Kierunki‎ > ‎

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z muzyką

Studia Podyplomowe
(3semestralne, 780 godzin dydaktycznych + 160 godzin praktyk zawodowych)
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA Z MUZYKĄ

Cel: 
Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie kwalifikacji w zakresie kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych przedszkola i szkoły podstawowej w klasach I-III. Program studiów zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012, W sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z dnia 6 lutego 2012, poz.131) w zakresie przedmiotowym, dydaktycznym i metodycznym przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Studia podyplomowe mają na celu przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności oraz kompetencji niezbędnych do podejmowania działań edukacyjnych – zwłaszcza w kontakcie ze sztuką muzyczną.

Adresat: 
Osoby posiadające wykształcenie na poziomie studiów I i II stopnia.

Absolwent: 
Słuchacz zdobywa profesjonalne przygotowanie pedagogiczne, psychologiczne, metodyczne i merytoryczne. Posiada opanowaną metodykę realizowania obszarów edukacji muzycznej. Zna specyfikę kształcenia zintegrowanego w klasach I – III szkoły podstawowej.

Potrafi dokonać diagnozy rozwoju dziecka. Nabywa umiejętności projektowania pracy dydaktyczno-wychowawczej, do prowadzenia pracy indywidualnej i zespołowej, poznaje nowoczesne formy współpracy z rodzicami. Posiada kompetencje do rozwojowego działania na rzecz dzieci, ich nauczania i kształcenia w okresie wczesnego dzieciństwa (od 3 do 10 lat).

Zdobywa zawód nauczyciela i uzyskuje podstawowe umiejętności muzyczne w dziedzinie prowadzenia zajęć muzycznych z solistami oraz zespołami wokalnymi i instrumentalnymi. Posiada podstawowe umiejętności gry na instrumencie, poznaje podstawowe zasady z historii muzyki i poprawnej emisji głosu. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia zajęć w przedszkolu. Nabywa podstawową wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki małego dziecka.

Szczegóły dotyczące organizacji, finansów i zajęć dydaktycznych można uzyskać pod numerem 63 249 15 15 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00

PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA Z MUZYKĄ”

LP

Nazwa przedmiotu

F/zal.

W

ĆW

ECTS

1

MODUŁY PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH

 

 

 

 

1.1

Filozofia

E

10

10

3

1.2

Socjologia wychowania

Z/o

10

10

2

1.3

Psychologia rozwojowa i osobowości

E

10

10

3

1.4

Podstawy pedagogiki ogólnej

E

10

10

3

1.5

Teoretyczne podstawy wychowania

Z/o

10

10

2

1.6

Teoretyczne podstawy kształcenia

Z/o

10

10

2

II

MODUŁ PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELA

 

 

 

 

2.1

Biomedyczne podstawy rozwoju

E

10 

10

3

2.2

Diagnostyka psychopedagogiczna

Z/o

10

 

1

2.3

Profilaktyka i promocja zdrowia

Z/o

10

 

1

2.4

Komunikacja interpersonalna z emisją głosu

Z/o

 

15

2

2.5

Media i technologie informacyjne w edukacji

Z/o

 

10

1

2.6

Podstawy prawne pracy nauczyciela z zasadami bhp

Z/o

 10

 

1

2.6

SEMINARIUM DYPLOMOWE

Z/o

 

30

8

III

MODUŁ PRZEDMIOTÓW TREŚCI SPECJALNOŚCIOWYCH

 

 

 

 

3.1.

Pedagogika przedszkolna

E

15

 

3

3.2

Pedagogika wczesnoszkolna

E

15

 

3

3.3

Metody wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym

Z/o

 

20

2

3.4

Diagnoza i terapia psychopedagogiczna dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Z/o

 

20

2

IV

MODUŁ PRZEDMIOTÓW EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ

 

 

 

 

3.1

Wychowanie przedszkolne z metodyką

Z/o

 

20

2

3.2

Edukacja społeczna z metodyką

Z/o

 

10

2

3.3

Metodyka edukacji polonistycznej

Z/o

 

20

2

3.4

Metodyka edukacji matematycznej

Z/o

 

20

2

3.5

Metodyka edukacji przyrodniczej

Z/o

 

15

2

3.6

Metodyka edukacji muzycznej i plastyczno-technicznej

Z/o

 

20

2

3.7

Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej

Z/o

 

15

2

3.8

Metodyka prowadzenia zajęć komputerowych

Z/o

 

10

1

3.9

Planowanie pracy i dokumentacji w przedszkolu i szkole

Z/o

 

10

1

3.10

Współpraca przedszkola i szkoły z rodzicami i środowiskiem

Z/o

 

10

1

3.11

Literatura dla dzieci w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Z/o

 

10

1

3.12

Zabawy w rozwoju dziecka

Z/o

 

10

1

3.13

Śpiew i gra na instrumencie szkolnym

Z/o

 

20

2

V

MODUŁ PRZEDMIOTÓW MUZYCZNYCH

 

 

 

 

4.1

Kształcenie słuchu

Z/o

 

30

2

4.2

Zasady muzyki z instrumentoznawstwem i elementami harmonii

Z/o

 

20

2

4.3

Formy muzyczne

Z/o

 

15

1

4.4

Fortepian

E

 

45

4

4.5

Zajęcia muzyczno-ruchowe

Z/o

 

30

2

4.6

Zespół instrumentalny z metodyką

Z/o

 

15

1

4.7

Dyrygowanie i czytanie partytur

E

 

45

4

4.8

Emisja głosu

Z/o

 

15

1

4.9

Zespół wokalny z metodyką

Z/o

 

15

1

4.10

Chór

Z/o

 

45

4

4.11

Historia muzyki z audycjami muzycznymi

Z/o

 

10

1

4.12

Współczesna kultura muzyczna

Z/o

 

10

1

 

OGÓLNA LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH

 

130

650

87

VI

PRAKTYKA ZAWODOWA

 

160

 

3