7

Kompetencje pedagogiczne w pracy opiekuńczo-wychowawczej (warsztaty)

Z/o

 

 

0

 

 

15

42

2

IV

MODUŁ PRZEDMIOTÓW OPIEKI NAD SENIORAMI

 

18

34

208

9

15

38

266

11

4.1

Psychologia starzenia się, problemów i potrzeb osób starszych

E/ Z/o

8

8

71

3

 

 

0

 

4.2

Profilaktyka starości i adaptacji do niej

Z/o

 

 

0

 

 

10

48

2

4.3

Socjologia starości, zagrożeń i patologii starości oraz zjawisk

Z/o x2

5

8

44

2

 

 

0

 

4.4

Metodyka pracy z osobami starszymi

Z/o x2

5

8

44

2

 

 

0

 

4.5

Organizacja opieki nad osobami starszymi

Z/o

 

10

48

2

 

 

0

 

4.6

Prawo socjalne i opiekuńcze

Z/o

 

 

0

 

10

 

48

2

4.7

Opieka geriatryczna

Z/o

 

 

0

 

 

10

48

2

4.8

Aktywizacja społeczna i kulturowa seniorów

Z/o

 

 

0

 

 

10

48

2

4.9

Biomedyczne podstawy gerontologii i geriatrii

E/ Z/o

 

 

0

 

5

8

74

3

V

MODUŁ PRZEDMIOTÓW MUZYCZNYCH (do wyboru)

 

0

24

61

3

0

48

122,4

6

5.1

Edukacja muzyczna osób starszych

2 x Z/o

 

8

20

1

 

8

20

1

5.2

Sztuki muzyczne

Z/o

 

 

0

 

 

8

20

1

5.3

Animacja kulturalna

2 x Z/o

 

8

20

1

 

8

20

1

5.4

Muzykoterapia

2 x Z/o

 

8

20

1

 

8

20

1

5.5

Choreoterapia

Z/o

 

 

0

 

 

8

20

1

5.6

Wybrane metody artterapii

Z/o

 

 

 

 

 

8

20

1

VI

MODUŁ PRZEDMIOTÓW PLASTYCZNYCH (do wyboru)

 

0

24

61

3

0

48

122,4

6

 6.1

Edukacja plastyczna osób starszych

2 x Z/o

 

8

20

1

 

8

20

1

 6.2

Sztuki użytkowe

Z/o

 

 

0

 

 

8

20

1

 6.3

Rysunek

2 x Z/o

 

8

20

1

 

8

20

1

 6.4

Malarstwo

2 x Z/o

 

8

20

1

 

8

20

1

 6.5

Grafika

Z/o

 

 

0

 

 

8

20

1

 6.6

Rzeźba

Z/o

 

 

 

 

 

8

20

1

 

OGÓLNA LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH MUZYCZNYCH

 

60

153

584

28

50

161

707

32

 

OGÓLNA LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH PLASTYCZNYCH

 

60

153

584

28

50

161

707

32

 

OGÓŁEM MUZ

424

213

 

 

211

 

60

 

OGÓŁEM PL

424

213

 

 

211

 

60

 

            Studia  adresowane są do osób posiadających wykształcenie na poziomie studiów I lub II stopnia.

Absolwenci studiów podyplomowych będą profesjonalnie przygotowani
do samodzielnego pełnienia roli Opiekuna Gerontologicznego, potrafiącego realizować szeroko rozumiane zadania związane z  nowoczesnymi trendami w edukacji
oraz wspomaganiu  prawidłowej i twórczej adaptacji do starości, będą znać metody pracy opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej, arteterapeutycznej, a także  uregulowania prawne związane z opieką nad osobami starszymi. Poza tym, absolwentów charakteryzować będzie duża mobilność zawodowa, a ich kompetencje będą doskonałą  „ofertą” skierowaną
do aktywnych ludzi w dojrzałym wieku, którzy są zainteresowani własnym rozwojem.

 

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne
ze wzorem określonym przez właściwego ministra.

Warunki rekrutacji:

·            kandydat na studia podyplomowe składa następujące dokumenty:

a.             podanie z ankietą osobową,

b.             poświadczoną przez WSKM kserokopię ukończenia studiów (oryginał
do wglądu),

c.             dwa zdjęcia legitymacyjne (3,5x 4,5, bez nakrycia głowy, na jasnym tle),

d.            poświadczoną przez WSKM kserokopię dowodu osobistego (oryginał
do wglądu).

 

Każdy  uczestnik Studiów Podyplomowych otrzyma indeks, w którym dokonywane będą wpisy zaliczeń i egzaminów.

            Dokumentem ukończenia Studiów Podyplomowych będzie świadectwo wystawione przez Wyższą Szkołę Kadr Menedżerskich w Koninie, potwierdzające uzyskanie kwalifikacji  edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, niezbędnych do wspierania i rozwijania uzdolnień artystycznych osób starszych.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do ewentualnej modyfikacji programu przed rozpoczęciem każdej edycji.