Kierunki‎ > ‎

PsychogerontologiaStudia Podyplomowe

(2 semestralne, 230 godzin dydaktycznych w formie wykładów, seminariów oraz warsztatów)PSYCHOGERONTOLOGIA: ASYSTENT SENIORA


Cel

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy z osobami starszymi, przebywającymi zarówno w placówkach pomocy społecznej oraz zamieszkujących w środowisku lokalnym. Absolwenci nabędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, które umożliwią aktywizowanie osób starszych oraz poprawienie jakości ich życia, a także przygotują do pracy zawodowej w instytucjach pomocy społecznej.

Adresat: 

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych pracą i pomocą osobom starszym, a także dla wszystkich tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe kwalifikacje w zakresie opieki nad seniorami. Zapraszamy psychologów, pedagogów, socjologów, specjalistów pracy socjalnej, logopedów, fizjoterapeutów, lekarzy, pielęgniarki, opiekunów medycznych, personel medyczny pracujący w zakładach opiekuńczo - leczniczych, dziennych domach opieki oraz pracowników pomocy społecznej i administracji publicznej rządowej i samorządowej.

Studia przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich i uzyskały decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe.

Absolwent: 

Absolwenci studiów uzyskają kwalifikacje do opieki i prowadzenia zajęć aktywizujących z osobami starszymi. Będą potrafili podjąć działania wspierające życie osobiste, towarzyskie, kulturalne i społeczno - obywatelskie ludzi starszych w miejscu ich zamieszkania oraz w instytucjach pomocy społecznej. Korzyścią nadrzędną będzie zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu form i metod pracy z osobami starszymi. Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi w formie warsztatów oraz wykładów, które zwiększają wiedzę merytoryczną słuchaczy. Asystent Seniora to jeden z najbardziej perspektywicznych zawodów.


Absolwenci: otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne ze wzorem określonym przez właściwego ministra.


Szczegóły dotyczące organizacji, finansów i zajęć dydaktycznych można uzyskać pod numerem 63 249 15 15 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00

Koszt studiów: 1500 zł/semestr/-/ Dr hab. Ryszard J. Piotrowski


PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH


PSYCHOGERONTOLOGIA: ASYSTENT SENIORA”


Proponowane zasadnicze treści kształcenia:

I. Gerontologia i andragogika - 30 godz.

1. Podstawy gerontologii społecznej – 10 godz.

2. Podstawy andragogiki i geragogiki– 5 godz.

3. Podstawy psychogerontologii – 10 godz.

4. Podstawy geriatrii – 5 godz.


II. Podstawy rehabilitacji i opieki nad osobami starszymi – 35 godz.

1. Podstawy geriatrii – problemy zdrowotne osób starszych – 10 godz.

2. Pielęgnacja osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych – 15 godz.

3. Elementy rehabilitacji gerontologicznej – 5 godz.

4. Edukacja zdrowotna w opiece nad seniorami – 5 godz.


III. Psychologiczno - socjologiczny aspekt pracy z osobami starszymi – 45 godz.

1. Psychospołeczny wymiar starości – 5 godz.

2. Etyka w pracy z osobami starszymi – 5 godz.

3. Komunikacja interpersonalna z osobami starszymi i ich rodzinami – 10 godz.

4. Rozwiązywanie konfliktów w pracy z seniorami – 5 godz.

5. Profilaktyka wypalenia zawodowego – 5 godz.

6. Pozytywne starzenie się – 5 godz.

7. Problematyka cierpienia , strat, żałoby – 5 godz.

8. Wspieranie procesów poznawczych osób starszych – 5 godz.


IV. Metody i formy pracy z osobami starszymi - 80 godz.

1. Aktywizacja społeczna seniorów – 10 godz.

2. Terapia ruchem, tańcem i muzyką w pracy z seniorem – 30 godz.

3.Organizacja czasu wolnego osób starszych – 10 godz.

4. Animacja lokalna w pracy z seniorami – 5 godz.

5. Muzykoterapia – 10 godz.

6. Biblioterapia – forma wsparcia rozwoju osobistego dla osób starszych – 5 godz.

7. Arteterapia i twórczość w pracy z seniorem – 10 godz.


V. Zagadnienia prawne w pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi – 40 godz.

1. Polityka społeczna i praca socjalna z osobami starszymi – 5 godz.

2. Prawne aspekty funkcjonowania instytucji dla osób starszych, chorych

i niepełnosprawnych, standardy UE - 5 godz.

3. Dokumentowanie działań pracy z osobami starszymi w instytucjach pomocy społecznej -

Plany pracy, Indywidualne plany wsparcia - 10 godz.

4. Zagadnienia społeczno – prawne w pracy z seniorami – 5 godz.

5. Pierwsza pomoc przedmedyczna – 10 godz.

5. Seminarium projektowe 5 godz.