Kierunki‎ > ‎

Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe - 
2 semestry, 260 godzin dydaktycznych w formie wykładów, seminariów oraz warsztatów i 120 godzin praktyk pedagogicznych, 60 pkt. ECTS.

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA


Cel:  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę umożliwiającą racjonalne programowanie i podejmowanie skutecznych oddziaływań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w różnym stopniu.


Adresat: Studia  adresowane są do nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w placówkach szkolnictwa specjalnego, szkołach i przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, organizacjach, towarzystwach i stowarzyszeniach, którzy nie posiadają kwalifikacji do pracy  

z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo, jak również do wszystkich osób, które chcą uzupełnić swoje kwalifikacje.

Studia przeznaczone dla absolwentów pedagogiki (różnych specjalności) studiów licencjackich lub magisterskich, dla nauczycieli oraz dla absolwentów innych kierunków niż pedagogika posiadających uprawnienia pedagogiczne  i uzyskały decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe.


Absolwent: Absolwenci studiów uzyskają kwalifikacje do pracy w: ośrodkach szkolno-wychowawczych, domach opieki społecznej, szkołach specjalnych, szkołach i przedszkolach integracyjnych, szkołach i przedszkolach z oddziałami integracyjnymi; absolwenci mogą być także zatrudniani do prowadzenia pracy w środowisku rodzinnym i lokalnym osób niepełnosprawnych umysłowo (doradztwo, poradnictwo rodzinne)

  1. słuchacze zdobywają najnowszą wiedzę psychologiczną i pedagogiczną; poznają problematykę związaną z organizowaniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi, potrafią przeprowadzić wstępną diagnozę funkcjonowania osób niepełnosprawnych umysłowo, mają umiejętności w zakresie podejmowania interwencyjnych zabiegów psychokorekcyjnych oddziałujących na odchylenia rozwojowe dzieci upośledzonych umysłowo; kształtują również umiejętności ułatwiające im dokonanie właściwego doboru treści, form, środków do indywidualnej pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo wykazującymi skrajnie ostre symptomy trudności w nauce

  2. w ramach realizowanego programu studiów szczególnie eksponowana jest wiedza na temat:

  • planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej z uwzględnieniem współczesnej koncepcji nauczania i uczenia się oraz wychowania osób niepełnosprawnych umysłowo
  • trafnego doboru i stosowania współczesnych form i metod kształcenia oraz usprawniania społecznego osób nieprzystosowanych umysłowo
  • podejmowania czynności diagnostycznych (diagnoza psychopedagogiczna) w zakresie określania u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo trudności w uczeniu się oraz  ujawnianiu reakcji społecznie oczekiwanych 
  • prowadzenia pracy w środowisku rodzinnym dzieci niepełnosprawnych umysłowo (poradnictwo rodzinne)

Absolwenci:  otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne ze wzorem określonym przez właściwego ministra.


Szczegóły dotyczące organizacji, finansów i zajęć dydaktycznych można uzyskać pod numerem 63 249 1262 lub 1263

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00

Koszt studiów: 1300 zł/semestr/-/ Dr hab. Ryszard J. Piotrowski


PROGRAM  STUDIÓW  PODYPLOMOWYCH


„OLIGOFRENOPEDAGOGIKA”

 1.    Pedagogika specjalna

 2.    Oligofrenopedagogika

 3.    Psychologiczne i pedagogiczne podstawy rewalidacji niepełnosprawnych intelektualnie

 4.    Wybrane zagadnienia neurologii i psychiatrii dziecięcej

 5.    Emisja i higiena głosu

 6.    Komunikacja społeczna

 7.    Metody, techniki, narzędzia badań społecznych

 8.    Diagnostyka psychopedagogiczna

 9.    Edukacja integracyjna i włączająca

10.    Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim

11.    Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim

12.    Profilaktyka, diagnoza i terapia logopedyczna

13.    Rewalidacja indywidualna

14.    Współpraca z rodziną dziecka niepełnosprawnego

15.    Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

16.    Metodyka wychowania w internacie i placówkach rehabilitacyjnych

17.    Wybrane metody arteterapii

18.    Praktyka pedagogiczna w szkole, przedszkolu, placówce rewalidacyjnej


PRAKTYKA PEDAGOGICZNA

Praktyka pedagogiczna w I semestrze – praktyka obserwacyjno- asystencka.

Praktyka pedagogiczna w II semestrze – samodzielne prowadzenie zajęć.


Cele praktyki pedagogicznej

            Zapoznanie z zasadami organizacji i funkcjonowania szkół i przedszkoli.

            Doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji zajęć i jej dokumentowania.

            Doskonalenie umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć.

            Nabywanie umiejętności analizy pracy nauczyciela i uczniów.

            Nabywanie umiejętności analizowania własnej pracy i jej efektów oraz pracy uczniów.


Zadania studenta


Praktyka obserwacyjno – asystencka - semestr I

            Zapoznanie ze specyfiką funkcjonowania przedszkola, szkoły, placówki, w której odbywana jest praktyka.

            Obserwacja pracy nauczyciela.

            Obserwacja uczniów.

            Współdziałanie z opiekunem praktyk w przedszkolu, szkole placówce.

            Asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia


Praktyka obserwacyjno – asystencka - semestr I

            Zapoznanie ze specyfiką funkcjonowania przedszkola, szkoły, placówki, w której odbywana jest praktyka.

            Obserwacja pracy nauczyciela.

            Obserwacja uczniów.

            Współdziałanie z opiekunem praktyk w przedszkolu, szkole placówce.