Kierunki‎ > ‎

Produkcja i kreacja muzyczna


Studia Podyplomowe

(4 semestralne, 800 godzin dydaktycznych + 160 godzin praktyk zaw.+ minimum 180 ECTS)


PRODUKCJA I KREACJA MUZYCZNA


Cel

Celem studiów jest uzyskanie przez Słuchacza kompetencji w samodzielnej i zespołowej pracy przy produkcji muzyki w zakresie kompozycji i aranżacji, poznania środków technologicznych w produkcji muzycznej oraz indywidualnym – instrument/wokalistyka z elementami improwizacji, co umożliwi wysoki stopień zintegrowania z potrzebami i poziomem zaawansowania Słuchacza.

Adresat: 

Osoby posiadające wykształcenie na poziomie studiów I lub II stopnia dowolnego kierunku studiów, czynnych nauczycieli, wychowawców, instruktorów muzycznych, animatorów dziecięcego i młodzieżowego życia muzycznego, pracowników placówek oświatowo – wychowawczych i kulturalno – oświatowych, muzykoterapeutom, osobom posiadającym zespoły muzyczne.

Absolwent:

Studia podyplomowe o intensywnym programie kształcenia adresowane są do osób posiadających stopień co najmniej licencjata dowolnego kierunku studiów, zainteresowanych nabyciem profesjonalnych umiejętności w dziedzinie szeroko pojętej produkcji muzycznej, które pozwolą im na samowystarczalne funkcjonowanie na rynku muzycznym. Oferta kierowana jest do aktywnych muzyków, nauczycieli muzyki w szkołach wszystkich typów, animatorów kultury, pracowników instytucji kulturalnych i mediów, muzykoterapeutów, osób prowadzących własne zespoły oraz wszystkich chętnych do rozwinięcia swojej kreatywności oraz kompetencji technicznych w pracy samodzielnej i zespołowej przy produkcji muzyki do różnych zastosowań. Dla kandydatów nieposiadających formalnego wykształcenia muzycznego przewidywana jest rozmowa kwalifikacyjna, której celem będzie poznanie ich dotychczasowych doświadczeń muzycznych, kompetencji, zainteresowań i oczekiwań. Przydatna będzie także umiejętność gry na dowolnym instrumencie lub posiadanie umiejętności wokalnych na poziomie średniozaawansowanym. Studia realizowane będą w trybie małogrupowym z naciskiem na jak najpełniejszy wymiar praktyczny.

Kadrę dydaktyczną będą stanowić doświadczeni nauczyciele akademiccy: teoretycy i praktycy z profesjonalną wiedzą w dziedzinie produkcji muzycznej i radiowej, reżyserii dźwięku, nagłośnienia, marketingu dóbr i usług kultury oraz obsługi projektów muzycznych, a także twórcy muzyki filmowej, teatralnej i użytkowej oraz muzycy z dużym doświadczeniem estradowym i studyjnym.


Absolwenci: otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne ze wzorem określonym przez właściwego ministra.


Szczegóły dotyczące organizacji, finansów i zajęć dydaktycznych można uzyskać pod numerem 63 249 15 15 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00

Koszt studiów: 2000 zł/semestr

/-/ Dr hab. Ryszard J. Piotrowski


PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PRODUKCJA I KREACJA MUZYCZNA ”


Zajęcia koncentrować się będą wokół następujących bloków tematycznych:

piosenka i muzyka estradowa

dźwięk i muzyka w radiu

muzyka w reklamie, mediach elektronicznych, „tło muzyczne” i inne zastosowania

funkcjonalne

muzyka filmowa i teatralna.

