Kierunki‎ > ‎

Kwalifikacje nauczycielskie

Studia podyplomowe
Kwalifikacje nauczycielskie w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego oraz dydaktycznego

Adresaci
Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu, prowadzenia zajęć, a nieposiadających przygotowania psychologiczno- pedagogicznego oraz dydaktycznego do pracy w charakterze nauczyciela.

Kwalifikacje
Studia nadają kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Absolwent studiów posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć a nie posiadający przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego zyska przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela poprzez uzyskanie przygotowania psychologiczno- pedagogicznego i dydaktycznego, z tym, że w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia może ono obejmować wyłącznie przygotowanie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Organizacja studiów:
Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym (zjazdy odbywają się w soboty i w niedziele, średnio dwa razy w miesiącu)

Czas trwania : 3 semestry
Liczba godzin: 270
Liczba godzin praktyk: 150 (student zalicza indywidualnie w wybranych placówkach
Opłaty: 1300 za semestr