Kierunki‎ > ‎

Ekonomika administracji publicznej


STUDIA PODYPLOMOWE

EKONOMIKA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

1. CEL:
     Studia podyplomowe mają na celu dostarczenie ich uczestnikom wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do pracy w administracji publicznej z uwzględnieniem treści związanych z ekonomicznymi oraz prawnymi aspektami funkcjonowania organizacji na wolnym rynku. Zdobyta w ich ramach wiedza oraz nabyte umiejętności pozwolą absolwentom na zwiększenie efektywności wykonywanych zadań, bardziej świadome i skuteczniejsze zarządzanie oraz sprawniejsze organizowanie pracy. Program oferowanych studiów odpowiada na wszystkie te potrzeby.

2. ADRESACI: 
    Osoby posiadające wykształcenie na poziomie studiów I lub II stopnia, zainteresowane zdobyciem wiedzy i umiejętności w zakresie proponowanych studiów podyplomowych.

3. PROFIL ABSOLWENTA:
     Studia przygotowują do pracy w jednostkach administracji publicznej takich jak: urzędy gminy, urzędy powiatowe, urzędy miejskie, urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej oraz jednostki pomocnicze samorządu terytorialnego. Wiedza i umiejętności, nabyte w trakcie studiów, przygotują absolwenta do samodzielnej pracy w instytucjach administracji publicznej wszystkich szczebli. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne ze wzorem określonym przez właściwego ministra.

4. PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
    

LP

Nazwa przedmiotu

F/zal.

Forma zajęć

ECTS

PWS

SEM

 I.             

Moduł przedmiotów podstawowych

 

ĆW

WT

 

 

 

1.1

Prawo spółek handlowych

E/Z

10

 

 

3

78

II

1.2

Ekonomiczne konteksty prawa

Z/Z

10

15

 

3

60

II

1.3

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej

E/Z

10

15

 

3

60

I

1.4

Ochrona konsumenta i konkurencji

Z

10

 

 

2

48

I

1.5

Prawo upadłościowe i naprawcze

Z

 

25

 

4

90

II

1.6

Postepowanie egzekuzyjne

Z

 

25

 

4

90

I

1.7

Prawo finansów publicznych

Z

 

25

 

3

60

I

1.9

Prawo ubezpieczeń społecznych

Z

20

10

 

3

54

II

II.             

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 

 W

ĆW

WT

 

 

 

2.1

Procesy ekonomiczne i biznesowe

Z/Z

20

10

 

3

54

II

2.2

Finansowanie projektów Unijnych.

Z/Z

20

10

 

2

24

I

2.3

Ekonomia współpracy w Unii Europiejkiej

E/Z

10

15

 

5

120

I

2.4

Sprawozdawczość w organizacji ryknoowej

Z

 

25

 

4

90

II

2.5

Źródła finansowania przedsiębiorstwa

Z

 

25

 

4

90

II

2.6

Inwestycje oraz kryteria wyceny przedsiębiorstw

Z

 

25

 

3

60

II

2.7

Zamówienia publiczne w UE

Z

 

25

 

4

90

I

2.8

Samorząd gospodarczy

Z

 

10

 

3

78

I

2.9

Prawo bankowe

Z

 

25

 

3

60

II

2.10

Filozofia współczesnego świata/ współczesne nurty filozoficzne

Z

30

 

 

4

84

I

 

Łącznie:

425

140

285

0

60

 

 

SEMESTR I

 

205

30

 

SEMESTR II

 

220

30

 


5. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
- egzamin ustny
- egzamin pisemny problemowy
- egzamin pisemny testowy
- obecność na wyznaczonych harmonogramem studiów formach zajęć –
przynajmniej 75%
- aktywny udział w ćwiczeniach, pracach zespołowych, dyskusjach
- udział w formułowaniu problemu oraz doborze środków jego rozwiązania
- czynny udział w pracach w grupach
- przygotowanie referatu bądź prezentacji
- inne ustalone przez prowadzącego dany przedmiot.

6. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:
- zaliczenie w wyznaczonych terminach wszystkich przedmiotów na ocenę pozytywną
- uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z egzaminu dyplomowego.

7. EGZAMIN DYPLOMOWY
Egzamin dyplomowy, kończący studia podyplomowe, zdaje się przed Komisją Egzaminu Dyplomowego, powoływaną przez Dziekana Wydziału. W jego toku słuchacz losuje dwa pytania egzaminacyjne i za ustną odpowiedź na każde z nich otrzymuje oddzielną ocenę cząstkową.

8. OCENA KOŃCOWA
Na ocenę końcową studiów podyplomowych składają się oceny cząstkowe według zasady:
- średnia z toku studiów (wszystkie oceny z zaliczeń i egzaminów) – 40% oceny końcowej
- ocena za odpowiedź na pierwsze pytanie egzaminacyjne – 30% oceny końcowej
- ocena za odpowiedź na drugie pytanie egzaminacyjne – 30% oceny końcowej.