Opis zakładanych efektów kształcenia

Wiedza

Absolwent posiada wiedzę dotycząca cech charakterystycznych głównych odmian jazzu i muzyki rozrywkowej. Posiada wiedzę na temat różnic konstrukcji harmonicznej, metrorytmicznej, formalnej i innych istotnych cech w poszczególnych stylach muzycznych. Dysponuje wiedzą dotyczącą podstawowych mechanizmów rządzących percepcją muzyki: podstaw psychoakustyki oraz funkcjonowania emocji i sfery poznawczej w sytuacji kontaktu z muzyką. Dysponuje wiedzą dotyczącą zasad obsługi sprzętu studyjnego, estradowego i oprogramowania muzycznego. Zna i rozumie podstawy harmonii klasycznej, jazzowej i popowej oraz kontrapunktu, jak również zjawiska zachodzące w harmonii funkcyjnej. Zna i rozumie podstawowe zagadnienia techniczne, związane ze stosowaniem muzyki i dźwięku w multimediach, Internecie i grach komputerowych. Zna i rozumie rolę oraz specyfikę muzyki i dźwięku w reklamie, Internecie, grach komputerowych, otoczeniu dźwiękowym oraz w innych zastosowaniach funkcjonalnych muzyki. Absolwent zna i rozumie także specyfikę oraz zasady tworzenia muzyki dla potrzeb filmu i spektaklu, podstawowe zagadnienia związane ze specyfiką produkcji radiowej, główne nurty oraz charakterystyczne zjawiska zachodzące w kulturze muzycznej XX w. i współczesnej. Podczas kształcenia student poznaje podstawy prawa autorskiego w odniesieniu do twórczości muzycznej, podstawy marketingu dóbr i usług kultury. Absolwent rozumie zasady oraz zna sposoby pozyskiwania środków na projekty muzyczne, zna podstawowe źródła ich finansowania.

Umiejętności

Absolwent potrafi komponować i aranżować na odpowiedni skład piosenki estradowe i dziecięce, potrafi stosować podstawowe środki techniczne i wyrazowe, komponując muzykę dla potrzeb filmu i spektaklu. Potrafi zharmonizować i opracować kompozytorsko melodię w różnych stylach, realizować nagrania wykorzystując podstawowe techniki mikrofonowe oraz montować nagrany materiał. Po zakończeniu studiów umie sporządzić partyturę przy pomocy edytora nutowego, obsługiwać sprzęt nagłośnieniowy. Posiada podstawowe umiejętności w dziedzinie wykorzystania komputerów w produkcji muzyki: obsługi oprogramowania do produkcji muzycznej, syntezy i przetwarzania dźwięku, edycji plików dźwiękowych i obsługi urządzeń MIDI. Posiada umiejętność praktycznego wykorzystania i łączenia poznanych technik w produkcji muzycznej oraz indywidualnej i zespołowej realizacji strony technicznej projektu muzycznego (obsługa sprzętu estradowego, studyjnego i oprogramowania), a także realizacji projektu muzycznego w zakresie wykonawczym (instrumentalnym lub wokalnym). Posiada umiejętność zaprojektowania i całościowej realizacji projektu artystycznego w aspekcie muzycznym i technicznym, ma opanowane podstawy kompozycji i aranżacji jazzowej, a także podstawy kompozycji i instrumentacji klasycznej oraz komputerowej. Dysponuje funkcjonalną umiejętnością gry na wybranym instrumencie lub wokalną, potrafi skonstruować projekt na dofinansowanie działalności muzycznej.


Kompetencje społeczne

Absolwent posiada świadomość istoty pracy w grupie, wykazuje gotowość rozwoju zawodowego i pogłębiania kompetencji profesjonalnych a także potrafi współpracować z grupą w celu realizacji projektu.

Plan studiów

Propedeutyka muzyki użytkowej
Kompozycja i instrumentacja
Kompozycja i aranżacja jazzowa
Harmonia z elementami kontrapunktu
Muzyka we współczesnym świecie
Środki technologiczne w produkcji muzycznej
Instrument lub wokalistyka z elementami improwizacji
Zespół wokalno-instrumentalny
Praktyka pracy zespołowej
Seminarium pracy końcowej – koncert publiczny/projekt

Absolwent będzie w stanie zrealizować projekt muzyczny na wszystkich etapach jego produkcji, począwszy od koncepcji i skomponowania muzyki w wybranym stylu, poprzez próby i pracę zespołową, obsługę techniczną projektu do finału w postaci gotowego produktu muzycznego.